Список використаної та рекомендованої літератури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Нормативно-правова

Конституція України. — К.: Юрінком, 1996.

Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т законодавства

Верховної Ради України, 1996.

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військо­

ву службу" від 25 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992. —

№ 27. — Ст. 385; № 36. — Ст. 527; 1993. — № 44. — Ст. 418,419;

№ 49. — Ст. 457; 1994. — № 45. — Ст. 404; 1995. — № 1. —

Ст. 4; № 38. — Ст. 284.

Закон України  "Про зайнятість  населення" від 01.03.91

№ 803-ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в

Україні" // ВВР України. — 1991. — № 21. — Ст. 252.

Закон України "Про соціальний правовий захист військово­

службовців і членів їх сімей" від 20.12.91 // ВВР України. —

1992. — № 15. — Ст. 190 ; 1993. — Ст. 281; 1997. — № 12. —

Ст.103.

Законодавство України про охорону працю // Зб. норматив,

документів. — К., 1995. — Т. 3.

Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Пере­

ваги. Гарантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд.

Я. М. Гуталін.: Юрінком Інтер, 2000.

Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів у трьох

книгах / Упоряд. В. М. Вакуленко.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріала­

ми (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховно­

го Суду України на 1 серпня 2000 р.) / Відп. ред. О. П. Товстен-

ко. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. "Конвенція про

припинення трудових відносин з ініціативи підприємця".

141

 

Международные акты о правах человека: Сб. документов. —

М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Науково-практичний коментар до законодавства України про

працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 2-ге вид.,

доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2000. —1072 с. — (Економіка. Фі­

нанси. Право).

Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдоскона­

лення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для

трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від

22 грудня 1987 р. № 1457 // СП СРСР. — 1988. — № 5.

Про застосування Конституції України при здійсненні право­

суддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 ли­

стопада 1996 р. // Право України. — 1996. — № 12.

Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова

Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. —

1982. —№2. —Ст. 7.

Про порядок проведення  атестації державних  службовців

органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів Украї­

ни від 14 серпня 1996 р. № 950 // ЗП Уряду України. — 1996. —

№16. —Ст. 448.

Про роботу за сумісництвом працівників державних підпри­

ємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів

України від 31 квітня 1993 р. № 245 (зі змінами, внесеними по­

становою КМУ від 31.08.96№ 1033)//Уряд. кур'єр. — 1993. —

№ 54; 1996. — №171-172.

Про суміщення посад і служби родичів в установах, на підпри­

ємствах і організаціях усуспільненого сектора: Постанова

Ради Міністрів УРСР від 03.11.80 № 593 // Зб. законів УРСР. —

1993. — № 32. — Ст. 413; ЗП УРСР. — 1980. — № 11. — Ст. 83.

Положення про порядок вивільнення, працевлаштування ро­

бітників і службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв.

постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 02.03.88 // Бюл.

Держкомпраці СРСР. — 1988. — № 6.

Положення про умови праці надомників: Затв. Держкомпраці

СРСР і ВЦРПС від 29.09.81 № 275/17-99 // Бюл. Держкомпраці

СРСР.—1982. —№1.

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників

державних підприємств, установ, організацій: Затв. наказом

142

 

Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну України від 28.06.93 № 43 // Праця і зарплата. — 1993. — № 14.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей непов­

нолітніми: Затв. наказом Міністерства охорон здоров'я Украї­

ни від 22.03.96 № 59 // Бюл. норматив. актів міністерств і

відомств України. — 1996. — № 6.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними

умовами праці, на яких забороняється застосування парці

неповнолітніх: Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я

України від 31.03.94 № 46 // Інформ. бюл. України. держ. цент­

ру правової інформації. — 1994. — № 18.

Список сезонних робіт і сезонних галузей: Затв. постановою

KM України від 28.03.97 № 278 // Офіц. Вісник України. —

1997. —№14.

Типова форма контракту з працівником: Затв. наказом Мінпраці

України від 15.04.94 № 23 // Бюл. Мінпраці України. — 1994. —

№6.

Вісник Верховного Суду України. — 1997. — № 3. — Ст. 42.

"Устав Международной организации труда" от 28.06.19. С из­

мен, и доп., внес. Актом о правках к Уставу Международной

организации труда от 22.06.62.

Основна

Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. — К.: Олан,

2002.

Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Укра­

ины: Учеб. пособ. для высш. учеб. заведений. — Харьков: Кон-

сум, 1998.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів

та факультетів. — К.: Вілбор, 1999.

Житецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охо­

рони праці. — 5-те вид., доп. — Підручник. — Львів: Афіша,

2001.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Ко­

зинцев, Л. А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч.

посіб. — Харків: Консум, 1999.

Прокопенко В.  І. Трудове право України:  Підручник. —

Харків: Консум, 1998.

143

 

Российское трудовое право:  Учеб.  для вузов / Под ред.

А. Д. Зайкина. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. —

Львів: Вільна Україна, 1996.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної,

Г. І. Чанишевої. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р. З. Лиф-

шиц, Ю. П. Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред.

Г. И. Чанышева, Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.

Додаткова

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. —

Харьков: Консум, 1998.

Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особ­

ливої форми трудового договору // Право України. — 1994. —

№11-12. —С. 32-34.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность

трудовых споров. — М.: ВЮЗИ , 1984. — Ч. І.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного до­

говору // Право України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових

спорів // Право України. — 1992. — № 7.

Давиденко Г. І. Розгляд судами спорів, пов'язаних з укладан­

ням, зміною і припиненням трудового договору // Вісн. Верх.

Суду України. — 1997. — № 3.

Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії

і практики // Право України. — 2000. — № 6.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення тру­

дового і цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методо­

логічні аспекти. Правова держава. — К.: ІнЮре, 1998. —

Вип. 9.

Заржицький О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового

права у Конституції України // Право України. — 1997.—№ 9. —

С .39–41.

Клюев А. А., Маврин А. В. Трудовые споры. — М.: Профиздат,

1978.

144

 

Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах //

Право України. — 1997. — №11.

Лазор Л. Підвідомчість трудових спорів, що виникають за ре­

зультатами атестації // Рад. право. — 1982. — № 8.

Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в рин­

кових відносинах // Право України. — 2000. — № 7.

Лазор В. Юридична природа трудового договору у ринкових

відносинах // Право України. — 2000. — № 1.

Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробіт­

ним // Право України. — 2000. — № 6.

Мінюков П., Мінюкова Т. Особливості регулювання трудових

відносин з керівниками закладів освіти України // Право Ук­

раїни. — 1997. — № 5.

Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації поло­

жень законодавчих та нормативних актів, що пов'язані з тру­

довим законодавством. — К.: Компас, 1995.

Попов В. И. Предупреждение трудовых споров. — М.: Юрид.

лит., 1981.

Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. —

К.: Юмана, 1996.

Прокопенко В. І. Трудове право. — К.: Вентурі, 1996.

Старцева А. И. Трудовые споры по отдельным категориям су­

дебных дел // Право и экономика. — 1998. — № 6.

Толкунова В. Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. —

М.: Юристъ, 1996.

Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика /

Упоряд. В. А. Скоробагатько, Й. І. Федишин. — К.: Істина,

2000.

Цивільне право / За ред. Д. В. Бобрової та ін. — К.: Вентурі,

1997. — Ч. І.

Чанишева Г. І., Фадєєнко А. Ф. Розгляд судами справ у спорах,

що випливають з трудових правовідносин (окремі питання) //

Право України. — 1998. — № 8.

Яресько А. Доцільність функціонування комісії по трудових

спорах // Право України. — 1998. — № 8.

Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю //

Право України. — 2000. — № 7.

145