ТЕМА 6. СПОРИ ЩОДО ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Заробітна плата. Юрисконсульт агенції нерухомості "Стожари" Вавріш посилаючись на ст. 94 КЗпП звернулася до гене­рального директора агенції з проханням підвищити їй розмір заро­бітної плати у зв'язку із закінченням навчання в інституті.

Якими нормативно-правовими актами визначаються питання дер­жавного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захист? Від чого залежить розмір заробітної плати працівника? Чи обмежується заробітна плата максимальним розміром?

65

 

Чи тотожні терміни "заробітна плата", "оплата праці"та "винаго­рода за виконану роботу "? Підготувати письмову відповідь Вавріш.

Задача № 2. Мінімальна заробітна плата. Неповнолітній Панчен-ко влаштувався на роботу й отримав першу заробітну плату. На за­питання матері про розмір його місячної заробітної плати Панченко пояснив, що поки він неповнолітній, то у нього скорочений робочий день і заробітна плата нараховується за відрядними розцінками, вста­новленими для неповнолітніх, тобто без доплат за час, на який три­валість їх щоденної праці скорочується порівняно з тривалістю робо­чого дня дорослих працівників. Батьки неповнолітнього вирішили звернутися до знайомого юрисконсульта для з'ясування питання оп­лати праці неповнолітніх.

Проаналізувати текст cm. 95 КЗпП і запам'ятати поняття мінімальної заробітної плати. Які виплати не включаються до мінімаль­ної заробітної плати ? Який мінімальний розмір заробітної плати ? На­звати нормативні акти, що регулюють індексацію оплати праці. Про­аналізувати текст cm. 194 КЗпП і назвати особливості оплати праці неповнолітніх. Визначити правомірність встановлення розміру заро­бітної плати неповнолітньому за умовами задачі й підготувати стис­лу письмову відповідь щодо оплати праці неповнолітніх.

Задача № 3. Тарифна система оплати праці. До директора заводу звернулися Сьомочкін і Криворучко зі скаргою на головного інжене­ра заводу. Ветеран підприємства Сьомочкін скаржився на відмову головного інженера заводу підвищити йому кваліфікаційний розряд у зв'язку з тим, що через два роки він переходить на пенсію за віком. Сьомочкін просив врахувати директора заводу, що відповідно до ч. 5 ст. 96 КЗпП він має право на підвищення кваліфікаційного розряду. Робітник Криворучко скаржився на необгрунтоване зниження йому на два розряди кваліфікаційного розряду.

Назвати елементи тарифної системи оплати праці. Дайте визна­чення термінів: тарифна ставка, посадовий оклад, система оплати праці. Який порядок підвищення робітникові його кваліфікаційного роз­ряду? Чи зобов 'язаний директор заводу підвищити кваліфікаційний роз­ряд робітнику? Чи можуть бути знижені робітникам кваліфікаційні розряди? Яке рішення прийняли б Ви по ситуації задачі? Як на Вашу дум­ку, чи є зниження кваліфікаційного розряду дисциплінарним стягнен­ням? Чи правоможний директор заводу поновити працівнику зниже­ний кваліфікаційний розряд через два місяці? Які органи можуть розгля­дати такі трудові спори? Підготувати стислу письмову відповідь працівникам від імені директора заводу.

66

 

Задача № 4. Оплата праці у святкові й неробочі дні. Через аварію на виробництві на роботу були викликані електрик і головний енер­гетик заводу. Усунення наслідків аварії продовжувалася до наступ­ного дня, через це в наказі по заводу було зазначено, що електрик працював два дні по 12 годин, а головний енергетик два робочих дня. При виплаті заробітної плати електрик дізнався, що йому, як відряд­нику, робота у святкові дні оплачена за подвійними відрядними роз­цінками, а головному енергетику заводу надано дні відпочинку. Вва­жаючи такі дії незаконними, електрик звернувся зі скаргою до дирек­тора заводу, а потім до КТС.

Як оплачується праця у святковий і неробочий день? Чи можлива компенсація праці у святкові й неробочі дні іншим днем відпочинку? Підготувати проект рішення КТС, зважаючи на заяву електрика за­воду?

Задача № 5. Оплата праці у нічний час. У КТС товариства з обме­женою відповідальністю надійшла заява від Шувалова — нічного приймальника хліба магазину "Арнаутка" щодо доплати йому 50 відсотків тарифної ставки за кожну годину праці у нічний час. У заяві Шувалова зазначено, що адміністрація відмовила йому у доп­латі тому, що він прийнятий спеціально для виконання нічної роботи і його робочий день скорочений на одну годину.

Назвати нормативні акти, що регулюють оплату праці в нічний час. Як здійснюється оплата праці у нічний час? Порівняти cm. 13, 9—1, 108 КЗпП і cm. 7 Закону України "Про оплату праці" й визначити, чи є за­значення у колективному договорі підвищених умов оплати праці пра­цівників у нічний час, реалізацією права сторін колективного договору на встановлення умов оплати праці. Як визначаються розміри доплат у бюджетних установах, на підприємствах, яким із бюджету виділя­ються дотації?Яке рішення необхідно прийняти стосовно заяви нічно­го приймальника хліба?

Задача № 6. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробіт­ку та часу простою. У цеху № 3 виник простій не з вини працівників. Бригада робітників звернулася до директора заводу щодо оплати часу простою. При розв'язанні трудового спору було встановлено, що 25-26 грудня кондитерський цех дійсно не працював через перебої в по­дачі електроенергії та аварією. Начальник цеху № 3 перевів трьох членів бригади у цех № 7 на нижчеоплачувану роботу, але вони не виконали норми виробітку, а чотирьох членів бригади у цех № 1 на вищеоплачувану роботу. Робітники ж, посилаючись на те, що простій

67

 

відбувся не з їхньої вини, наполягали на виплаті середнього заробіт­ку за ці дні.

Який порядок оплати часу простою?Які зміни в оплаті праці необ­хідно зробити, якщо на час простою робітники були переведені на іншу роботу: а) вищеоплачувану; б) нижчеоплачувану?Підготувати стис­лу відповідь членам бригади кондитерського цеху.

Задача № 7. Строки розрахунку при звільненні. Дирекція ТОВ "Кондитер" відповідно до заяви водія автомобіля Колобкова видала 6 квітня наказ про його звільнення з роботи за власним бажанням. Розрахунок був зроблений 15 квітня, тому що бухгалтер хворіла, а ЗО квітня юрисконсульта фабрики викликали до директора ТОВ "Кон­дитер" для ознайомлення з позовом Колобкова до фабрики, у якому він просив суд виплатити його середній заробіток, починаючи з 7 квітня за весь час затримки.

Які строки розрахунку при звільненні? Назвати останній день ро­боти і день звільнення Колобкова. У який день мав бути проведений роз­рахунок заробітної плати працівникам? Яке рішення прийме суд за по­зовом Колобкова? Які наслідки порушення строків розрахунків при звільненні працівника? Яка відповідальність встановлена за затримку розрахунку при звільненні? Чи зміниться ситуація, якщо звільнений пра­цівник до одержання остаточного розрахунку перейде на іншу робо­ту? Підготувати відповідь на позов від імені директора кондитерської фабрики.

Задача № 8. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків. Суд викликав Селезньову, заступника головного бухгалтера ТОВ "Туристична агенція" як свідка у цивільній справі на 16 грудня. Дирекція ТОВ відмовила Селезньовій у звільненні від роботи в цей день через необхідність упорядкування річного звіту. Справа була перенесена на 20 грудня. Після повернення на роботу 22 грудня вона дізналася, що директор ТОВ розпорядився за час відсут­ності Селезньової на роботі не виплачувати їй заробітну плату. Се-лезньова звернулася до КТС.

Назвати гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків. Чи зберігається середня заробітна плата за свідками, викликаними до суду у цивільній справі?Як вирішити справу в КТС? Які гарантії встановлені особам, які залучаються до вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) як посередники, членам при­мирних комісій?

 

Задача № 9. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Відповід­но до наказу по ресторану "Червоний" товарознавець Туніна була звільнена за скороченням штатів. Оскільки з належної до виплати суми для відрахування з заробітної плати виявилося недостатньо, вони частково були відраховані з вихідної допомоги. Туніна звернулася до юридичної консультації за роз'ясненням.

Проаналізувати зміст cm. 127, 128 КЗпП і визначити законність дій бухгалтерії за умовами задачі. Підготуйте роз 'яснення для това­рознавця Туніної.

Задача № 10. Збереження заробітної плати. Згурська, яка досягла пенсійного віку, була звільнена через зміни в організації виробницт­ва і праці за п. 1 ст. 40 КЗпП. Солодкіна також була звільнена за п. 1 ст. 40 КЗпП з роботи за сумісництвом. Директор ТОВ "Надія" відмо­вився виплачувати Згурській і Солодкіній середню заробітну плату на період працевлаштування у визначених ст. 49-3 КЗпП межах. Згурська звернулася до КТС. Солодкіна вирішила звернутися до ад­воката із запитанням щодо поширення на неї передбаченого ст. 49-3 КЗпП правила про збереження заробітної плати.

Яке рішення прийме КТС за заявою Згурської? Підготуйте відповідь Солодкіній від імені адвоката.

Задача № 11. У судовому засіданні було встановлено, що на пору­шення ст. 46 КЗпП роботодавець із власної ініціативи без законних підстав відсторонив працівника від роботи із зупиненням виплати за­робітної плати.

Чи має суд задовольнити позов працівника про стягнення через це середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу?

Задача № 12. Вихідна допомога. При звільненні Мороза у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі, Лап­тева за станом здоров'я за п. 2 ст. 40 КЗпП і Куленкова внаслідок порушення роботодавцем законодавства про охорону праці була вип­лачена вихідна допомога. Морозов, Лаптев і Коленко не згодні з її розміром.

В якому розмірі виплачується вихідна допомога при звільненні пра­цівників?

Задача № 13. Оплата часу простою. Директор підприємства підпи­сав наказ "Про оплату часу простою", у якому передбачалося, зокре­ма, таке: 1) оплата часу простою не з вини працівника у розмірі не нижче двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду ставиться у залежність від повідомлення ним про початок простою власника або

69

 

уповноважений ним орган (бригадира, майстра, інших службових осіб) у тому разі, коли не йдеться про простій певного структурного підрозділу чи всього підприємства; 2) за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для здоров'я чи життя працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середо­вища не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток; 3) відповідно до ч. З ст. 84 КЗпП у разі простою підприємства з не залеж­них від працівників причин власник або уповноважений ним орган (роботодавець) може у визначеному колективним договором порядку надавати відпустки без збереження або з частковим збереженням заро­бітної плати. За цих умов надання відпустки не ставиться у залежність від подання працівником заяви і термін перебування в ній не входить до часу оплачуваного простою, якщо це передбачено колективним договором; 4) простій з вини працівника в будь-якому разі оплаті не підлягає.

Працівники звернулися до юрисконсульта підприємства із запи­танням щодо відповідності норм, встановлених у наказі директора підприємства, чинному законодавству про працю.

Підготувати письмову відповідь працівникам підприємства на їх звернення.

Задача № 14. Зміни умов оплати праці. Директор підприємства по­відомив працівників про зміни умов оплати праці у бік погіршення, за два-три тижні, через зміни в організації виробництва і праці (ч. З ст. 32 КЗпП).

Які наслідки порушення строку попередження про запровадження нових умов оплати праці працівників?

Чи застосовуються правила ст. 103 КЗпП у випадках зміни робіт­никові розряду на підставі ч. 5 ст. 96 КЗпП або зменшення службовцю посадового окладу за результатами атестації?

Задача № 15. Сумісництво. Студенти МАУП запитують, чи є ро­бота за трудовою угодою осіб, які поєднують її зі стаціонарною фор­мою навчання, сумісництвом?

Як би Ви відповіли на це запитання? Чи може студент стаціонар­ної форми навчання, який працює, бути звільнений за участь у страйку, визнаному незаконним або виключений із інституту?

Задача № 16. Доплати. Судом було встановлено, що умови про розміри доплат за виконання працівником, крім основної, додатко­вої роботи за іншою професією чи посадою (суміщення професій, посад) чи обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнен-

70

 

ня від основної роботи не були визначені відповідно до ст. 105 КЗпП у колективному договорі.

Як визначається судом розмір доплати за роботу, виконану за роз­порядженням роботодавця або з його відома? Як провадиться опла­та праці працівнику, коли йдеться про виконання робіт різної кваліфі­кації?

Задача № 17. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. При звільненні з роботи з Петровим не були проведені розрахунки у день звільнення, а з Сидоровим наступного дня після його звернення з вимогою про розрахунок. Петров і Сидоров зверну­лися до суду з позовом про виплати належних при звільненні сум.

Чи є вказані факти підставою для застосування відповідальності, передбаченої cm. 117 КЗпП? З якого дня починається перебіг тримісяч­ного строку звернення до суду? Чи має значення тривалість затримки розрахунку при звільненні?Які юридичні факти мають навести праців­ники? Які документи повинен пред'явити працівник, доводячи факт звільнення з роботи? Як роботодавець може довести факт розрахун­ку з працівником? На кому лежить обоє 'язок доведення чи відсутності вини роботодавця за затримку розрахунку при звільненні? Як вирішить ці трудові спори суд?

Задача № 18. Строки виплати заробітної плати. Старший викла­дач кафедри органічної хімії Чернов звернулася до Харитинич — вик­ладача кафедри правознавства щодо з'ясування строків звернення до суду про оплату праці в разі звільнення за власним бажанням. Хари­тинич роз'яснила: суди враховують, що у справах про оплату праці діє тримісячний строк звернення із заявою до КТС або безпосеред­ньо до суду, який обчислюється з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Десятиденний строк на оскарження рішення КТС обчислюється з дня вручення ви­писки з протоколу засідання КТС чи копії рішення. Закінчення стро­ку виплати заробітної плати (ст. 115 КЗпП) не є початком перебігу зазначеного процесуального строку, якщо не оспорюється право на її одержання; у відповідних випадках ця обставина може бути підста­вою для вимог про компенсацію втрати частини заробітку через за­тримку його виплати.

Як, на Вашу думку, здійснюється компенсація частини заробітку у зв 'язку із затримкою його виплати? Назвати нормативні акти, що ре­гулюють строки виплати заробітної плати. Яка відповідальність вста­новлена за затримку виплати заробітної плати?

71

 

Задача № 19. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Юрис­консульт підприємства підготувала для працівників бухгалтерії ро­з'яснення щодо застосування ст. 127 КЗпП.

У роз'ясненні вказано, що працівники бухгалтерії мають врахо­вувати: вимоги про повернення працівником авансу, виданого в ра­хунок заробітної плати і сум зайвих грошей, виплачених внаслідок помилок при підрахунку, а також погашення невитраченого й своє­часно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження, переведення до іншої місцевості чи на господарські потреби, роз­глядаються судами в тому разі, коли роботодавець не має можли­вості провести відрахування із заробітної плати через те, що пра­цівник оспорює підстави й розмір останнього, або минув місячний строк для видання відповідного наказу (розпорядження), або з інших причин; не утримані при звільненні суми за невідпрацьовані дні ви­користаної працівником відпустки не можуть бути стягнені з нього судом у тому разі, коли трудовий договір припинено з підстав, заз­начених у п. З, 5, 6 ст. 36, п. 1, 2, 5 ст. 40 КЗпП, а також при направ­ленні на навчання та у зв'язку з виходом на пенсію.

Протягом якого терміну до суду з вимогами про утримання відпо­відних сум може звернутися роботодавець?

Задача № 20. Стягнення заробітної плати. При розгляді справи про стягнення заробітної плати через затримку розрахунку при звільненні суд установив, що підприємство не виплатило працівникові належні йому від суми в день звільнення (коли ж він у цей день не був на ро­боті, — наступного дня після пред'явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок). Роботодавець не довів, що тут його вини немає.

Як би Ви вирішили це питання, працюючи юрисконсультом підпри­ємства? Проаналізувати зміст ст. 117 КЗпП. Чи стягнув суд на ко­ристь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку по день постанови рішення?

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Проаналізувати норми Конституції України, що визначають право на працю й право на оплату праці за її кількістю та якістю, норма глав КЗпП "Оплата праці", Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. (зі змінами та доповненнями) і визначити, які відносини регулюються цими нормативними актами? Проаналізувати поняття заробітної плати й визначити, чим вона відрізняється від пенсії, допомоги по безробіттю, стипендії, стипендії в період професійної підготовки та перепідготовки безробітного.

72

 

Назвати основні принципи регулювання заробітної плати. Поясни­ти, чи є суперечності між ст. 4 і ст. 94 КЗпП.