12. 2. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Трудова дисципліна як правнича категорія розглядається в аспек­тах, тісно пов'язаних між собою (рис. 12.12).

'     Термін "трудова дисципліна" і "дисципліна праці" розглядаються як синоніми. 14


Аспекти трудової дисципліни

 

 

 

 

 

 

1                                    1

 

Один з принципів трудового права

 

Елемент трудових правовідносин

 

Самостійний інститут трудового права

 

Фактична поведінка працівників

Рис. 12.12. Аспекти трудової дисципліни

•               Як принцип трудового права дисципліна праці передбачає:

обов'язок працівника дотримуватися трудової дисципліни;

право роботодавця вимагати від працівника виконання обо­

в'язків, установлених чинним законодавством про працю, тру­

довим договором.

•               Як елемент трудових правовідносин трудова дисципліна прояв­

ляється:

у встановленні обов'язку працівника згідно з трудовими пра­

вовідносинами підпорядковуватися дисципліні праці в органі­

зації, правилам внутрішнього трудового розпорядку;

в індивідуалізації (персоніфікації) трудових обов'язків у зв'яз­

ку з укладеним трудовим договором1.

Як фактична поведінка працівників — рівень дотримання праців­

никами організації внутрішнього трудового розпорядку в органі­

зації, дисципліни праці.

Як інститут трудового права — система правових норм, які:

регулюють внутрішній трудовий розпорядок в організації

(ст. 142 КЗпП) та встановлюють трудові обов'язки працівників

(ст. 139 КЗпП) і роботодавця (ст. 141 КЗпП);

оцінюють поведінку працівника у процесі праці: встановлю­

ють види заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за

невиконання трудових обов'язків.

Трудова дисципліна — система правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обов 'язки працівників та роботодавця, визначають заохочення за успіхи в роботі й відповідальність за невиконання цих обов 'язків.

1     Згідно зі ст. 21 КЗпП, працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові.

15

 

Технологічна дисципліна праці — дотримання у процесі трудової діяльності встановлених законодавством технічних правил.

Виробнича дисципліна — дотримання трудової дисципліни, а та­кож технологічної дисципліни, забезпечення ритмічної роботи орга­нізації, порядку на виробництві (рис. 12.13).

Значення трудової дисципліни

 

Сприяє сумлінній праці

кожного працівника,

своєчасному і точному

виконанню розпоряджень

роботодавця

 

Забезпечує організацію праці

 

Сприяє підвищенню

якості продукції, наданню послуг тощо

 

Рис. 12.13. Значення трудової дисципліни

Методи забезпечення трудової дисципліни — способи забезпечення виконання працівниками та роботодавцем своїх обов'язків, передбачені трудовим законодавством.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродук­тивної роботи, свідомим ставленням до праці і застосуванням, у не­обхідних випадках, заходів дисциплінарного і громадського впливу.

Згідно зі ст. 88 КЗпП, нормальними умовами праці вважаються перераховані на рис. 12.14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормальними умовами праці вважаються

 

 

 

 

 

 

 

Справність машин, верстатів і пристроїв

 

 

Належна якість матеріалів та інстру­ментів, необхідних для виконання роботи, і їх своєчасне подання

 

 

Вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення

Своєчасне забезпечення технічною документацією

 

 

 

 

Здорові та безпечні умови праці

Рис. 12.14. Нормальні умови праці працівників

16

 

У ст. 140 КЗпП визначено методи забезпечення трудової дисцип­ліни (рис. 13.15).

Методи забезпечення трудової дисципліни

 

Переконання

 

Заохочення

 

Примус

 

Рис. 12.15. Методи забезпечення трудової дисципліни

Метод переконання — спосіб виховного впливу на працівників.

У сучасних умовах набувають значення економічні й органі­

заційні умови праці, регламентування взаємних прав та обо­

в'язків сторін трудових правовідносин і матеріальне стимулю­

вання сумлінної праці.

Метод заохочення — моральне та матеріальне заохочення за

сумлінну працю, надання переваг і пільг працівникам, які успіш­

но й сумлінно виконують свої трудові обов'язки.

Метод примусу — застосування до порушників трудової дис­

ципліни, у необхідних випадках, заходів дисциплінарного і гро­

мадського впливу та матеріальної відповідальності за шкоду,

заподіяну роботодавцеві внаслідок невиконання покладених на

них трудових обов'язків.