ТЕМА 8. СПОРИ ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. У магазині було виявлено нестачу матеріальних цінно­стей на суму 5 тис. грн. Працівники магазину: продавці, студенти, ста­жисти кулінарного технікуму, прибиральниця, вантажник.

Хто входить до складу матеріально відповідальних осіб? Хто і в якому розмірі може бути притягнутий до матеріальної відповідаль­ності за заподіяну шкоду?

Задача № 2. На складі було виявлено нестачу матеріальних цінно­стей на суму 3 тис. грн. Працівники складу: завідувач складом, троє робітників.

Хто може бути притягнутий до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду; в якому розмірі збитки необхідно повернути?

Задача № 3. Сучкова звернулась у суд із позовом до ЗАТ "Висо­кий замок" щодо відшкодування завданої майнової та моральної шкоди. Внаслідок нещасного випадку на роботі (не з її вини) Сучко­ва одержала каліцтво і була визнана інвалідом III групи. Зважаючи на необхідність догляду за Сучковою, її мати, яка мешкала з нею, була змушена кілька разів оформляти відпустку без збереження заробіт­ної плати. Не маючи змоги нормально пересуватися після травми, Суч­кова придбала на свої кошти автомобіль з ручним керуванням і пред'я­вила позов до ЗАТ "Високий замок" щодо відшкодування понесених нею витрат: вартість автомобіля, не одержану її матір'ю заробітну пла­ту в сумі 326 грн., 708 грн. — вартість додаткового харчування, а та­кож витрати на придбання путівок у санаторій протягом трьох се­зонів. ЗАТ "Високий замок" погоджувалося лише частково задоволь­нити позовні вимоги, посилаючись на висновок МСЕК, де йшлося про наявність медичних показань для придбання мотоколяски й обгрун­тування санаторно-курортного лікування. Сучкова вимагала відшко­дувати моральні збитки.

Відшкодування яких додаткових сум має право вимагати працівник у зв'язку з заподіяним йому каліцтвом? Чи обгрунтовані вимоги Сучко-воїщодо відшкодування моральних збитків? Проаналізувати cm. 237-1 КЗпП і перерахувати юридичні факти, які є підставою виникнення пра­вовідносин щодо відшкодування власником моральної шкоди працівни-

80

 

кові. Чи є вина власника обов'язковим чи не обов'язковим елементом юридичного складу правовідносин щодо відшкодування моральної шкоди? Що необхідно розуміти під порушенням власником "законних прав " пра­цівника? Порівняти cm. 237—1 КЗпП і cm. 440-1 ЦК і визначити, чи зас­тосовується до випадків заподіяння моральної шкоди працівникові cm. 440-1 ЦК Яке рішення винесе суд у цій справі?

Задача № 4. Барев працював слюсарем на заводі і під час вико­нання трудових обов'язків пошкодив собі око через те, що не був за­безпечений захисними окулярами. Барев зажадав відшкодування за­подіяної йому шкоди, проте інженер з охорони праці сказав, що пра­вилами з охорони праці не передбачено забезпечувати працівника захисними окулярами під час роботи, яку виконував Барев. Проф­спілкова організація також відмовила Бареву допомогти відшкоду­вати моральну шкоду, аргументуючи тим, що він, досвідчений, ква­ліфікований робітник, мав зажадати від роботодавця захисні засоби.

Директор заводу дав вказівку юрисконсульту вивчити це питання й підготувати висновок щодо заяви Барева.

Порівняти cm. 12 Закону "Про охорону праці" та cm. 153, 237—1 КЗпП, cm. ЗО ЦПК і визначити, про що йдеться під терміном "мораль­на шкода"? Чи підлягає задоволенню вимога Барева? Підготувати відповідь від імені юрисконсульта підприємства на звернення Барева.

Задача № 5. Коли Лованова приймали на роботу науковим пра­цівником, сторони трудового договору включили в контракт умову щодо компенсації йому моральної шкоди, заподіяної йому в разі до­строкового розірвання контракту з причин невиконання чи неналеж­ного виконання власником зобов'язань, передбачених контрактом, а також, якщо роботодавець достроково розірвав контракт за підста­вами, не передбаченими чинним законодавством і контрактом.

Лованову систематично не виплачувалася заробітна плата, і він вирішив звернутися за вирішенням трудового спору в КТС щодо ком­пенсації моральної шкоди у зв'язку з невиплатою заробітної плати за два останні місяці.

Підготуйте відповідь на звернення Лованова в КТС. Якщо праців­ник не використав своє право на розірвання контракту за підставою, передбаченою контрактом, то чи має він право на відшкодування мо­ральної шкоди? За яких умов роботодавець компенсує моральну шкоду, завдану працівникові згідно контракту?

81

 

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Підготувати наказ (розпорядження) роботодавця про покладання на працівника матеріальної відповідальності за шко­ду, заподіяну підприємству.

Завдання № 2. Підготувати відповідно до вимог законодавства Ук­раїни позовну заяву до суду:

про відшкодування збитків, заподіяних працівником при виконанні

трудових обов'язків;

про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок дорожньої транс­

портної пригоди (в порядку регресу).

Завдання № 3. Посилаючись на законодавчі акти, підготувати відповідь на такі питання:

Позапланові інвентаризації проводяться: а) при зміні керівни­

ка колективу (бригадира); б) коли з колективу (бригади) вибуває по­

над половину його членів; в) на вимогу одного або кількох членів ко­

лективу (бригади).

За яких умов розмір покриття шкоди має бути зменшений: а) ко­

ли шкода стала наслідком провини працівника; б) за відсутності умов,

що забезпечують збереження матеріальних цінностей; в) інший варі­

ант.

Які обставини підлягають врахуванню при визначенні розміру

відшкодування: а) пряма дійсна шкода; б) ступінь вини працівника;

в) конкретна обстановку, за якої шкоду було заподіяно.

У разі відмови працівника від укладення договору про колек­

тивну (бригадну) відповідальність роботодавець може: а) за згодою

працівника перевести його на іншу роботу; б) при відмові працівни­

ка від іншої роботи або її відсутності — звільнити працівника з робо­

ти з підстав, передбачених законодавством про працю.

Договір про колективну (бригадну) відповідальність має бути

переукладений: а) у разі зміни керівника колективу (бригадира);

б) при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного

складу. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівни­

ком (бригадиром), який: а) обирається на зборах колективу (брига­

ди); б) призначається власником згідно зі статутом підприємства.

При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівницт­

во колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який

призначається роботодавцем: а) за погодженням з членами колекти­

ву (бригади); б) без погодження з членами колективу (бригади).

82

 

Зарахування в бригаду нових працівників проводиться: а) за

згодою колективу (бригади); б) без згоди колективу (бригади); в) за

погодженням з профспілковим органом.

Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до ма­

теріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна: а) роз­

краданням матеріальних цінностей; б) нестачею, умисним знищенням

або зіпсуванням матеріальних цінностей; в) знищенням або зіпсуван­

ням через недбалість матеріальних цінностей, що підтверджується

інвентаризаційними документами.

В яких випадках може запроваджуватися колективна (бригад­

на) матеріальна відповідальність: а) при спільному виконанні праців­

никами робіт; б) при виконанні працівниками окремих видів робіт,

пов'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), переве­

зенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінно­

стей; в) коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність

кожного працівника й укласти з ним договір про повну матеріальну

відповідальність.