Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ІМІТАЦІЙНИХ ІГРОВИХ ФОРМ ЗАНЯТЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

У процесі підготовки до семінарського заняття доцільно само­стійно вирішити всі ситуаційні задачі та виконати завдання для са­мостійної роботи. Текст кожної ситуаційної задачі — це виклад пев­них юридичних фактів, трудового спору. Під час вирішення кожної ситуаційної задачі необхідно усвідомити зміст правовідносин, що склалися між сторонами трудового спору, які юридичні наслідки при цьому виникають, спірні питання, на які необхідно відповісти, а вже потім винести мотивований висновок по задачі, розв'язати її.

Під час розв'язання задачі необхідно продумати відповіді на ті по­передні спірні питання, що підводять до розв'язання задачі. Відпові­даючи на них, треба використовувати рекомендований нормативний матеріал, посилатися на нього. Знайшовши відповіді на всі попередні запитання, можна розпочати розгляд основного питання, поставле­ного в задачі. Відповідь на основне питання випливає з відповідей на попередні.

Для розв'язання ситуаційної задачі необхідно знайти необхідні норми законодавства України про працю. Окремі ситуаційні задачі побудовано так, щоб за допомогою зміни спочатку описаної ситу­ації студент міг запропонувати власний варіант розв'язання задачі. Деякі задачі містять рішення щодо конкретного трудового спору. Тоді студенту необхідно на підставі аналізу запропонованої спірної ситуації й чинного законодавства України підтвердити дотриман­ня змісту закону чи, навпаки, запропонувати власне рішення трудо­вого спору.

Правильна відповідь на запитання задачі не визнається задовіль­ною, якщо студент не робить посилання на норми чинного законо­давства про працю та судову практику.

На семінарському занятті проводиться обговорення результатів са­мостійної роботи. Семінарське заняття може проводитись методом аналізу ситуацій, у формі рольової тріади чи іншій формі. Розвиток уміння аналізувати ситуацію, працювати з правничою інформацією,

39

 

викладати и відстоювати свої погляди допоможе студенту прийняти правильне рішення в практичній діяльності юриста.

Студенти навчальної групи поділяються на малі групи (по дев'ять

студентів), між якими розігруються такі ролі: інтегратора ідей, аналі­

тика, системного аналітика та футуролога, історика, юриста, а також

оптиміста, реаліста, песиміста й критика (працівника чи роботодав­

ця), адвоката й судді. Семінарське заняття проводиться у формі дис­

кусії, яка проходить у три етапи.     _ ,

Таблиця З

Тріади ролей на різних етапах обговорення ситуаційної задачі

 

Роль правознавця

Дії

Засоби

1

2

3

Інтегратор ідей

Сприймає предмет спору в цілому й створює про нього узагальнене уявлення

Узагальнює спірну інформацію, визначає підстави для вирішення

Аналітик

Сприймає спеціальний аспект спору, створює детальне уявлення про одну важливу підставу для його вирішення

Дає варіант вирішення спору за однією з підстав

Системний аналітик

Сприймає спір в усіх аспектах його вирішення

Узагальнює спірну інформацію. Дає варіанти вирішення спору

Аналіз предмета дискусії

 

Футуролог

Доповнює наявну інформацію прогнозами. Вводить предмет дискусії в майбутнє

Прогнозує вирішення спору

Історик

Доповнює наявну інформацію репродуктивним аналізом, змінами у чинному законодавстві

Розвиток предмета спору. Як цей спір міг бути вирішений

Юрисконсульт

На основі наявної інформації створює уявлення про предмет трудового спору. Описує загальну структуру

Функціональний аналіз спору, узагальнене уявлення про спір, яким він є, був і буде. Докази й документи щодо спору

Оцінка предмета дискусії

 

Оптиміст

Схильний до ризикових, поспішних дій і висновку з трудового спору

Установка перебільшувати все позитивне. Пропозиція вирішення спору в судовому порядку

40

 

Закінчення табл. 3

 

1

2

3

Песиміст

Обережний у прийнятті рішення з трудового спору

Установка перебільшувати все негативне. Схильний до обережності. Вказує на негативні наслідки вирішення спору

Реаліст

Реалістична оцінка всіх складових предмета трудового спору

Установка на вирішення спору. Пропонує способи (варіанти) вирішення трудового спору

Прийняття рішення

 

Критик (працівник, роботодавець)

Формулює рішення у справі (проти). Висуває звинува­чення

Висновок щодо підстав та доказів вирішення трудового спору на користь роботодавця

Адвокат

Формулює рішення у справі (за). Відхиляє зауваження

Висновок щодо підстав та доказів по суті трудового спору на користь працівника

Суддя

Приймає рішення щодо трудового спору

Вирішення справи по суті трудового спору на підставі чинного законодавства та судової практики

Методика проведення занять у формі рольової тріади описала О. В. Аксьонова*. На семінарському занятті обговорюються 4-5 си­туаційних задач з ініціативи студентів. При проведенні семінарсько­го заняття панує атмосфера доброзичливості.

На семінарському занятті за темою "Розгляд трудових спорів у комісії з трудових спорів" студенти навчальної групи об'єднуються за власним бажанням у дві групи. Виконуючи ролі працівників підприємства у кожній малій групі проводять загальні збори праців­ників і обирають зі свого складу дві комісії з трудових спорів.

Студенти кожної малої групи відповідно до вимог чинного зако­нодавства про працю, складають протокол загальних зборів праців­ників підприємства щодо обрання комісії з трудових спорів.

Затим студенти, виконуючи ролі членів комісії з трудових спорів, у кожній малій групі проводять перше (організаційне) засідання КТС,

* Аксьонова О. В. Методика викладання економіки: Навч. посіб —К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

41

 

оформляють протокол засідання комісії. Для цього відводиться 10-15 хвилин.

Студентам слід використовувати форми документів (протокол, рішення), які вони завчасно склали, готуючись до семінарського за­няття.

На наступному етапі за ситуацією, що пропонується викладачем, студенти малої групи розподіливши ролі та обов'язки між собою, імітують проведення засідання створеної ними комісії з трудових спорів і вирішують трудовий спір по заданій ситуації.

Обговорюючи ситуаційну задачу, студенти уточнюють навчаль­ну інформацію у викладача. На цьому етапі необхідно підготувати протокол № 2 засідання комісії з трудових спорів і рішення комісії з трудового спору згідно з заданою ситуаційною задачею. Для вико­нання цього завдання відводиться 25-30 хвилин.

При обговоренні ситуаційної задачі, рішення комісії з трудового спору, в малій групі може виникнути диспут. Студент має знати, що "диспут" — слово латинського походження й означає дослідження, колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Викладач заохочує студентів до диспуту, але диспутант має знати правила ведення диспуту. Так, необхідно quidquid aqis, prudenter aqas et respice finem, намагатися встановити істину, сперечатися треба по суті питання. Головне в диспуті — ло­гіка, аргументи, юридичні факти, доказовість висновку. Студент повинен намагатися зрозуміти точку зору опонента і не нав'язувати свою думку, позицію, не давати виступам оцінку. Студент має вия­вити стриманість в дискусії щодо трудового спору. Слід чітко сфор­мулювати власну думку, виявити уміння визнати недосконалість своєї аргументації. У дискусії не допускаються образливі репліки. Дискусія передбачає організований обмін думками і поглядами сту­дентів навчальної групи з трудового спору, розвиток правничого мислення, допомагає формувати погляди й переконання, виробляє вміння формулювати і висловлювати їх. Диспут допомагає оціню­вати пропозиції кожного студента, критично підходити до власної позиції, порівнювати точки зору студентів. Диспут можна поділити на кілька етапів: формулювання проблемної ситуації, безпосередньо диспут, що підводить студентів до вирішення проблеми, розв'язан­ня трудового спору. Підсумовує диспут заключне слово диспутантів і викладача.

42

 

Після обговорення проблемної ситуації в малих групах проводить­ся презентація прийнятого рішення щодо трудового спору, обгово­рення виробленого рішення та підготовлених документів.

Загальне обговорення розпочинається після представлення кож­ною малою групою свого варіанта вирішення трудового спору. У за­гальному обговоренні беруть участь усі студенти навчальної групи. Під час загального обговорення ситуаційних задач у навчальній групі формується оптимальне рішення, проводиться обгрунтування прий­нятого рішення щодо трудового спору.

Вибір остаточного рішення щодо трудового спору можна здійсни­ти шляхом голосування всіх студентів малих груп — членів комісії з трудових спорів. У протоколі засідання комісії з трудового спору вказується рішення і результати голосування щодо трудового спору. Слід мати на увазі, що голосуванням істину по справі не встановлюєть­ся і кожен студент має власну думку вирішення справи (tot capita, tot sensus).

Після всебічного обговорення всіх ситуаційних задач підсумовуєть­ся їх вирішення. Для загального обговорення підсумку вирішення тру­дового спору в комісії з трудових спорів відводиться 25-30 хвилин.

При підготовці до семінарського заняття за темою "Розгляд тру­дових спорів у судовому порядку" необхідно також вирішити всі си­туаційні задачі та виконати всі завдання для самостійної роботи. При виникненні питань щодо розв'язання задачі чи змісту завдань для са­мостійної роботи слід звернутися за консультацією на кафедру комер­ційного та трудового права до викладача, який проводить заняття з цієї навчальної дисципліни.

Навчальна група може бути поділена на малі групи по 2 студенти. Викладач роздає їм картки з навчальним текстом кожній групі (це мо­жуть бути ухвали суду по трудових спорах, позовні заяви, касаційні скарги) та роз'яснює завдання.

Перший етап. Студенту слід уважно прочитати навчальний текст і підготувати до нього два-три запитання, записати їх на аркуші па­перу та здати викладачу. Викладач збирає аркуші з запитаннями і обмінює їх між студентами.

Другий етап. Студент готує відповідь на запитання студента але без правничого тексту. Відповіді обґрунтовуються посиланням на відповідні норми права.

Третій етап. Експрес-опитування. Студент задає підготовлене ним запитання за тестом, а той студент, який підготував на це запитання

43

 

Таблиця 4 Тріади ролей на різних етапах обговорення ситуаційної задачі

 

Роль правознавця

Дії

Засоби

1

2

3

Інтегратор ідей

Сприймає предмет спору в цілому й створює про ньог< узагальнене уявлення

Узагальнює інформацію по колективному трудовому спору, визначає підстави для його вирішення

Аналітик

Створює детальне уявлення про одну важливу підставу для його вирішення

Дає варіант вирішення колективного трудового спору по одній з підстав

Системний аналітик

Сприймає спір у всіх аспектах його вирішення

Узагальнює інформацію щодо спору. Дає варіанти вирішення спору по суті

Вирішення колективного трудового спору примирною комісією

 

Член примирної комісії — футуролог

 

Доповнює наявну інформацію прогнозами. Вводить предмет дискусії в майбутнє

 

Прогнозує вирішення спору

 

 

 

Член примирної комісії — історик

 

Доповнює наявну інформацію репродуктивним аналізом, змінами в чинному законодавстві

 

Розвиває предмет спору. Як міг би бути вирішений цей спір

 

 

 

Члени примирної

комісії — політолог

і психолог

 

На основі наявної інформації створює уявлення про предмет трудового спору. Описує загальну структуру

 

Функціональний аналіз спору, узагальнене уявлення про спір, яким він є, був і буде. Наводить докази щодо спору

 

Вирішення колективного трудового спору трудовим арбітражем

 

Голова трудового арбітражу — оптиміст

Схильний до ризикових, поспішних дій і висновку що­до колективного трудового cnopv

Висновок щодо напрямків вирішення колективного трудового спору

Експерт-песиміст

Обережний у прийнятті рішення щодо спору

Висновок щодо законності страйку

Фахівець-реаліст

Реалістична оцінка трудового спору

Висновок щодо незаконності страйку та його наслідку

відповідь— відповідає на нього. Студент, який правильно відповів на запитання, ставить своє запитання, студентам навчальної групи. За найцікавішим запитанням також може виникнути диспут.

44

 

Закінчення табл. 4

 

1

2

3

Прийняття рішення про визнання страйку незаконним чи законним

Роботодавець

Формулює рішення у справі (проти проведення страйку). Висуває звинувачення

Висновок щодо незаконності страйку: підстави та докази

Представник найманих працівників

Формулює рішення по справі (за проведення страйку). Відхиляє зауваження

Висновок щодо законності страйку: підстави та докази

Суддя

Приймає рішення у справі

Мотивація прийнятого рішення у справі

Такі семінарські заняття сприяють поглибленню теоретичної й практичної підготовки майбутніх бакалаврів. Студенти можуть вия­вити рівень своїх знань чи прогалини у знаннях і звернути увагу на ті знання, навички й уміння, які необхідно удосконалювати.

Семінарське заняття за темою "Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" може бути проведено з використанням методики тріади ролей, аналізу ситуаційних завдань або використо­вуючи інші описані методики. Можуть бути проведені й загальні збори працівників, і засідання примирних органів щодо вирішення колек­тивного трудового спору.