ТЕМА 4. СПОРИ ЩОДО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ ТА ЗМІНУ ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЧИН ЗВІЛЬНЕННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Звільнення через нез'явлення на роботу. Наказом по підприємству інженер Чугунова була звільнена з роботи за п. 5 ст. 40 КЗпП. Через два дні після звільнення Чугунова вийшла на роботу і дізналася про своє звільнення. Вважаючи звільнення неправильним, Чу­гунова звернулася до суду з позовом про поновлення її на роботі. В су­довому засіданні було встановлено, що посада Чугунової заміщена не

59

 

була, а її обов'язки були розподілені між іншими працівниками відділу технічного контролю підприємства.

Яке рішення повинен винести суд у трудовому спорі. Підготувати позовну заяву до суду від імені Чугунової.

Задача № 2. Поновлення на роботі. Громадянин Шликов був звільнений з роботи за порушення трудової дисципліни. При роз­гляді його позову про поновлення на роботі в суді з'ясувалося, що директор оголосив Шликову догану й одночасно звільнив його з ро­боти. Шликова поновили на роботі. Наступного дня Шликов з'я­вився на роботу, але до роботи не був допущений. Директор запро­понував Шликову прийти на роботу через десять днів після вступу в силу рішення суду про його поновлення на роботі. Директор та­кож повідомив Шликова про те, що він має намір оскаржити рішен­ня суду у встановленому порядку. Шликов вирішив звернутися до адвоката за роз'ясненням порядку виконання рішення суду про по­новлення на роботі.

Підготувати відповідь Шликову від імені адвоката.

Задача № 3. Звільнення за порушення трудової дисципліни. Голов­ний енергетик заводу Соколов був звільнений з роботи за прогул без поважної причини. Соколов оскаржив це звільнення, і у своїй заяві, поданій до суду, зазначив, що він дійсно був відсутній на роботі сім днів у зв'язку з тяжкою хворобою батька. У судовому засіданні було встановлено, що батько Соколова після тяжкої хвороби помер.

Чи є звільнення Соколова законним? Яке рішення винесе суд? Підго­тувати від імені Соколова позовну заяву до суду про поновлення на ро­боті й оплату часу вимушеного прогулу.

Задача № 4. Поновлення на роботі. Громадянка Меланчук зверну­лася до суду з позовом до школи-гімназії м. Ніжина Чернігівської об­ласті про поновлення на роботі на посаді вчителя російської мови і літератури та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогу­лу. Позивачка зазначила, що вона була призначена на посаду вчите­ля російської мови і літератури школи-гімназїї. Ніжина на час пере­бування вчительки Іванченко у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, але потім сама перебувала у такій відпустці. Іванченко вий­шла на роботу, коли дитині виповнилося два роки. Оскільки при її звільненні було порушено трудове законодавство, вона була звільне­на за п. 2 ст. 36 КЗпП. Меланчук просила поновити її на раніше зай­маній посаді вчителя російської мови і літератури та стягнути з місько­го відділу освіти заробітну плату за весь час вимушеного прогулу з

60

 

розрахунку ставки вчителя-спеціаліста — 190 грн. на місяць. Справа розглядалася судами понад рік.

Які обставини щодо звільнення вчительки необхідно з 'ясувати для вирішення трудового спору?

Як вирішити справу? Назвати строки вирішення індивідуальних трудових спорів.

Задача № 5. Поновлення на роботі. Громадянин Славов подав по­зов до Чернігівського міського виробничо-технічного відділу зв'яз­ку про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що він працював у відпові­дача електромонтером, йому було присвоєно п'ятий кваліфікацій­ний розряд, а через один рік його звільнили за п. 2 ст. 40 КЗпП на підставі невідповідності займаній посаді внаслідок недостатньої ква­ліфікації. Посилаючись на те, що справжня причина його звільнен­ня — упереджене ставлення до нього, позивач просив суд задоволь­нити його позов.

Відмовляючи у позові, суд вважав доведеним, що позивач внаслі­док недостатньої кваліфікації не відповідає займаній посаді. На підтвердження цього суд послався на висновок атестаційної комісії, а також зазначив, що твердження позивача про упереджене ставлення до нього адміністрації не доведено.

Як видно з матеріалів справи, свідки показували, що позивач 29 років працював на цій посаді й належним чином виконував свої обо­в'язки, давав правильні відповіді на запитання членів атестаційної комісії. Однак усупереч вимогам ст. 62 ЦПК України суд не дав оцін­ки їх показанням. Достатньо повно не перевірені судом і докази по­зивача про те, що відповідач звільнив його через упереджене став­лення. При спростуванні цих пояснень суд не навів доказів.

Чи були допущені порушення трудового законодавства при звільненні працівника?

Задача № 6. Позов про укладання трудового договору. Капустін був звільнений з посади начальника цеху через обрання його до скла­ду виборного профспілкового органу. Після закінчення строку повно­важень Капустін написав заяву директору заводу про надання йому попередньої роботи відповідно до ст. 252 КЗпП.

З огляду на те, що йому запропонували посаду начальника ко­тельні, Капустін звернувся з позовом до заводу "Сатурн" про укла­дення трудового договору.

61

 

Чи є посада начальника котельні рівноцінною тій, яку позивач зай­мав до звільнення через обрання його до складу виборних профспілкових органів?

Задача № 7. Поновлення на роботі. Громадянин Панченко пред'я­вив позов до Спілки композиторів України про поновлення на ро­боті та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. По­зивач посилався на те, що він працював у відповідача на посаді ди­ректора Будинку композиторів і був звільнений з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП. Відповідач визнав звільнення необгрунтованим і добровільно поновив Панченка на роботі.

Через два місяці Панченка звільнили за п. 1 ст. 41 КЗпП через од­норазове грубе порушення трудових обов'язків. Вважаючи і це звільнення необгрунтованим, Панченко просив задовольнити його вимоги і поновити на роботі. До участі в справі як третю особу на боці відповідача було залучено Лапухова, який підписав наказ про звільнення позивача.

Рішення про звільнення Панченка з посади директора Будинку композиторів було прийняте колегіальними органами — правлінням і секретаріатом Спілки композиторів. Позивача поновили на роботі, і на його користь стягнуто заробітну плату за час вимушеного прогу­лу. Одночасно з Лапухова, що підписав наказ про звільнення позива­ча, на користь Спілки композиторів стягнуто 2825 грн на відшкоду­вання заподіяної незаконним звільненням Панченка шкоди.

Проаналізувати зміст ст. 310, 312 ЦП К і ст. КЗпП. Яке рішення необхідно прийняти у справі щодо притягнення до матеріальної відпо­відальності Лопухова?

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Визначити, у яких із вказаних випадків трудовий договір може бути розірваний за п. 1 ст. 40 КЗпП, якщо: а) працівник не бажає укласти договір про матеріальну відповідальність із поваж­них причин; б) на посаді працює працівник із неповним робочим днем або неповним робочим тижнем, а за умовами роботи необхідно пра­цювати повний робочий час, а працівник, що займає цю посаду, не згоден працювати за такими умовами праці; в) працівник обіймає по­саду, яка не передбачена штатним розкладом; г) особа приймалася для заміщення відсутнього працівника, за яким зберігалася робота, на невизначений строк (або тимчасово), але пропрацювала більше чотирьох місяців, при поверненні цього працівника на роботу, якщо немає можливості переведення на іншу роботу за її згоди.

62

 

Завдання № 2. Підготуйте перелік документів, які необхідно дода­ти до позову про поновлення на роботі працівника: звільненого за ст. 28 КЗпП; звільненого за п. 7 ст. 36 КЗпП; звільненого за ст. 38 КЗпП; звільненого за ст. 40 КЗпП; звільненого за ст. 41 КЗпП.

Завдання № 3. Проаналізувати тексти ст. 109,419 ЦПК і п. 8 ст. 134, ст. 237 КЗпП і визначити, хто притягається до участі в справі про по­новлення на роботі і на кого покладається обов'язок відшкодувати шкоду організації, заподіяну через оплату незаконно звільненому або переведеному на іншу роботу працівникові часу вимушеного прогу­лу або виконання нижчеоплачуваної роботи. З якого дня рішення про поновлення на роботі працівника вважається виконаним?