АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Л. 77. Грузінова, В. Г. Короткій ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Частина 3

Допущено

Міністерством науки і освіти України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2003

 

ББК      67.9(4УКР)305я73 Г 90

Рецензенти: М. К. Галянтич, канд. юрид. наук.

Д. О. Карпенко, канд. юрид. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 8 від 28.11.02)

Допущено Міністерством освіти

і науки України (лист № 14/18.2-347 від 20.03.03)

Грузінова Л. П., Короткін В. Г.

Г90         Трудове право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — ISBN 966-608-242-Х

Ч. 3. — 2003. — 104 с.: іл. — Бібліогр.: с. 97. ISBN 966-608-287-Х

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми "Трудове право України" і складається з чотирьох частин. У першій розгля­нуто Загальну частину трудового права, у другій, третій та четвертій — інститути Особливої частини трудового права. У посібнику висвітлено пи­тання теорії трудового права, проаналізовано чинне трудове законодавство та практику його застосування. Зокрема у третій частині розглянуто законо­давче регулювання тривалості робочого часу та відпочинку, системи оплати праці та гарантійні і компенсаційні виплати

Для студентів неюридичних вищих навчальних закладів і факультетів, що вивчають трудове право України, а також для всіх, хто цікавиться про­блемами трудового законодавства України.

ББК   667.9(4УКР)305я73+ +67.305я73

©    Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін, 2003

ISBN 966-608-242-Х             ©   Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-287-Х             управління персоналом (МАУП), 2003

The educational manual is prepared according to syllabus "Labour law of Ukraine" and consists of four parts. The General part of labour law is reviewed in the first part, institutions of the Main part are reviewed in the second, third and fourth parts of the manual. The question of labour law theory is elucidated; the active labour legislation and practice of its application are analyzed. Furthermore legislative regulations of labour hours and recreation duration, labour remuneration system and guarantee and compensatory payments are reviewed in the third part.

It is meant for students of extralegal higher educational institutions and faculties, who study labour law of Ukraine, and for all, who are interested in the questions of Ukrainian labour legislation.

Навчальне видання

Грузінова Лідія Пилипівна Короткін Василь Григорович

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Частина 3

Educational edition

Gruzinova, Lidiya P.

Korotkin, Vasyl G.

LABOUR LAW OF UKRAIN

Educational manual Part3

Відповідальний редактор М. В. Дроздецька

Редактор Г. В. Воїнова

Коректор Л. Г. Бурлакіна

Комп'ютерне верстання Т. В. Кулік

Оформлення обкладинки О. О. Стеценко

Підп. до друку 12.05.03. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 6,04. Обл.-вид. арк. 6,14. Тираж 15000 пр. Зам. № 3-55

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК№ 8 від 23.02.2000

Друкарня ТОВ "Техніка ЛТД" 04119 Київ, вул. Білоруськa, 36а

Свідоцтво ДК №54 від 17.04.2000