СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Нормативно-правова

Конституція України.—К., 1996.

Законодавство України про працю: Нормативні акти: У 3 т. /

Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 1999.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /

За ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенка. — К., 1998.

Международные акты о правах человека: Сб. документов. — М.:

НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Кодекс законів про працю України з постатейними системати­

зованими матеріалами / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.:

Істина, 2001. —800 с.

Основна

Венедиктов В. С Конспект лекций по трудовому праву Украины:

Учеб. пособие для высших учебных заведений. — Харьков:

Консум, 1998. — 140 с.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Ко-

зінцев, Л. А. Савенко. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 336 с

Науково-практичний коментар до законодавства України про

працю: У 2 т. — Сімферополь: Таврида, 1998. — Т. 1. — 896 с

Науково-практичний коментар до законодавства України про

працю: У 2 т. — Сімферополь: Таврида, 1998. — Т. 2. — 608 с

Ю.Прокопенко В. I. Трудове право України: Підруч. — Харків:

Консум, 1998.— 480 с. 11. Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч.

посіб. —Харків: Консум, 1999. 12.Российское трудовое право: Учебник для вузов / Под ред.

А. Д. Зайкина. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 415 с. 13. Стичинський Б. С, Зуб I. В., Ротань В. Г. Науково-практичний

коментар до законодавства України про працю. — К.: А. С. К.,

2000.

99

 

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. —

Львів: Вільна Україна, 1996. — 160 с.

Трудове право України: Підруч. / За ред. Н. Б. Болотіної,

Г. І. Чанишевої. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. доц.

Г. И. Чанышева, доц. Н. Б. Болотина. — Харьков: Одиссей,

1999. — 480 с.

Трудовое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. проф.

Р. 3. Лифшиц, проф. Ю. П. Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М,

1998. —480 с.

Додаткова

Андіанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав

людини // Право України. — 2000. — № 8.

Антонович М. Конвенція про захист прав людини і основних

свобод у судах європейських держав та перспективи її застосування

в Україні // Право України. — 2000. — № 8.

Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці:

окремі питання // Право України. — 2000. — № 10.

Бородін М. Конституційне право громадянина за зверненням до

суду за захистом своїх прав // Право України. — 2000. — № 8.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность

трудовых споров. — М.: ВЮЗИ, 1984. — 4.1.

Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення

питань на практиці // Право України. — 1999. — № 10.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору

// Право України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових

спорів // Право України. — 1992. — № 7.

Давиденко Г. І. Розгляд судами спорів, пов'язаних з укладанням,

зміною і припиненням трудового договору // Вісн. Верховного

Суду України. — 1997. — № 3.

Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії і

практики // Право України. — 2000. — № 6.

Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методо­

логічні аспекти. Правова держава. — К.: Ін ЮРЕ, 1998. — Вип. 9.

 

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудо­

вого і цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Закон СССР "О порядке разрешения коллективных трудовых

споров (конфликтов)". — М.: Профиздат, 1991.

Іванова О. Релігійна організація як суб'єкт трудового права: захист

прав її працівників // Право України. — 2000. — № 6.

Карпенко Д. О., Хуторян Н. М. Актуальні проблеми понятійного

апарату проекту Кодексу України про працю. Правова держава.—

К.: Ін ЮРЕ, 1999. — Вип. 10.

Киселев И. Я Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. —

М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Клюев А. А., МавринА. В. Трудовые споры. — М.: Профиздат, 1978.

Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах //

Право України. — 1997. — №11.

Куренной А. М., Миронов В. И. Практический комментарий к

законодательству о трудовых спорах. — М.: Дело, 1997.

37.Лазор Л. Підвідомчість трудових спорів, що виникають за результатами атестації // Рад. право. — 1982. — № 8.

38.Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринкових відносинах // Право України. — 2000. — № 1.

Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових

відносинах // Право України. — 2000. — № 7.

Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробіт­

ним / / Право України. — 2000. — № 6.

Научно-практический комментарий Закона Украины "Об отпус­

ках": Порядок исчисления средней заработной платы / Подг. Г. С.

Гончарова, В. В. Жернаков, П. И. Жигалкин. — Харьков:

Консум, 1997.

Пересунъко В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав

громадян // Право України. — 2000. — № 2.

Пилипенко 77. Про участь профспілок у трудових правовідносинах

у світлі Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії

діяльності" // Право України. — 2000. — № 9.

Попов В. 77. Предупреждение трудовых споров. — М.: Юрид. лит.,

1981.

Прокопенко В. I. Правове становище професійних спілок: сьогоден­

ня і перспектива // Право України. — 1999. — № 6.

101

 

СіленкоА. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності

соціального захисту працівника: порівняльний аналіз // Право

України. — 2000. — № 2.

Солодовник Л. Юридичні факти — підстави виникнення трудових

правовідносин // Право України. — 2000. — № 1.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин

трудового права // Право України. — 2000. — № 7.

Ставцева А. 77. Трудовые спори по отдельным категориям су­

дебных дел // Право и экономика. — 1998. — № 6.

Стадник М. Розгляд колективних трудових спорів трудовими

арбітражами // Рад. право. — 1991. — № 3.

Стадник М. Правове регулювання розв'язання страйків // Право

України. — 1992. — № 7.

Стадник М. 77. Проблеми вдосконалення законодавства про

колективні договори та угоди в ринкових умовах. Правова

держава. — К.: Ін ЮРЕ, 1998. — Вип. 9.

Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який

виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. —

2000.—№6.

Толкунова В. Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. — М.:

Юристъ, 1996.

Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика /

Упоряд. В. А. Скоробагатько, И. I. Федишин. — К.: Істина, 2000.

Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред.

Н. М. Хуторян. — К.: 1н Юре. — 1999. — 180 с.

Халъота А. Щодо захисту конституційних прав шляхом звернення

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини //

Право України. — 2000. — № 3.

Хуторян Н. М. Об'єкти та суб'єкти матеріальної відповідаль­

ності в трудовому праві. Правова держава.— К.: ІнЮРЕ, 1998. —

Вип. 9.

Чанишева Г. І., Фадєєнко А. Ф. Розгляд судами справ у спорах, що

випливають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право

України. — 1998. — № 8.

102

 

ЗМІСТ

Передмова           З

Розділ 1. Загальні методичні вказівки

щодо вивчення навчальної дисципліни        7

Розділ 2. Загальні методичні вказівки

щодо імітаційних ігрових форм занять          39

Розділ 3. Ситуаційні задачі та завдання

для самостійної роботи     46

Тема 1. Загальна характеристика трудових спорів     46

Тема 2. Розгляд трудових спорів у комісії з трудових спорів   50

Тема 3. Розгляд трудових спорів у судовому порядку              53

Тема 4. Спори щодо поновлення на роботі

та зміну формулювання причин звільнення               59

Тема 5. Спори про переведення на іншу роботу       63

Тема 6. Спори щодо виплати заробітної плати гарантій

і компенсацій      65

Тема 7. Спори щодо застосування законодавства

про робочий час і час відпочинку 73

Тема 8. Спори про матеріальну відповідальність сторін

трудового договору           80

Тема 9. Спори про визнання необгрунтованим

дисциплінарного стягнення             83

Тема 10. Порядок вирішення колективних трудових спорів

(конфліктів)          88

Список використаної та рекомендованої літератури                99

103