Розділ 3. СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТЕМА1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ СПОРІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Причини виникнення трудових спорів. Навесні дирек­тор фабрики іграшок "Перемога" уклав договір із Семеновим щодо упорядкування ділянки біля прохідної фабрики та озеленення дитя­чого майданчика з оплатою робіт після їх закінчення. При отриманні розрахунку за виконану роботу Семенов, крім обумовленої винаго­роди за працю, просив виплатити компенсацію за невикористану відпустку, як тимчасовому працівнику. Виник трудовий спір. Семе­нов звернувся за вирішенням трудового спору в КТС.

Як вирішити цю справу? Назвати причини трудових спорів.

Задача № 2. Причини виникнення спорів. До водія одного з по­сольств в Україні був пред'явлений позов про відшкодування мате­ріальної та моральної шкоди. Позивач зазначав, що внаслідок дорож­ньо-транспортної пригоди, яка сталася з вини водія автомобіля "Воль-во" посольства, було пошкоджено його автомобіль. Крім того, він і його водій одержали ушкодження здоров'я. З огляду на це позивач просив стягнути з відповідача 73 тис. 72 грн. на відшкодування мате­ріальної шкоди та 14 тис. 132 грн. моральної шкоди.

Рішенням місцевого суду м. Києва позов було частково задоволе­но: з водія стягнено на користь позивача 73 тис. 72 грн. на відшкоду­вання матеріальної шкоди та 11 тис. грн. моральної шкоди. У касацій­ному порядку справа не розглядалася. Заступник Голови Верховно­го Суду України порушив у протесті питання про скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд. Судова колегія в цивільних справах цього суду протест задовольнила.

Назвати підстави задоволення протесту.

Задача № 3. Підвідомчість трудових спорів. Громадянка Башко­вита звернулася до КТС зі скаргою на дії директора підприємства щодо невизнання її учасником бойових дій. На обгрунтування своїх вимог громадянка Башковита послалася на те, що вона перебувала в

46

 

Ленінграді під час блокади, а директор не вживає належних заходів аби витребувати необхідні документи.

Яке рішення може винести КТС у цій справі?

Задача № 4. Види трудових спорів. Східне відділення Національ­ної служби посередництва і примирення в інтересах трудового колек­тиву житлово-експлуатаційної дільники № 3 державного комуналь­ного підприємства м. Луганська звернулося до суду із позовною зая­вою до цього підприємства щодо несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам і перерахування 86 тис. 500 грн. для погашення заборгованості по заробітній платі. Заява мотивувалася тим, що На­ціональною службою посередництва й примирення в інтересах тру­дового колективу було зареєстровано колективний трудовий спір, од­нак вжиті службою заходи не призвели до виконання відповідачами вимог найманих працівників.

Чи має право пред 'являти позов до суду Національна служба посе­редництва і примирення в інтересах трудового колективу? Назвати види трудових спорів.

Задача № 5. Види трудових спорів. Громадянка Загорська зверну­лася в КТС акціонерного товариства "Сервіс фірма Наш Дім" про визначення за нею прав акціонера, стягнення вартості частки в майні акціонерного товариства та відшкодування моральної шкоди. Вона зазначала, що є співзасновником товариства і бажає вийти з нього та одержати свої грошові кошти, вкладені у розвиток товариства і ста­тутний фонд, які дорівнюють вартості 15 акцій. Загорська просила задовольнити її вимоги.

Яке рішення може прийняти КТС у цій справі?

Задача № 6. Види спорів. Громадянин Вальков звернувся до суду із позовом до акціонерного товариства "Фарма" про поновлення на роботі, поновлення у правах акціонера та про визнання незаконними рішень зборів акціонерів у частині внесення змін і доповнень до ста­туту акціонерного товариства щодо можливості виключення акціо­нерів з акціонерного товариства.

Позивач зазначив, що згідно із Законом України "Про госпо­дарські товариства" від 19 вересня 1991 р. акціонером товариства є особа, яка придбала акції товариства, і що законом не передбачено виключення акціонера з товариства, тому рішення зборів акціонерів є незаконними. У судовому засіданні Вальков пояснив, що заяву про звільнення з роботи за власним бажанням відповідно до законодав­ства він написав під впливом певних обставин, але вже наступного

47

 

дня її відкликав. Посилаючись на зазначене, Вальков просив задоволь­нити його позовні вимоги.

Як вирішити справу?

Задача № 7. Об'єднання справ в одному провадженні. Групи пра­цівників AT "Технолог" звернулися до місцевого суду з вимогою про оплату праці та об'єднання їх справ в одному провадженні.

Яке рішення прийме суд?

Задача № 8. Строки звернення до суду. Через два роки після звільнення з роботи у зв'язку з виходом на пенсію Миколенко звер­нувся до директора підприємства, де він працював до звільнення, із заявою про виплату йому неотриманої заробітної плати. Директор підприємства відмовив Миколенко через пропуск строку звернення за вирішенням спору. Миколенко вирішив звернутися до суду з позо­вом про порушення його права на отримання винагороди за працю, яку не отримав два роки тому не з його вини.

Чи передбачає глава XV КЗпП винятки щодо застосування строків звернення до суду?Дайте визначення трудового спору. Як вирішити справу?

Задача № 9. Виконання рішення суду. Задовольняючи вимоги пра­цівника про оплату праці, суд відповідно до ст. 217 ЦПК зазначив у рішенні про негайне його виконання. З огляду на те, що у боржника (юридичної особи) відсутні кошти, достатні для покриття заборгова­ності, суд звернув стягнення на інше належне боржникові на праві власності майно. Директор підприємства оскаржив рішення суду.

Проаналізувати cm. 64 Закону України "Про виконавче проваджен­ня " і визначити, яке буде прийнято рішення у справі.

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Підготуйте коротку письмову відповідь на такі пи­тання:

Спір про звільнення: а) за заявою працівника про поновлення

на роботі; б) про зміну дати й формулювання звільнення працівника;

в) про оплату часу вимушеного прогулу працівникові.

З якого дня слід обчислювати строки для звернення до суду з

позовом про захист права: а) з дня, коли працівник дізнався або по­

винен був дізнатися про порушення свого права; б) у справах про

звільнення — з дня вручення працівнику копії наказу про звільнення

або з дня видачі трудової книжки.

Назвати поважні причини пропуску встановлених строків звер­

нення до місцевого суду за вирішенням трудових спорів.

Завдання № 2. Підготувати стислу письмову відповідь на такі за­питання:

48

 

Чи вважається робота працівника з неповним робочим днем

понад передбачений трудовим договором час (але в межах установ­

леної законодавством тривалості повного робочого дня) надурочною

і як оплачується така робота?

Чи є понадурочною робота працівника з ненормованим робо­

чим днем понад установлену норму робочого часу?

Чи є понадурочною робота працівника з ненормованим робо­

чим днем понад установлену норму робочого часу, у випадку вико­

нання за дорученням роботодавця роботи, що не входила до кола обо­

в'язків працівника?

Чи може за бажанням працівника, який працював у святковий

або неробочий день, бути надано інший день відпочинку за умови,

що робота в цей день виконувалась понад установлену місячну нор­

му робочого часу?

Чи може робота у вихідний день компенсуватися, за згодою

сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у под­

війному розмірі?

Чи зберігається за працівником середня заробітна плата про­

тягом двох тижнів з дня переведення, якщо переведення на нижчеоп­

лачувану роботу відбулося з ініціативи самого працівника?

Протягом якого строку провадиться доплата до попереднього

середнього заробітку з дня переміщення працівника (ч. 2 ст. 32 КЗпП),

якщо на новому робочому місці він належно виконує свої трудові

обов'язки, але його заробіток зменшився з незалежних від нього при­

чин?

У яких випадках при визначенні середньої заробітної плати

працівника не застосовується Порядок обчислення середньої заро­

бітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів Укра­

їни від 8 лютого 1995 р. № 100 (з наступними змінами і доповнен­

нями)?

Вказати, що належить до помилок у розрахунках: помилки в

обчисленнях; дворазове нарахування заробітної плати за один і той

самий період; помилки в застосуванні закону та інших нормативно-

правових актів, у тому числі колективного договору.

Чи має працівник право звернутись із заявою в органи з роз­

гляду трудових спорів, у тому числі в місцевий суд при порушенні

справи про банкрутство підприємства (юридичної особи)?

Хто є належним відповідачем у справі за позовом про оп­

лату праці? Чи несе власник державної установи (організації)

49

 

відповідальність за її зобов'язаннями у разі недостатності у держав­ної установи (організації) коштів? Чи поширюються на зазначені ви­моги положення ч. З ст. 32 Цивільного кодексу і п. З ст. 39 Закону України "Про власність"?

12. Який загальний строк для звернення за захистом суб'єктивних трудових прав працівників? Назвати статті КЗпП.