ТЕМА 7. СПОРИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Право на щорічну відпустку. Товарознавець Старчен-ко 5 січня був прийнятий на роботу у приватне підприємство "Мрія". У серпні місяці Старченко подав заяву з проханням надати щорічну відпустку. Директор приватного підприємства "Мрія" відмовив йому в зв'язку з тим, що відпустки надаються тільки працівникам, які пра­цюють більше року. Старченко вирішив звернутись до КТС. Попри те, що трудовий колектив підприємства налічував понад 15 чоловік, КТС не була створена. Тоді Старченко написав заяву про звільнення з роботи і звернувся до адвоката за роз'ясненням своїх прав.

Чи диференціюється право на відпустку за критерієм форми влас­ності? Які права має працівник у зв 'язку з наданням йому щорічної від­пустки? Назвіть види відпусток. Підготуйте відповідь на звернення Старченка.

Задача № 2. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Новиков приступив до роботи 1 серпня після закінчення професійно-технічного навчального закладу. Дізнавшись, що право на відпустку згідно із Законом України "Про професійно-технічну освіту" виникає у випус­кників, які навчались на денній формі навчання протягом перших трьох місяців роботи на підприємстві, він вирішив з 1 вересня не виходити на роботу, використавши у такий спосіб своє право на відпустку. Повер­нувшись на роботу, Новиков дізнався, що директор підприємства вва­жає його перебування у відпустці самовільним, розглядає як порушен­ня трудової дисципліни і через те перевів його на два місяці на нижче­оплачувану роботу. Новиков звернувся до юридичної консультації з проханням підготувати йому мотивовану заяву в КТС.

Який порядок надання щорічних відпусток? Які органи мають пра­во затверджувати графік відпусток? Яких положень необхідно до­тримуватися при упорядкуванні графіку відпусток? Чи може Новиков, що приступив до роботи 1 серпня, вимагати надання йому щорічної відпустки? Чи правомірні дії директора підприємства щодо застосу­вання дисциплінарного стягнення до Новикова? Скласти заяву в КТС від імені Новикова.

73

 

Задача № 3. Перенесення щорічних відпусток. Надану щорічну відпустку Тараненко фактично не використовувала: 5 днів вона хво­ріла, що було засвідчено листком тимчасової непрацездатності, а протягом 3 днів здійснювала догляд за хворою дитиною, що теж зас­відчено довідкою лікаря. Тараненко звернулася до директора підприємства із заявою перенести відпустку на інший час. Дирек­тор підприємства, посилаючись на виробничі обставини, відмовив їй. Тараненко звернулася до юрисконсульта підприємства за роз'яс­ненням підстав перенесення щорічної відпустки.

Назвіть підстави перенесення відпустки. Чи переноситься щорічна відпустка на інший період, якщо працівник не міг використовувати її у зв 'язку з хворобою ? Чи може працівник самостійно продовжити відпу­стку на кількість невикористаних днів? У яких випадках щорічна відпу­стка підлягає продовженню? Підготуйте відповідь директора підпри­ємства на заяву Тараненко.

Задача № 4. Грошова компенсація за невикористану щорічну відпу­стку. Завідувач складом готелю "Трембіта" Дубов звернувся до ди­ректора готелю з проханням виплатити йому грошову компенсацію за невикористану протягом трьох років відпустку. Директор готелю підписав наказ про надання Дубову щорічної відпустки. Дубов звер­нувся в КТС з заявою щодо виплати грошової компенсації за невико­ристані відпустки.

У яких випадках виплачується грошова компенсація за всі не викори­стані працівником дні щорічної відпустки? До якого числа необхідно затвердити графік щорічних відпусток?Яке рішення має прийняти КТС згідно заяви Дубова?

Задача № 5. Відпустка без збереження заробітної плати. Шофер автомобіля Задирко у грудні звернувся до директора підприємства з проханням надати йому відпустку без збереження заробітної плати на тиждень у зв'язку із взяттям шлюбу. Директор відмовив Задирко в наданні відпустки у зв'язку з необхідністю виконати річний план і ре­комендував перенести укладання шлюбу на січень.

Назвіть види відпусток без збереження заробітної плати. Чи зобо­в'язаний директор підприємства надати працівнику на його прохання відпустку для укладання шлюбу без збереження заробітної плати? Підготуйте схему: "Види відпусток". У яких випадках надаються відпустки без збереження заробітної плати? У яких випадках час відпу­стки без збереження заробітної плати має бути погоджений з роботодавцем ?

74

 

Задача № 6. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. Гуляєв закінчив інститут і влаштувався на роботу в AT "Орбіта" з 22 червня. До початку роботи Гуляєву була надана відпу­стка. Через сім місяців роботи Гуляєв звернувся із заявою до дирек­тора AT "Орбіта" щодо надання йому наступної щорічної відпустки. Через те, що відпустку Гуляєву не надали, він звернувся в КТС для вирішення трудового спору.

Як обчислюється стаж роботи, що дає право на щорічну відпуст­ку? Які періоди зараховуються до стажу роботи для права працівника на щорічну відпустку? Коли Гуляєв може одержати наступну відпус­тку? Підготуйте тези виступу на засіданні КТС від імені юрискон­сульта А Т "Орбіта ".

Задача № 7. Щорічна відпустка з наступним звільненням. Доцент кафедри педагогічного університету Семенов одночасно із заявою про звільнення за власним бажанням подав заяву про надання йому неви­користаної щорічної відпустки. В останній день відпустки Семенов ви­рішив відкликати заяву про звільнення з роботи за власним бажанням.

Яка тривалість щорічної відпустки педагогічних працівників? Про­тягом якого строку працівник може відкликати свою заяву про звільнен­ня з роботи? Вкажіть день звільнення Семенова з роботи й останній день роботи Семенова. Чи має право Семенов на повернення до роботи після закінчення відпустки? Підготувати заяву про надання щорічної відпустки та звільнення з роботи.

Задача № 8. Надурочні роботи. У зв'язку з необхідністю завершен­ня укладки бетону при будівництві приватного багатоповерхового будинку старший виконавець робіт віддав розпорядження залишатися всім бетонникам на роботі до повної укладки привезеного бетону. Через це працівники закінчили роботу о десятій годині вечора. За кілька днів працівники поцікавились у виконроба, коли їм буде ком­пенсована надурочна робота. Виконроб відповів, що, оскільки бетон був доставлений тільки о вісімнадцятій годині, а робітники після обідньої перерви чотири години не працювали, то ніякої компенсації їм не надається. Кілька працівників звернулися в КТС за вирішенням трудового спору.

Чи мала місце в даному випадку надурочна робота? Який порядок проведення надурочної роботи? Як вирішити цей трудовий спір?

Задача № 9. Надурочні роботи. У колективному договорі одного з приватних підприємств "Парасолька" м. Черкаси було встановлено, що порушники трудової дисципліни, зокрема ті, що спізнюються на ро­боту і прогулюють, залучаються до надурочної роботи без додаткової

75

 

оплати. Наказом по підприємству за спізнення на роботу Мальована була залучена до надурочних робіт. Мальована звернулась в КТС за вирішенням трудового спору.

Чи відповідає чинному законодавству така умова колективного до­говору? Підготувати заяву в КТС від імені Мальованої відповідно до ситуації, що склалась. Які умови колективного договору є недійсними?

Задача № 10. Режим робочого часу. Наказом начальника депо місько­го транспорту за погодженням із відповідним виборним профспілковим органом для водіїв і кондукторів тролейбусів і трамваїв встановлював­ся режим, відповідно до якого тривалість їхньої робочої зміни ділилася на дві частини й відповідно встановлювалася необхідність двох виходів на роботу протягом зміни. Водії тролейбусів звернулися до прокурора району з проханням опротестувати цей наказ начальника депо.

Чи відповідає чинному законодавству про працю наказ начальника депо? Які умови запровадження поділу робочого дня на частини? На­звати нормативні акти, що регулюють поділ робочого часу на части­ни та підсумований облік робочого часу.

Задача № 11. Перенесення відпустки. Відповідно до затвердженого графіку відпусток, токарі 5 розряду Коновал, Пестов і Маликов по­винні були піти у відпустку з 1 липня. У зв'язку з тим, що організація одержала додаткову фінансову допомогу для виконання важливого замовлення, директор повідомив Коновала, Пестова та Маликова про перенесення відпустки, бо, мовляв, виконати замовлення неможливо без кваліфікованих робітників на ділянці. Коновал, Пестов і Маликов звернулися в КТС за вирішенням трудового спору.

Чи відповідають закону дії директора підприємства?Як вирішити трудовий спір? Чи допускається перенесення відпустки на наступний рік і в якому порядку?

Задача № 12. Перенесення відпусток. Санітарці обласної лікарні Марченко була надана щорічна відпустка за графіком відпусток з 20 травня. 31 травня, у зв'язку з гострим нападом апендициту, Мар­ченко була направлена на стаціонарне лікування, де перебувала два тижні. Після виходу з відпустки завідувач відділенням зажадав від Мар­ченко пояснити її відсутність на роботі протягом двох тижнів й оголо­сив Марченко догану за самовільне використання днів щорічної відпу­стки. Марченко звернулась в КТС для вирішення трудового спору.

Як вирішити трудовий спір? Підготувати відповідь на звернення Марченко до адвоката за роз 'ясненням норм Закону України "Про відпустки " та cm. 80 КЗпП щодо допустимих випадків перенесення відпустки.

76

 

Задача № 13. Заборона роботи у вихідні дні. У зв'язку з виробни­чою необхідністю директор AT "Льон" м. Рівне запропонував усім працівникам вийти на роботу в суботу (вихідний день), за що обіцяв їм надати інший день відпочинку. Деякі працівники погодилися на це, а більшість працівників запропонувала компенсувати роботу у ви­хідний день подвійною оплатою. Сугак, Лапаста та Мороз відмови­лися вийти на роботу у вихідний день, посилаючись на необхідність догляду за дітьми. За кілька днів Сугак і Мороз була оголошена до­гана за прогул без поважних причин — за невихід на роботу у вихід­ний день, оголошений наказом директора робочим. Усім іншим пра­цівникам до щорічної відпустки був приєднаний ще один день. Пра­цівники льонокомбінату не погодилися з таким рішенням директора. Виник трудовий спір.

Чи законні дії директора А Т "Льон "? У яких випадках і на підставі яких документів можливо залучати працівників до роботи у вихідний день? Як компенсується робота у вихідний день? Як вирішити цей тру­довий спор?

Задача № 14. Режим роботи. В КТС колективного підприємства "Космос" звернулася Фунтикова, мати двох дітей до п'ятнадцяти років, з проханням вирішити трудовий спір щодо встановлення для неї граф­іку роботи, який дає змогу забезпечить їй кращі умови для догляду за дітьми. Директор колективного підприємства "Космос" відмовив Фунтиковій, посилаючись на те, що правилами внутрішнього трудо­вого розпорядку можливість такого режиму роботи не встановлена.

Які спори підвідомчі КТС? Підготуйте рішення КТС відповідно до ситуації, викладеної в задачі.

Задача № 15. Стаж роботи, що дає право на відпустку. Методист кафедри інституту Трифонова була прийнята на роботу в травні. Че­рез п'ять місяців роботи, Трифоновій надали відпустку у зв'язку з ваг­ітністю й пологами. По закінченні відпустки Трифонова звернулась до ректора інституту з проханням надати їй щорічну відпустку. Інспектор відділу кадрів, посилаючись на те, що Трифонова не має необхідного стажу роботи для надання щорічної відпустки, рекомен­дував Трифоновій взяти відпустку у зв'язку з доглядом за дитиною. Трифонова відмовилася скористатися такою рекомендацією і звер­нулася в КТС за вирішенням трудового спору щодо надання щоріч­ної відпустки.

Чи має право Трифонова на щорічну відпустку? Як обчислюється стаж: роботи, що дає право на відпустку? Підготувати рішення КТС про підсумок розгляду заяви щодо права на надання щорічної відпустки.

11

 

Задача 16. Право на відпустку. Бурундуков подав заяву про прий­няття на роботу в AT "Торфінвест" у травні, маючи намір працюва­ти там постійно. Трудовий договір у письмовій формі з ним не укла­дали, з наказом про прийняття на роботу не ознайомили, але у відділі кадрів повідомили, що він прийнятий на роботу і допускається до роботи. У жовтні Бурундукову вручили наказ про звільнення з робо­ти у зв'язку із закінченням сезону. Не заперечуючи проти звільнення, Бурундуков вимагав виплати йому грошову компенсацію за невико­ристану відпустку. Звернення Бурундукова до генерального дирек­тора акціонерного товариства залишилося без відповіді. Бурундуков вирішив звернутися до КТС для вирішення трудового спору.

Підготувати від імені Бурундукова мотивовану заяву до КТС. Яке рішення прийме КТС за заявою Бурундукова?

Задача № 17. Відпустка без збереження заробітної плати. У зв'язку з відсутністю сировини генеральний директор AT "Кондитер" ого­лосила працівникам цеху, що їм надається відпустка без збереження заробітної плати на 20 днів. Більшість працівників не погодилися з цим, оскільки і без того їм затримали виплату заробітної плати на два місяці. Деякі працівники погодилися піти у відпустку, але, за умови виплати їм за цей період середньої заробітної плати, інші працівники вимагали виплатити заробітну плату й оплатити простій не з їх вини. Директор вирішив порадитися з цього питання з юрисконсультом AT "Кондитер".

Як вирішити конфлікт? Назвати сторони конфлікту. Підготува­ти письмову мотивовану відповідь щодо ситуації, яка склалась. Внесіть Ваші пропозиції щодо вирішення конфлікту.

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Проаналізувати зміст ст. 74 КЗпП і визначити, хто має право на щорічну відпустку. Чи мають право на відпустки гро­мадяни, які працюють за трудовим договором у фізичної особи? Чи мають право на щорічну відпустку працівники-сумісники?

Завдання № 2. Порівняти ст. 2 та ст. 6 Закону "Про відпустки" й визначити, чи мають право на відпустку сезонні й тимчасові праців­ники.

Завдання № 3. Проаналізувати зміст ст. 4 Закону "Про відпустки" й скласти структурно-логічну схему видів відпусток.

Які працівники мають право на одержання щорічної відпустки у зручний для них час? Чи мають право на відпустку іноземні громадяни та особи без громадянства?

78

 

Завдання № 4. Проаналізувати зміст ч. 12 ст. 10 Закону "Про відпу­стки" і визначити, хто з перелічених працівників має право на одер­жання відпустки за їх бажанням у зручний для них час:

працівники, які не досягли 18 років;

інваліди; жінки, які мають двох і більше дітей у віці до 15 років

або дитину-інваліда;

одинокі матері (батьки), які виховують дитину без батька (матері);

опікуни, піклувальники чи інші особи, які фактично виховують од­

ного чи більше дітей у віці до 15 років у зв'язку з відсутністю батьків;

дружини (чоловіки) військовослужбовців;

ветерани праці й особи, які мають особливі заслуги перед

Батьківщиною; ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги

перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється

чинність Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­

ного захисту України";

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.

Назвати інші законодавчі акти, якими працівникам також надано право на одержання відпустки за їх бажанням і в зручний для них час.

Завдання № 5. Вкажіть статті КЗпП у можливих вирішеннях тру­дових спорів працівників, пов'язаних із наданням відпустки встанов­леної тривалості й черговості:

встановлено право працівника на відпустку, строк надання відпу­

стки визначений графіком відпусток;

власник порушує порядок надання відпусток (черговість надання

відпустки);

відпустка надана меншої тривалості, ніж передбачено законодав­

ством: наприклад, не враховано право неповнолітнього на відпу­

стку протягом одного календарного місяця;

не враховано право на додаткову відпустку, що надається як зао­

хочення за виконання державних або громадських обов'язків;

не було враховано бажання працівника щодо строку її надання,

якщо це право передбачено законодавством: переведення праців­

ника з іншої організації;

вагітність жінки;

поєднання роботи з навчанням.

Завдання № 6. Розробіть таблицю "Підстав перенесення відпуст­ки за ініціативою власника" за такою формою:

Факти, що підлягають встановленню, та докази, які їх підтверджують

факти     |               докази   

79