13.4. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Державне управління охороною праці. Державне управління охо­роною праці здійснюють Кабінет Міністрів України; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві дер­жавні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Їхня компе­тенція та повноваження у сфері охорони праці визначені Законом України " Про охорону праці". Повноваження у сфері охорони праці

56

 

асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їхніми статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанням функцій в їхніх апаратах створюються служби охорони праці.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці є одним із способів забезпечення права людини на працю. Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла­

ди з нагляду за охороною праці;

спеціально уповноважений державний орган з питань радіацій­

ної безпеки;

спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної

безпеки;

спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни

праці.

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єд­нань громадян, політичних формувань, місцевих державних адмініст­рацій та органів місцевого самоврядування, не підзвітні і не підконт­рольні їм.

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регу­люється законами України "Про використання ядерної енергії і раді­аційну безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітар­ного та епідемічного благополуччя населення", іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, що затверджуються президентом України або Кабінетом Міністрів України.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охо­рону праці здійснюють професійні спілки, їхні об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.

У разі відсутності на підприємстві професійної спілки громадсь­кий контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпо­ряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства ви­користовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, встановле-

57

 

ному законом. Несплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штра­фу передбачає нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох від­сотків за кожний день прострочення. Особи, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи. Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено в місячний строк у судо­вому порядку.

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представ­ників профспілок, їхніх організацій та об'єднань винні особи притя­гаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримі­нальної відповідальності згідно із законом.

Контрольні питання

Удосконалення законодавства про охорону праці непов­

нолітніх.

Охорона праці працівників, зайнятих у несприятливих умовах

праці.

Гарантії реалізації права працівника на працю, що відповідає

міжнародним стандартам безпеки і гігієни праці.

Практика відшкодування шкоди працівникам у разі ушкод­

ження їхнього здоров'я або в разі їх смерті.

Теми рефератів

Напрямки правового регулювання охорона праці в конвенціях

МОП.

Правове регулювання охорони праці в Російській Федерації.

58