ТЕМА З. РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розг­лядові у судах. Громадянин Хохлов звернувся до суду з позовом про

53

 

поновлення попередніх умов праці. У позовній заяві Хохлов посилався на те, що на порушення чинного законодавства України про працю наказом по організації, де він працює, в односторонньому порядку змінено умови трудового договору в частині про оплату праці. Ухва­лою суду від 27 серпня 1996 р. провадження у справі було закрито через недотримання позивачем встановленого в даній категорії справ порядку обов'язкового попереднього позасудового вирішення спору. Закриваючи провадження у справі за підставами, передбачених п. 2 ст. 227 ЦПК, суддя виходив з того, що позивач не дотримав установ­леного для цієї категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення спору в комісії з трудових спорів і можливість дотриман­ня цього порядку втрачено.

На які правовідносини, що виникають в Україні, поширюється юрис­дикція судів? Чи можна погодитися з таким висновком суду?Які тру­дові спори підлягають безпосередньому розглядові у судах?

Задача №2. Строки звернення до місцевого суду за вирішенням тру­дових спорів. Громадянин Ромашко, пред'явив позов до педагогіч­ного інституту про стягнення заробітної плати. Позивач зазначав, що він працював в інституті з 1996 р. Наказом по інституту був звільнений з роботи за власним бажанням після закінчення навчаль­ного року. Під час розрахунку при звільненні йому не виплатили заробітну плату за жовтень, листопад і грудень у сумі 445 грн., тому він просив суд задовольнити його позовні вимоги й стягнути з відпо­відача зазначену суму та середній заробіток за час затримки розра­хунку при звільненні. Рішенням місцевого суду позов було задово­лено — з інституту стягнуто на користь Ромашка 445 грн заробітної плати та середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні в розмірі 981 грн. Задовольняючи позов, суд виходив із того, що позивачу не була своєчасно виплачена заробітна плата з вини інституту, а тому, крім зарплати, підлягає стягненню також се­редній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні. Відпо­відач у своїх поясненнях суду зазначав, що заробітна плата була на­рахована позивачу в повному обсязі, але своєчасно її не сплатили через те, що інститут не міг погасити заборгованість із заробітної плати через ненадходження із бюджету коштів, а коли вони надій­шли, то Ромашко не з'явився в інститут для отримання заборгова­ної суми. Крім того згідно зі ст. 233 КЗпП працівник може зверну­тися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до

54

 

місцевого суду в тримісячний строк із дня, коли він дізнався або по­винен був дізнатися про порушення свого права. Матеріалами спра­ви встановлено, що заробітна плата не була виплачена позивачу в жовтні, листопаді і грудні, а до суду він звернувся з позовом лише в жовтні наступного року.

Які обставини повинен встановити суд, вирішуючи позовні вимоги про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні? Чи можна погодитися з таким висновком суду?

Задача № 3. Оплата вимушеного прогулу. Бухгалтер підприємства Кустар був звільнений за спізнення на роботу. Кустар оскаржив звільнення до суду. Суд поновив його на попередній роботі. Дирек­тор підприємства затримував виконання рішення суду про поновлення на роботі бухгалтера. Суд виніс ухвалу про виплату середнього заро­бітку бухгалтеру за час затримки виконання рішення суду про понов­лення на роботі.

Хто може подати позов про притягнення до матеріальної відпові­дальності посадову особу, винну в затримці виконання рішення суду про поновлення на роботі й виплату працівникові середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі? По­рівняти cm. 236 КЗпП, п. 9 cm. 134 КЗпП та cm. 419 ЦПК і визначити межі матеріальної відповідальності посадових осіб, винних у затримці виконання рішення органу по розгляду трудових спорів про поновлення на роботі.

Задача № 4. Оплата вимушеного прогулу. Вихователь студентсь­кого гуртожитку Котова допустила дводенний прогул. Наказом рек­тора інституту за це була переведена на два місяці вахтером гурто­житку. Котова оскаржила наказ про накладення дисциплінарного стягнення в КТС інституту. КТС визнала переведення Котової неза­конним. Ректор інституту відмовився поновлювати Котову на попе­редній роботі. Котова вимагала видати посвідчення на примусове виконання рішення КТС і виплатити середній заробіток за весь час затримки виконання рішення КТС.

Яке дисциплінарне стягнення може бути накладене за прогул? Чи обґрунтована скарга виховательки гуртожитку? Чи має право Котова вимагати виплати середнього заробітку за весь час затримки виконання рішення КТС щодо поновлення її на роботі? Чи має право КТС видавати Котовій посвідчення на примусове виконання рішення КТС щодо трудо­вого спору та виплату середнього заробітку за весь час затримки вико­нання рішення КТС?Які межі матеріальної відповідальності посадових

55

 

осіб, винних у затримці виконання рішення органу, який розглядає тру­дові спори?Які види відповідальності встановлені за умисне невиконан­ня судового рішення?

Задача № 5. Покладання матеріальної відповідальності на службо­ву особу. Бухгалтер приватного підприємства Кусман була звільнена з роботи. Вона оскаржила наказ щодо її звільнення з роботи до суду. Суд встановив, що її звільнено без законної підстави, і поновив Кус­ман на попередній роботі.

Чи зобов'язаний суд покласти матеріальну відповідальність на ке­рівника приватного підприємства, винного в незаконному звільненні Кус­ман? Чи може суд покласти матеріальну відповідальність на власника приватного підприємства, що незаконно звільнив або перевів працівни­ка чи затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі?

Задача № 6. Покладання матеріальної відповідальності на службо­ву особу. Наказом директора комунального підприємства громадян­ка Кочетова була переведена на іншу роботу. Вона оскаржила наказ щодо її переведення на іншу роботу. Суд встановив, що переведення здійснено з порушенням закону, і поновив Кочетову на попередній роботі. Директор комунального підприємства затримав виконання рішення суду про поновлення Кочетової на роботі. Суд вирішив по­класти матеріальну відповідальність на директора комунального підприємства за незаконне переведення Кочетової на іншу роботу й затримку виконання рішення суду про поновлення її на роботі.

Чи зобов'язаний суд покласти матеріальну відповідальність на ке­рівника комунального підприємства, винного у незаконному переведенні Кочетової та затримці виконання рішення суду щодо поновлення її на роботі?

Задача № 7. Покладання матеріальної відповідальності на службо­ву особу. Офіціант Сагайдачний звернувся з позовом до суду на рес­торан "Карпати" про поновлення його на роботі. Суд залучив як тре­тю особу на стороні відповідача юрисконсульта ресторану Волкову, котра неправильно проконсультувала заступника директора ресто­рану М'ягкова щодо звільнення офіціанта, який підписав наказ про звільнення Сагайдачного.

Назвіть види третіх осіб. Хто може бути залучений до участі в справі, пов'язаній зі спором про поновлення на роботі як третя особа? Хто виступає в якості відповідача у цій справі? Хто винний у незакон­ному звільненні Сагайдачного? Чи має значення форма вини для покла-

56

 

дання матеріальної відповідальності на службову особу, яка незаконно звільнила працівника, за шкоду, заподіяну виплатою працівникові серед­нього заробітку за час вимушеного прогулу? На кого може бути по­кладена матеріальна відповідальність уразі незаконного звільнення пра­цівника?

Порівняйте cm. 237КЗпП і cm. 132, п. 2 ст. 133, п. 8 ст. 134 КЗпП і ст. 109, 419 ЦП К і визначте, на яких працівників може бути покладе­на матеріальна відповідальність у разі незаконного звільнення праців­ника. Поясніть зміст термінів "службова особа " та "посадова осо­ба", чи тотожні ці терміни?

Задача № 8. Покладання матеріальної відповідальності на службо­ву особу. Сантехнік Соколов та інженер Шатько систематично пору­шували трудову дисципліну, неодноразово з'являлися на роботі в не­тверезому стані. До Соколова та Шатька застосовувалися дисциплі­нарні стягнення. Після чергового прогулу Соколов та Шатько були переведені на нижчеоплачувану роботу на п'ять місяців. Соколов ос­каржив наказ про накладання дисциплінарного стягнення в КТС, вказавши в заяві, що відповідно до чинного трудового законодавства переведення на іншу нижчеоплачувану роботу можливе тільки за фак­том порушення трудової дисципліни і строком до трьох місяців. Со­колов вимагав поновити його на роботі й виплатити йому різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи. Шатько не ви­конав наказу про переведення на іншу роботу з мотивів його незакон­ності й звернувся з позовною заявою до суду щодо поновлення на ро­боті й виплату йому різниці в заробітку за час вимушеного прогулу.

Чи обгрунтована заява Соколова в КТС та позовна заява Шатька до суду? Чи має право КТС та суд покласти матеріальну відпові­дальність за шкоду, заподіяну підприємству через поновлення на роботі незаконно переведеного працівника та виплатою йому різниці в заробіт­ку за час виконання нижчеоплачуваної роботи (чи за час вимушеного прогулу, якщо працівник не виконав наказу про переведення) ? Яке рішен­ня повинна прийняти КТС за заявою Соколова?Яке рішення винесе суд за позовною заявою Шатька?

Підготуйте рішення КТС за заявою Соколова та позовну заяву до суду від імені Шатька.

Задача № 9. Задоволення грошових вимог. Громадянин Кулагін через власну недбалість не одержав заробітну плату на роботі за су­місництвом. Головний бухгалтер інституту, де працював Кулагін за

57

 

сумісництвом, відмовив у виплаті заробітку, який він не одержав вчас­но. Юрисконсульт пояснила Кулагіну, що нарахована йому і своєчас­но неодержана ним заробітна плата була перерахована до бюджету. Крім того, Кулагін з'ясував, що понад три роки йому зменшували розмір належної винагороди за працю. Адвокат пояснила Кулагіну, що облік обсягу виконаної працівником праці й визначення розміру на­лежної працівникові за це винагороди є компетенцією роботодавця.

Чи обмежується строком право на виплату неодержаної заробіт­ної плати? Чи використовується в законодавстві про працю термін "по­зовна давність "? Чи має право суд винести рішення про виплату пра­цівникові грошових сум без обмеження будь-яким строком? Чи мають бути задоволені грошові вимоги працівника?

Задача № 10. Обмеження повернення виконання рішень щодо тру­дових спорів. Рішенням щодо трудового спору суд відшкодував із влас­ника грошову суму на користь громадянина Осики. Рішення суду було виконане. Згодом це рішення суду скасували через те, що позивач при вирішенні трудового спору повідомив суду неправдиві відомості, по­дав підроблені документи.

Чи допускається повернення виконання рішень суду по трудових спорах (зворотне відшкодування з працівника виплачених йому грошо­вих сум) ? Чи допускається повернення виконання рішень КТС?

Задача № 11. Неможливість поновлення працівника на роботі внас­лідок припинення діяльності підприємства. Бухгалтер Паніна акціо­нерного товариства "Троянда" подала заяву про звільнення за влас­ним бажанням за два тижні. Але через три дні Паніна подала нову заяву, в якій просила вважати її заяву про звільнення недійсною че­рез зміну обставин і залишити її працювати бухгалтером. Наступно­го дня Паніна захворіла й на роботу не вийшла. Директор підприєм­ства, не зважаючи на другу заяву Паніної, звільнив її з роботи за влас­ним бажанням. На день прийняття судом рішення про поновлення Паніної на роботі підприємство було визнано банкрутом, але пов­ністю ще не було ліквідовано.

Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівни­ка? Хто є відповідачем у справі щодо поновлення Паніної на роботі? Чи є ліквідаційна комісія суб'єктом трудових відносин? Чи може суд по­класти обоє 'язок виплатити середню заробітну плату за час вимуше­ного прогулу і виплат, передбачених cm. 49-3 КЗпП, на ліквідаційну ко­місію?

Задача № 12. Обчислення строків. Бібліотекар Галкіна в четвер подала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням за два

58

 

тижні и надання невикористаної додаткової відпустки згідно зі ст. 182-1 КЗпП.

Порівняти ст. 7 ЦПК і cm. 241-1 КЗпП і визначити, який останній день роботи Галкіної. Якими одиницями часу вимірюються строки у трудовому законодавстві? Навести приклади щодо обчислення строків у трудовому законодавстві.

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Порівняти ст. 237 КЗпП і ст. 132, п. 2 ст. 133, п. 8 ст. 134 КЗпП і ст. 109,419 ЦПК і визначити, на яких працівників може бути покладена матеріальна відповідальність у разі незаконного звільнення працівника. Поясніть зміст термінів "службова особа" та "посадова особа".

Завдання № 2. Підготувати стислу письмову відповідь на запитання щодо поновлення судом строків, пропущених з поважних причин:

чи перериваються (призупиняться) терміни звернення до місце­

вого суду при вирішенні трудового спору?

чи є підставою для відмови у прийнятті позовної заяви про­

пуск строку звернення до суду за вирішенням трудового спо-

ру?

хто оцінює причини як поважні в разі пропуску строків розгля­

ду трудових спорів працівників?

які поважні причини можуть бути підставою для поновлення

судом пропущених строків звернення до суду за вирішенням

трудового спору? Навести приклади.

Завдання № 3. Підготувати посвідчення на примусове виконання рішення КТС, пов'язаного з трудовим спором.

Завдання № 4. Підготувати заяву до суду про незгоду з рішенням КТС, пов'язаним із трудовим спором від імені роботодавця.