ТЕМА 9. СПОРИ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБГРУНТОВАНИМ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Поняття дисциплінарного проступку. На підставі до­повідної записки начальника цеху слюсарю Маслову наказом по підприємству була оголошена догана. Маслов оскаржив наказ про оголошення йому дисциплінарного стягнення до місцевого суду. У позовній заяві Маслов вказав, що погано себе почував і тому виму­шений був звернутися до лікаря. Його звернення до лікаря підтверд­жувалося відповідною довідкою.

Що мається на увазі під дисциплінарним проступком? Назвіть підставу притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Які обставини виключають вину працівника? Які умови дострокового зняття дисциплінарного стягнення? Яке рішення винесе суд у справі Масло ва?

Задача № 2. Стягнення за порушення трудової дисципліни. За пе­редчасне закриття магазину "Рідна хата" Веселову була оголошена сувора догана. Веселов оскаржив в КТС наказ про накладення на ньо­го дисциплінарного стягнення. Як аргументи необґрунтованості

83

 

наказу Веселов зазначив те, що від нього до застосування стягнення ніхто не зажадав письмового пояснення.

Чи потрібно до застосування дисциплінарного стягнення одержа­ти пояснення від працівника?Назвати підстави звільнення за порушен­ня трудової дисципліни. Підготувати тези виступу від імені Веселова на засіданні КТС.

Задача № 3. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Ко-гак і Капустян двічі протягом місяця були на роботі в нетверезому стані. За систематичне порушення трудової дисципліни Когака та Капустяна звільнили з роботи. У судовому засіданні стало відомо, що в день звільнення з роботи Когак був тимчасово непрацездатним, а Капустян перебував у відпустці.

Назвіть стадії (процедуру) застосування дисциплінарних стягнень. Яке рішення може винести суд у цій справі?

Задача № 4. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Симонов не був на роботі 12 лютого, а 14 лютого виїхав у службове відрядження. 14 березня, після прибуття з відрядження Симонов за­недужав і тільки 29 березня вийшов на роботу. ЗО березня заступник директора підприємства зажадав від Симонова письмові пояснення з приводу його відсутності на роботі 12 лютого. Оскільки Симонов не надав поважних причин відсутності на роботі, наказом заступника директора підприємства від 5 квітня Симонову була оголошена до­гана. Симонов вирішив оскаржити наказ щодо застосування дисцип­лінарного стягнення до суду на тій підставі, що з моменту "вчинення прогулу" минуло більше одного місяця й заступник директора не вра­хував його попередню сумлінну роботу.

Яке рішення винесе суду справі Симонова? Назвіть день накладання стягнення на Симонова. Підготуйте позовну заяву до суду від імені Симонова про визнання недійсним дисциплінарного стягнення.

Задача № 5. Стягнення за порушення трудової дисципліни. Бухгал­тер AT "Турист" Кускова спізнилася на роботу на дві години. За до­повідною запискою головного бухгалтера Кусковій наказом по ак­ціонерному товариству "Турист" була оголошена "сувора догана з останнім попередженням". Кускова оскаржила наказ про застосуван­ня до неї дисциплінарного стягнення в КТС. У заяві вона, зокрема, зазначила, що до накладення дисциплінарного стягнення вона не вчи­нила жодного дисциплінарного проступку, а в переліку дисциплінар­них стягнень, встановлених правилами внутрішнього трудового роз-

84

 

порядку акціонерного товариства, такого дисциплінарного стягнен­ня, яке було накладено на неї, не передбачено. До того ж наказ про застосування дисциплінарного стягнення підписав заступник голови правління акціонерного товариства Майстренко.

Які стягнення за порушення трудової дисципліни можуть застосо­вуватися до працівників акціонерного товариства?Які органи мають право застосовувати дисциплінарні стягнення? Яке рішення винесе КТС за заявою Кускової?

Задача № 6. Органи, правомочні застосувати дисциплінарні стяг­нення. Голову правління акціонерного товариства "Фаворит" обра­ли на загальних зборах акціонерного товариства. Згодом загальні збори AT "Фаворит" прийняли рішення про делегування спостережній раді права обирати і відкликати голову правління акціонерного то­вариства "Фаворит". На підставі рішення спостережної ради AT "Фа­ворит" голова правління акціонерного товариства "Фаворит" був звільнений з роботи за систематичне невиконання без поважних при­чин обов'язків, покладених трудовим договором.

Проаналізувати зміст ч. З cm. 147 КЗпП і визначити, чи тотожні слова: "які їх обрали"та "якімають право їх обирати". Назвіть орга­ни акціонерного товариства. Який орган правоможний застосувати дисциплінарне стягнення до працівників, які займають виборні посади? Який орган має право звільнити голову правління акціонерного товари­ства?

Задача № 7. Оскарження дисциплінарного стягнення. Інженеру гірничого підприємства Прохоренку було оголошено сувору догану за прогул 12 лютого без поважної причини. У травні Прохоренко з'явився на роботу в нетверезому стані, за що був переведений на ниж­чеоплачувану роботу строком на два місяці. Прохоренко вирішив звернутися із заявою до КТС про визнання необгрунтованим дисцип­лінарного стягнення. У заяві Прохоренко просив членів КТС враху­вати, що згоду на переведення він не давав, а переведення в порядку застосування дисциплінарного стягнення суперечить ч. З ст. 43 Кон­ституції України оскільки має всі ознаки примусової праці.

Порівняти п. 22 cm. 92 Конституції України та ч. 2 cm. 147 КЗпП і визначити, якими нормативними актами встановлюються заходи дис­циплінарного стягнення за дисциплінарні правопорушення. Які особли­вості застосування заходів дисциплінарного стягнення до працівників гірничих підприємств? Яке рішення прийме КТС у справі Прохоренка?

85

 

Задача № 8. Розгляд трудовим колективом порушення трудової дисципліни. Водія автобази Шатькова перевели слюсарем на один рік у зв'язку з позбавленням права керувати автомобілем. Коли Шать-ков укотре порушив трудову дисципліну, директор автобази замість того, щоб накласти дисциплінарне стягнення, вирішив передати пи­тання про факти порушення трудової дисципліни на розгляд трудо­вого колективу бригади, у складі якої працює Шатьков. Проте з цим рішенням директора автобази не погодився юрисконсульт, вважаю­чи, що доцільніше розглянути це питання на засіданні товариського суду. Колектив бригади вирішив перенести Шатькову чергову відпу­стку на вересень. Шатьков звернувся в КТС.

Чи вправі директор замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд тру­дового колективу? Назвіть органи трудового колективу. Чи є това­риський суд органом трудового колективу? Які заходи громадського впливу мають право застосовувати до порушників трудової дисциплі­ни трудові колективи або створені ними органи? Чи враховуються при звільненні за систематичне порушення трудової дисципліни заходи гро­мадського стягнення за порушення трудової дисципліни? Підготувати рішення КТС за заявою Шатькова.

Задача № 9. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. На­казом від 21 липня інженерові відділу матеріально-технічного поста­чання Лугіну оголосили догану за прогул без поважної причини. У зв'язку з тим, що з 22 липня Лугін не виходив на роботу, наказ про застосування дисциплінарного стягнення 10 серпня був скасований, і Лугін був звільнений за прогул без поважних причин. Вважаючи звільнення неправильним, Лугін звернувся до суду із позовом про по­новлення його на роботі. У позовній заяві Лугін вказав, що наказ від 10 серпня не відповідає ч. 1 ст. 61 Конституції України, який заборо­няє за одне і те ж порушення двічі притягати до юридичної відпо­відальності одного виду. При розгляді в суді позовної заяви Лугіна стало відомо, що згоду на звільнення Лугіна профспілковий орган дав ще 20 липня але директор підприємства вирішив оголосити Лугіну догану, враховуючи його сумлінну попередню роботу на підприємстві й обставини, за яких вчинено дисциплінарний проступок.

Які обставини враховуються при обранні виду дисциплінарного стяг­нення? Який встановлено строк для застосування дисциплінарного стяг­нення? Яке рішення винесе суд у цій справі?

86

 

Задача № 10. Громадянин Російської Федерації, який постійно про­живає і працював в Україні, за порушення трудової дисципліни був звільнений з роботи за п. З ст. 40 КЗпП України.

Проаналізувати зміст cm. 55 Конституції України і визначити, чи має право громадянин Російської Федерації оскаржити своє звільнення з роботи, затримку розрахунку при звільненні, невиконання рішення суду про поновлення на роботі до Європейського суду з прав людини.

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Проаналізувати ст. 147 КЗпП і визначити, чи то­тожні терміни "трудові обов'язки" і "трудова дисципліна".

Завдання № 2. Порівняти ст. 147 КЗпП і ст. 14 Закону України "Про державну службу", визначити заходи дисциплінарного впливу та за­ходи стягнення за порушення трудової дисципліни, що можуть засто­совуватися до державних службовців. Чи поширюються на суддів стяг­нення за порушення трудової дисципліни, визначені КЗпП?

Завдання № 3. Порівняти ст. 147 КЗпП і ст. 29 ЦК і визначити орган, правоможний застосувати дисциплінарні стягнення.

Завдання № 4. Підготувати наказ про застосування дисциплінар­ного стягнення до керівника акціонерного товариства та працівника підприємства.

Завдання № 5. Порівняти ст. 147 КЗпП і ст. 29 ЦК і визначити орган, правоможний застосувати дисциплінарне стягнення.

Завдання № 6. Визначити форми прогулу без поважних причин:

використання відпустки або відгулів без дозволу роботодавця;

залишення роботи працівником до закінчення двотижневого стро­

ку при розірванні трудового договору, укладеного на невизначе-

ний строк, без дозволу роботодавця;

розірвання трудового договору особою, направленою на роботу

після закінчення навчального закладу;

ігнорування працівником роботи у вихідний день без поважних

причин, якщо цей день згідно з наказом роботодавця був оголо­

шений робочим днем за погодженням із профспілковим органом і

наказ доведений до відома працівника під розписку;

відмова працівника від переведення на іншу роботу в разі про­

стою, якщо така робота протипоказана працівникові за станом

здоров'я;

нез'явлення на роботі з поважних причин (при хворобі, догляді за

хворим членом сім'ї, що підтверджується медичною довідкою або

лікарняним листком);

87

 

-               відмова працівника від переведення на іншу роботу, що потребує

укладання з ним договору про матеріальну відповідальність;

-               відмова працівника від переведення на легшу роботу, якої він відпо­

відно до медичного висновку потребує за станом здоров'я.

Завдання № 7. Скласти перелік обставин, за яких можливе визнан­

ня необгрунтованим дисциплінарного стягнення.

Завдання № 8. Підготувати за вказаною формою таблицю "Засто­сування дисциплінарного стягнення".

Факти, що підлягають встановленню, та докази, що їх підтверджують

факти     докази