ПЕРЕДМОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Засвоювати правничі знання допомагають інтенсивні та імітацій­но-ігрові форми навчання. Особливо тим студентам, які вважають, що знання їм "повинні" давати викладачі. Хоча, звісно, знання набу-ваються в процесі активної навчально-пізнавальної діяльності, у дис­кусіях, при вирішенні проблемних і ситуаційних завдань. Під час роз­в'язання ситуаційних задач студент набуває навички застосовувати норми конституційного, трудового, цивільного, цивільно-процесуаль-ного права й окремих питань адміністративного та кримінального права до певних фактичних обставин трудового спору. Це також гар­на нагода повторити уже вивчений нормативний матеріал з трудово­го права України, так би мовити, repetitio est mater studiorum. Розв'я­зання ситуаційних задач, виконання вправ і завдань сприяє вивчан­ню, засвоєнню й закріпленню навчального матеріалу дисципліни. Розв'язуючи ситуаційні задачі, виконуючи завдання, студент вчиться правильно застосовувати норми трудового права, вирішувати тру­дові спори і запобігати їм.

Щоб розв'язувати задачі й виконувати практичні завдання, що увійшли до навчального посібника, студенти мають опрацювати ма­теріали з трудового права України, рекомендовані нормативно-пра­вові акти, підручники та посібники, наукову юридичну літературу.

Вивченню навчальної дисципліни, розв'язанню ситуаційних за­дач сприяють науково-практичні коментарі до чинного законодавства України, Кодекс законів про працю України з постатейно системати­зованими матеріалами*.

* Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / Упоряд., наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 2001. — 800 с

 

Позаяк серцевина навчального посібника — розв'язання ситуа­ційних задач, то студенту необхідно звернутися до збірників зако­нодавства про працю, рекомендованих навчальною програмою з дисципліни. Варто використовувати і збірники міжнародних актів.

Рекомендується й інша юридична література: монографії, жур­нальні статті й збірники статей наукових праць, що видаються в МАУП.

Для розв'язання ситуаційних задач необхідно застосовувати нор­ми Конституції України, правила міжнародних договорів або міжна­родних угод, судову практику, яка публікується у правничих журна­лах. Бажано проаналізувати тексти Конвенцій МОП, документи Ради Європи та інші міжнародні документи, і обов'язково враховувати зміни в законодавстві України.

Студентові рекомендується використовувати такі форми само­стійної роботи: опрацювання лекційного матеріалу; вивчення й аналіз законодавства, стосовно конкретного трудового спору; опрацюван­ня наукової та методичної літератури, нормативних актів; розв'язан­ня ситуаційних задач, виконання вправ, розробка процесуальних до­кументів, структурно логічних схем; підготовка рефератів, доповідей, повідомлень, огляду практики застосування чинного законодавства про працю; підготовка до семінарських і практичних занять, підсум­кове з'ясування знань студентів за допомогою тестування, конт­рольних робіт. Описані в посібнику методики організації навчальних занять, активізації групової роботи студентів у процесі навчання ба­зуються на відомих навчальних іграх для юристів, розроблених В. Молдованом і М. Міхеєнко*.

Семінарські заняття проводяться методом розігрування ролей, вирішення трудових спорів у комісії з трудових спорів і суді, імітації вирішення колективного трудового спору (конфлікту) на засідання примирної комісії та трудового арбітражу.

Ігрові форми навчання активізують пізнавальну діяльність студен­та, розвивають самостійне мислення, уміння приймати рішення в конфліктній ситуації, вирішувати трудовий спір, запобігати йому.

Організувати систематичну навчально-пізнавальну діяльність сту­дента допоможе модульно-рейтингова система. Навчальний матері­ал охоплює три частини (модулі): перша (теоретична частина) — за­гальна характеристика трудових спорів; друга і третя (практичні ча-

' Молдован В. В., Міхеєнко М. М. Юридичний практикум: навчальні ігри: Навч. по­сібник. — К.: Либідь, 1994.

 

стини) — вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів (конфліктів).

"Рейтинг" — індивідуальний показник навчальної діяльності сту­дента. У перекладі з англійської мови "рейтинг" — це оцінка. На­вчальна діяльність студента оцінюється в балах, що підсумовуються упродовж семестру. На семінарському занятті студент може отрима­ти до 12 балів. За рейтинговою оцінкою від 100 до 120 балів — "відмінно"; від 80 до 100 балів — "добре"; від 60 до 80 балів — "задо­вільно"; до 60 балів — "незадовільно". Студент, який не має пропусків занять, може бути звільнений від іспиту, якщо його рейтинг навчаль­но-пізнавальної діяльності понад 120 балів.

Навчальний посібник побудований відповідно до навчальної про­грами дисципліни "Трудові спори" для освітньо-кваліфікаційного рівня — бакалавра, яким слід пам'ятати відомий вислів, що lequm servi esse debemus, ut liberi esse possimus.

Таблиця 1 Орієнтовна система оцінки навчальної діяльності студента

 

Вид навчальної діяльності

 

Оцінка

пізнавальної

діяльності

(в балах)

 

 

 

Ведення конспекту лекції (за тему)

Виконання завдання для самостійної роботи студента

Виступ у ролі представника сторони у трудовому спорі

Розробка документів стосовно трудового спору (за один документ)

Виконання тесту, самостійної чи контрольної роботи

Участь у засіданні КТС щодо вирішення трудового спору чи в диспуті

Виконання структурно-логічної схеми (за одну схему)

Виконання індивідуального завдання щодо вирішення трудового спору

Рецензування праць студентів з трудових спорів

Вирішення трудового спору

Заохочувальні бали за творчий характер навчальної діяльності

Штрафні бали за: грубі помилки (lapsys memoriae, lapsys linquae)

при складанні процесуальних документів і розв'язанні спору,

помилки під час виступу в якості сторони чи учасника трудового спору

 

до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5

до 5

 

У посібнику використовуються такі скорочення: КЗпП — Кодекс законів про працю України; КТС — Комісія з трудових спорів; МОП — Міжнародна організація праці; КК — Кримінальний кодекс України;

 

ЦК — Цивільний кодекс України;

ЦПК — Цивільний процесуальний кодекс України.

Якщо в посібнику після посилання на статті кодексу не вказується держава, в якій діє кодекс, наприклад, ст. 21 КЗпП, ст. 13 ЦПК, то мають на увазі статті кодексів України.

 

Орієнтовний розподіл навчального часу за темами

 

Таблиця 2

 

 

 

 

Теми

Кількість годин

Форма контролю

Всього

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота студента

1

2

3

4

5

6

1. Загальна характеристика трудових спорів

6

2

4

Тестування

2. Розгляд трудових спорів у комісії з трудових спорів

10

4

2

4

Колоквіум

3. Розгляд трудових спорів у судовому порядку

10

4

2

4

Тестування

4. Спори про поновлення на роботі та зміну форму­лювання причин звільнення

10

1

1

8

Колоквіум

5. Спори про переведення на іншу роботу

6

1

1

4

Тестування

6. Спори про виплату заробітної плати гарантій і компенсацій

6

1

1

4

Контрольна робота

7. Спори щодо застосуван­ня законодавства про ро­бочий час і час відпочинку

6

1

1

4

Тестування

8. Спори про матеріальну відповідальність сторін трудового договору

9. Спори про визнання дисциплінарного стяг­нення необгрунтованим

10. Порядок вирішення колективних трудових спорів

Разом:

6 6

15 81

1 1

4 20

1 1

4 14

4 4

7 47

Тестування

Колоквіум

Індивіду­альні кон­сультації

Екзамен