ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Розділ 12

ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК. ТРУДОВА

ДИСЦИПЛІНА    3

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.. 3

Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення             14

Дисциплінарна відповідальність та її види    17

Дисциплінарне стягнення: порядок накладання,

оскарження та зняття         25

Розділ 13

ОХОРОНА ПРАЦІ             33

13.1.        Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти

з охорони праці   33

Гарантії прав на охорону праці      40

Організація охорони праці. Розслідування та облік

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій            50

Державне управління охороною праці. Державний нагляд

і громадський контроль за охороною праці                56

Розділ 14

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ               59

Поняття, загальні підстави та умови матеріальної

відповідальності  59

Відповідальність роботодавця за шкоду,

заподіяну працівникові     84

Розділ 15

НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ          90

Поняття та види нагляду й контролю за дотриманням

законодавства про працю                90

Органи нагляду і контролю за дотриманням

законодавства про працю та їх компетенція                93

146

 

Розділ 16

ТРУДОВІ СПОРИ               103

Загальна характеристика трудових спорів    103

Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів                109

Порядок вирішення колективних трудових спорів

(конфліктів)          133

Список використаної та рекомендованої літератури                141

 

The educational manual is prepared according to syllabus "Labour law of Ukraine" and consists of four parts. The General part of labour law is reviewed in the first part, institutions of the Main part are reviewed in the second, third and fourth parts of the manual. The question of labour law theory is elucidated; the active labour legislation and practice of its application are analyzed. In particular the fourth chapter covers legislative control of labour discipline and protection, liability for breakage of labour contract parties, supervision and control of labour law compliance in Ukraine, as well as labour disputes.

It is meant for students of extralegal higher educational institutions and faculties, who study labour law of Ukraine, and for all, who are interested in the questions of Ukrainian labour legislation.

Навчальне видання

Грузінова Лідія Пилипівна

Короткін Василь Григорович

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник Частина 4

Educational edition

Gruzinova, Lidiya P.

Korotkin, Vasyl G.

LABOUR LAW OF UKRAIN

Educational manual Part 4

Відповідальний редактор М. В. Дроздецька Редактор Л. М. Ліщинська

Коректор Г. В. Воїнова

Комп'ютерне верстання Д. А. Варварін, Т. Г. Замура Оформлення обкладинки В. Б. Вацковський

Підп. до друку 02.08.03. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 8,83. Обл.-вид. арк. 8,64. Тираж 15000 пр. Зам. № 03-09-5

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК№ 8 від 23.02.2000

АТЗТ "Видавничий центр "Друк" 03057 Київ-57, вул. Довженка, 10

Свідоцтво ДК№ 108 від 04.07.2000