ТЕМА 2. РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРІВ У КОМІСІЇ З ТРУДОВИХ СПОРІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спо­ри. Працівник акціонерного товариства Маслов звернувся в КТС із про­ханням стягнути на його користь заробітну плату в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні, оскільки інший день відпочинку за ці дні адмі­ністрація акціонерного товариства відмовилася йому надати. КТС відмовила в проханні Маслова, бо він працює за контрактною формою трудового договору. Маслов звернувся у профспілкову організацію, проте його заяву щодо вирішення трудового спору не прийняли.

Які органи розглядають трудові спори працівників? Які трудові спори розглядаються у місцевому суді? Підготуйте заяву в КТС за ситуацій­ною задачею.

Задача № 2. Особливості розгляду трудових спорів. Науковий пра­цівник звернувся до суду з позовною заявою про поновлення на ро­боті й стягненні заробітної плати за час вимушеного прогулу. В по­зовній заяві він зазначив, що адміністрація грубо порушила трудове законодавство, звільнивши його без попередньої згоди з профспілко­вим органом. У суді науковому працівникові було відмовлено в роз­гляді позову.

Чому суд відмовив у розгляді позову наукового працівника ?Які особ­ливості розгляду трудових спорів прокурорсько-слідчих працівників?Як вирішити цей спір?

Задача № 3. Організація комісій з трудових спорів. Слюсар при­ватного підприємства звернувся з заявою в КТС про стягнення різниці в заробітку за два попередні роки. У заяві він зазначив, що працюва­ти на заводі він почав, коли йому виповнилося 16 років. До 18 років йому проводилася доплата до тарифної ставки робітника відповід­ного розряду. Проте, як стало йому відомо, цю доплату проводили щомісяця на 8 грн. менше. КТС відмовилася прийняти заяву, мотиву-

50

 

ючи це тим, що в цьому випадку могло йтися про задоволення гро­шових вимог лише за три місяці, що передують зверненню за розгля­дом спору. Проте він уже п'ятий місяць одержує ставку дорослого робітника і за цей період ніяких претензій щодо оплати праці не зая­вив. Отже, КТС заяву прийняти не може, оскільки вона задоволенню не підлягає.

Чи може КТС відмовити у прийомі заяви щодо розгляду трудового спору, якщо не вбачає предмета спору?Які органи вирішують трудові спори працівників?Як вирішити цей спір?

Задача № 4. Компетенція КТС. Громадянин Сагайдачний мав ста­ти до роботи 12 серпня в порядку переведення з іншого підприємства. Проте у встановлений день йому відмовили у прийнятті на роботу, мотивуючи це тим, що економіст, на чиє місце він був запрошений, напередодні відкликав свою заяву про звільнення з роботи. Сагай­дачний звернувся в КТС за попереднім місцем роботи, але там йому відмовили в поновленні на роботі, оскільки на його місце вже прий­няли іншого працівника.

Які трудові спори розглядає КТС?Який орган може розглядати цей трудовий спір?Як слід вирішити трудовий спір?

Задача № 5. Строки звернення до КТС і порядок прийняття заяви працівника. За систематичний випуск бракованої продукції громадя­нину Криворуку було оголошено догану. Крім того, за наказом ди­ректора із заробітної плати Криворука було утримано 100 грн. Ця сума склала вартість зіпсованих матеріалів. Криворук звернувся в КТС із заявою, в якій просив скасувати наказ про стягнення частини заробітку, оскільки, він уже поніс покарання у вигляді догани. КТС винесла рішення залишити наказ директора в силі, оскільки гроші вже утримані, але просити директора підприємства скасувати догану, щоб не притягати до відповідальності Криворука двічі.

Протягом якого часу працівник може звернутися до КТС? Який по­рядок і терміни розгляду трудових спорів в КТС? Розв 'яжіть цей тру­довий спір. Підготуйте протокол засідання КТС щодо трудового спору.

Задача № 6. Порядок і строки розгляду спору в КТС. Внаслідок отриманого трудового каліцтва працівник став інвалідом, і йому була встановлена пенсія, що не покривала середнього заробітку, який він одержував до каліцтва. З прохання відшкодувати матеріальний зби­ток, заподіяний через ушкодження здоров'я, працівник звернувся в КТС. Проте комісія йому відмовила прийняти заяву, порадивши

51

 

звернутися безпосередньо до суду. Але й у суді працівникові відмо­вили в прийомі заяви, оскільки він не подав доказів щодо врегулю­вання трудового спору з організацією, до якої він пред'явив позов.

Які органи й у якому порядку повинні вирішити цей спір?Який строк і порядок розгляду трудового спору в КТС?

Задача № 7. Порядок прийняття рішень КТС. Громадянин Волін подав заяву про розірвання трудового договору за власним бажан­ням. Через місяць він звернувся за трудовою книжкою й розрахун­ком. З'ясувалося, що наказу про його звільнення ще не видано, і че­рез це його попросили зайти за 3 дні — у день видачі зарплати. Прий­шовши знову за трудовою книжкою і розрахунком, він з'ясував, що за наказом він був звільнений через 20 днів після подачі заяви. Відпо­відно бухгалтерія зробила розрахунок. Волін звернувся в КТС із зая­вою про доплату йому середнього заробітку за всі дні до фактичного розрахунку. У КТС заяву не прийняли, пославшись на те, що цей спір не підвідомчий КТС.

Хто і як повинний вирішити цей трудовий спір?

Задача № 8. Оскарження рішення КТС. Директор заводу звернув­ся в профспілкову організацію щодо звільнення слюсаря Гуськова за прогул протягом усього робочого дня. Гуськов, запрошений на засі­дання профспілкового органу, пояснив, що він переплутав зміни. Він вважав, що необхідно вийти у другу зміну, у той час як за графіком його робота починалася у першу зміну. Профспілковий орган не по­відомив адміністрацію підприємства про прийняте рішення у десяти­денний строк і Гуськов був звільнений за п. 4 ст. 40 КЗпП України.

Чи може працівник оскаржити своє звільнення і у який орган? Які наслідки незаконного звільнення працівника? Протягом якого строку профспілковий орган повинен прийняти рішення щодо дачі згоди на звільнення працівника з роботи?

Задача № 9. Термін і порядок виконання рішення КТС. Відповідно до посадових обов'язків експедитор ресторану "Реприза" Толкачова супроводжувала готову продукцію в торгову мережу. При перевірці документів за звітний період була встановлена розбіжність у них: кількість продукції, отриманої в ресторані, не збігалася з кількістю, зданою у торгову мережу, що призвело до недостачі на суму 307 грн. Директор ресторану передала матеріали по виявленій недостачі в слідчі органи. За відсутністю складу злочину в діях Толкачової кримі­нальна справа була припинена в стадії попереднього слідства.

52

 

Чи можна притягти Толкачову до повної матеріальної відповідаль­ності? Як суд вирішить питання про матеріальну відповідальність Тол-качової, яка одержує 90 грн. за місяць, має на утриманні двох непов­нолітніх дітей і матір?

Задача № 10. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин. Фермерів цікавить таке питання: чи може бути підставою для відмови у прийнятті позовної заяви, пропуск встановлених строків звернення до суду і чи можуть бути поновлені судом ці строки?

Проаналізувати зміст cm. 225,228,233 КЗпП, підготувати відповідь на запитання фермерів. Назвати строки звернення до КТС і суду. Чи можуть працівники фермерських господарств звертатися в КТС за вирішенням трудового спору?

Задача № 11. Сумісництво. Громадянці Шкурко запропонували працювати помічником адвоката за сумісництвом. При прийнятті її на роботу було встановлено обмеження щодо тривалості робочого часу. Шкурко цікавлять умови роботи за сумісництвом, у тому числі щодо тривалості роботи й право на щорічну відпустку.

Підготувати роз 'яснення щодо умов роботи за сумісництвом. Чи може Шкурко звернутися за вирішенням трудового спору в КТС у разі ненадання їй щорічної відпустки?

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Які трудові спори належать до індивідуальних? Які зміни сталися в порядку вирішення індивідуальних трудових спорів?

Завдання № 2. Виконати, керуючись ст. 232 КЗпП, схему "Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у судах".

Завдання № 3. Порівняти ст. 241-1 КЗпП та ст. 84-89 ЦПК і виз­начити: якими одиницями часу вимірюються строки у трудових пра­вовідносинах; які статті КЗпП визначають тиждень як одиницю часу; які одиниці часу використовуються при обчисленні строку трудово­го чи колективного договору? Чи доцільно імперативно обмежувати перелік одиниць часу, якими обчислюються строки у трудовому за­конодавстві?