АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Л. 77. Грузінова, В. Г. Короткій ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Частина 4

Допущено

Міністерством науки і освіти України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2003

 

ББК  67.9(4УКР)305я73 Г90

Рецензенти: М. К. Галянтич, канд. юрид. наук.

Д. О. Карпенко, канд. юрид. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 8 від 28.11.02)

Допущено Міністерством освіти

і науки України (лист № 14/18.2-347 від 20.03.03)

Грузінова Л. П., Короткін В. Г.

Г90         Трудове право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — ISBN 966-608-242-Х.

Ч. 4. — 2003. — 152 с.: іл. — Бібліогр.: с. 141-145. ISBN 966-608-336-1

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми "Трудове право України" і складається з чотирьох частин. У першій розгля­нуто Загальну частину трудового права, у другій, третій та четвертій — інститути Особливої частини трудового права. У посібнику висвітлено пи­тання теорії трудового права, проаналізовано чинне трудове законодавство та практику його застосування. Зокрема у четвертій частині розглянуто зако­нодавче регулювання питань трудової дисципліни, охорони праці, матері­альної відповідальності сторін трудового договору, нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю в Україні, а також трудових спорів.

Для студентів неюридичних вищих навчальних закладів і факультетів, які вивчають трудове право України, а також для всіх, хто цікавиться проблема­ми трудового законодавства України.

ББК   667.9(4УКР)305я73+67.305я73

ISBN 966-608-242-Х             ©   £ П" Грузінова, В. Г. Короткін, 2003

©   Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-336-1              управління персоналом (МАУП), 2003