Список використаної та рекомендованої літератури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Нормативно-правова

Конституція України. — К.: Юрінком, 1996.

Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т законодавства Вер­

ховної Ради України, 1996.

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову

службу" від 25 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 27. —

Ст. 385; № 36. — Ст. 527; 1993. — № 44. — Ст. 418, 419; № 49. —

Ст. 457; 1994. — № 45. — Ст. 404; 1995. — № 1. — Ст. 4; № 38. —

Ст. 284.

Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 № 803-ХІІ

// ВВР України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в

Україні" // ВВР України. — 1991. — № 21. — Ст. 252.

Закон України "Про соціальний правовий захист військовослуж­

бовців і членів їх сімей" від 20.12.91 // ВВР України. — 1992. —

№ 15. — Ст. 190 ; 1993. — Ст. 281; 1997. — № 12. — Ст. 103.

Законодавство України про охорону працю // Зб. норматив. доку­

ментів. — К., 1995. — Т. 3.

Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Перева­

ги. Гарантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд. Я. М. Гу­

талін.: Юрінком Інтер, 2000.

Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів у трьох

книгах / Упоряд. В. М. Вакуленко.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами

(за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду

України на 1 серпня 2000 р.) / Відп. ред. О. П. Товстенко. — К.:

Юрінком Інтер, 2000.

Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. "Конвенція про при­

пинення трудових відносин з ініціативи підприємця".

Международные акты о правах человека: Сб. документов. — М.:

НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Науково-практичний коментар до законодавства України про

працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 2-ге вид.,

доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2000. — 1072 с. — (Економіка. Фі­

нанси. Право).

97

 

Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення

працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих:

Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р.

№ 1457 // СП СРСР. — 1988. — № 5.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуд­

дя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопа­

да 1996 р. // Право України. — 1996. — № 12.

Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради

Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. —

1982. —№2. —Ст. 7.

Про порядок проведення атестації державних службовців органів

виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від

14 серпня 1996 р. № 950 // ЗП Уряду України. — 1996. — № 16. —

Ст. 448.

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств,

установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від

31 квітня 1993 р. № 245 (зі змінами, внесеними постановою КМУ

від 31.08.96 № 1033) // Уряд. кур'єр. — 1993. — № 54; 1996. —

№ 171-172.

Про суміщення посад і служби родичів в установах, на підприєм­

ствах і організаціях усуспільненого сектора: Постанова Ради Мі­

ністрів УРСР від 03.11.80 № 593 // Зб. законів УРСР. — 1993. —

№ 32. — Ст. 413; ЗП УРСР. — 1980. — № 11. — Ст. 83.

Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робіт­

ників і службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв. поста­

новою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 02.03.88 // Бюл. Держ-

компраці СРСР. — 1988. — № 6.

Положення про умови праці надомників: Затв. Держкомпраці

СРСР і ВЦРПС від 29.09.81 № 275/17-99 // Бюл. Держкомпраці

СРСР.—1982. —№1.

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників дер­

жавних підприємств, установ, організацій: Затв. наказом Мінпра­

ці, Мін'юсту і Мінфіну України від 28.06.93 № 43 // Праця і зар­

плата. — 1993. — № 14.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповно­

літніми: Затв. наказом Міністерства охорон здоров'я України від

22.03.96 № 59 // Бюл. норматив. актів міністерств і відомств Украї­

ни. — 1996. — № 6.

98

 

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умова­

ми праці, на яких забороняється застосування парці неповноліт­

ніх: Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від

31.03.94 № 46 // Інформ. бюл. України. держ. центру правової ін­

формації. — 1994. — № 18.

Список сезонних робіт і сезонних галузей: Затв. постановою КМ

України від 28.03.97 № 278 // Офіц. Вісник України. — 1997. —

№14.

Типова форма контракту з працівником: Затв. наказом Мінпраці

України від 15.04.94 № 23 // Бюл. Мінпраці України. — 1994. —

№6.

Вісник Верховного Суду України. — 1997. — № 3. — Ст. 42.

"Устав Международной организации труда" от 28.06.19. С из­

мен, и доп., внес. Актом о правках к Уставу Международной ор­

ганизации труда от 22.06.62.

Основна

Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. — К.: Олан,

2002.

Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины:

Учеб. пособ. для высш. учеб. заведений. — Харьков: Консум, 1998.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та

факультетів. — К.: Вілбор, 1999.

Житецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охоро­

ни праці. — 5-те вид., доп. — Підручник. — Львів: Афіша, 2001.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козин­

цев, Л. А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч.

посіб. — Харків: Консум, 1999.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків:

Консум, 1998.

Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под ред. А. Д. Зай-

кина. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. —

Львів: Вільна Україна, 1996.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної,

Г. І. Чанишевої. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р. З. Лифшиц,

Ю. П. Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

99

 

40.           Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред.

Г. И. Чанышева, Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.

Додаткова

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. —

Харьков: Консум, 1998.

Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особли­

вої форми трудового договору // Право України. — 1994. —

№11-12. —С. 32-34.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность

трудовых споров. — М.: ВЮЗИ , 1984. — Ч. І.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного дого­

вору // Право України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових

спорів // Право України. — 1992. — № 7.

Давиденко Г. І. Розгляд судами спорів, пов'язаних з укладанням,

зміною і припиненням трудового договору // Вісн. Верх. Суду Ук­

раїни. — 1997. — №3.

Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії і

практики // Право України. — 2000. — № 6.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудо­

вого і цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методо­

логічні аспекти. Правова держава. — К.: ІнЮре, 1998. — Вип. 9.

Заржицький О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового пра­

ва у Конституції України // Право України. — 1997. — № 9. —

С .39–41.

Клюев А. А., МавринА. В. Трудовые споры. — М.: Профиздат, 1978.

Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах //

Право України. — 1997. — №11.

Лазор Л. Підвідомчість трудових спорів, що виникають за резуль­

татами атестації // Рад. право. — 1982. — № 8.

Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринко­

вих відносинах // Право України. — 2000. — № 7.

Лазор В. Юридична природа трудового договору у ринкових від­

носинах // Право України. — 2000. — № 1.

Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробіт­

ним // Право України. — 2000. — № 6.

100

 

Мінюков П., Мінюкова Т. Особливості регулювання трудових від­

носин з керівниками закладів освіти України // Право України. —

1997. —№5.

Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації положень

законодавчих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим за­

конодавством. — К.: Компас, 1995.

Попов В. И. Предупреждение трудовых споров. — М.: Юрид.

лит., 1981.

Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. — К.:

Юмана, 1996.

Прокопенко В. І. Трудове право. — К.: Вентурі, 1996.

Старцева А. И. Трудовые споры по отдельным категориям судеб­

ных дел // Право и экономика. — 1998. — № 6.

Толкунова В. Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. — М.:

Юристъ, 1996.

Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упо-

ряд. В. А. Скоробагатько, Й. І. Федишин. — К.: Істина, 2000.

Цивільне право / За ред. Д. В. Бобрової та ін. — К.: Вентурі,

1997. — Ч. І.

Чанишева Г. І., Фадєєнко А. Ф. Розгляд судами справ у спорах, що

випливають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право

України. — 1998. — № 8.

Яресько А. Доцільність функціонування комісії по трудових спо­

рах // Право України. — 1998. — № 8.

Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю //

Право України. — 2000. — № 7.

101