АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Л. П. Грузінова

ТРУДОВІ СПОРИ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

Київ 2002

 

ББК 67.9(4УКР)305я73 Г90

Рецензенти: Б. С. Беззуб, канд. юрид. наук, проф.

/. 77. Козінцев, канд. юрид. наук, науковий радник

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол №3 від ЗО. 04.02)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1290 від 17.06.02)

Грузінова Л. П.

Г90        Трудові спори: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 104 с — Бібліогр.: с 99-102.

ISBN 966-608-190-3

Посібник має на меті допомогти студентам закріпити знання, одержані ними під час лекцій та вивчення рекомендованих джерел, а також застосову­вати на практиці норми права, необхідні для вирішення трудових спорів — через виконання відповідно сформульованих ситуаційних задач та практич­них завдань, ознайомити майбутніх юристів з практикою застосування чин­ного законодавства про працю, навчити їх складати документи, пов'язані з вирішенням трудових спорів.

ББК 67.9(4УКР)305я73

© Л. П. Грузінова, 2002

© Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-190-3              управління персоналом (МАУП), 2002

 

Якби ми вчились так, як треба,

То й мудрість би була своя.

А то залізете на небо:

"І ми не ми, і я не я,

І все те бачив, і все знаю,

Немає й бога, тільки я!"

Т. Шевченко

 

The proposed manual has for an object to help students to organize their work without assis­tance for maintaining knowledge that they get during the lectures, and from recommended literature. It also advantages to form skills for searching the necessary norms of law, skills of analytical work with these norms and their practical usage in enunciated situation tasks and practical assign­ments. The manual acquaints with the practical usage of Labour legislation that is currently in force, gives pieces of advice on drawing up labour argument documentation.

Навчальне видання

Грузінова Лідія Пилипівна ТРУДОВІ СПОРИ

Навчальний посібник

Educational edition

Gruzinova, Lidia P. LABOUR ARGUMENTS

Educational manual

Редактор О. С. Кавуненко

Коректори Т. К. Валицъка, I. В. Точаненко

Комп'ютерна верстка А. Б. Нефедов, Т. В. Кулік

Оформлення обкладинки Д. В. Коврига

Реєстраційне свідоцтво ДК № 8 від 23.02.2000

Підп. до друку 27.08.02. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 6,0. Обл.-вид. арк. 6,6. Тираж 6000 пр. Зам. №

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Проектно-видавниче колективне підприємство "Укртиппроект" 03057 Київ-57, вул. Ежена Потьє, 12