Додатки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Додаток 1

Гарантійні виплати та доплати, що залежать від виробництва та дій роботодавця

 

№ п/п

Підстави надання гарантійних виплат

Гарантії в оплаті

 

1

2

1

Освоєння нового виробництва (продукції)

Роботодавець може доплатити працівникові до попереднього серед­нього заробітку на строк не більше як шість місяців (ч. 5 ст. 113КЗпП)

2

Вимушений прогул звільненого без законної підстави або незаконне переведення (при поновленні на роботі)

Виплачується середня заробітна плата за час вимушеного прогулу або різниця в заробітку за час виконання нижчеоплачува­ної роботи (ст. 235 КЗпП)

3

Вимушений прогул у разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не передбачає поновлення працівника на роботі

Виплачується середній заробіток за час вимуше­ного прогулу в порядку і на умовах, визначених ч. 2 ст. 235 КЗпП

4

Переведення на іншу, легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Зберігається середня заробітна плата на попередній роботі (ч. 1 ст. 178 КЗпП)

5

Звільнення від роботи вагітних жінок до вирішення питання про надання їм легшої роботи

Зберігається середня заробітна плата за всі пропущені внаслідок звільнення з роботи робочі дні (ч. 2 ст. 178 КЗпП)

6

Затримка видачі трудової книжки працівникові при звільненні з роботи з вини роботодавця

Виплачується середня заробітна плата за весь час вимушеного прогулу (ст. 235 КЗпП)

92

 

Закінчення дод. 1

 

 

1

2

1

Переведення на іншу роботу жінок, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості виконання поперед­ньої роботи

Зберігається середня заробітна плата на попередній роботі до досягнення дитиною трирічного віку (ч. 3 ст. 178 КЗпП)

8

Звільненні з роботи працівника з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законом

Виплачується вихідна допомога у визначених КЗпП випадках та розмірі, який залежать від підстави припинення трудового договору (ст. 44 КЗпП)

9

Переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу

Зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення праців­ника (ч.1 ст. 144 КЗпП)

10

Переведення за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу

Зберігається попередній середній заробіток протя­гом ДВОХ ТИЖНІВ 3 ДНЯ

переведення, а у випадках, передбачених законодав­ством України, попередній середній заробіток збері­гається на весь час вико­нання нижчеоплачуваної роботи (ст. 170 КЗпП)

11

Переміщення працівника і зменшення заробітку з не залежних від праців­ника причин

Здійснюється доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (ч. 2 ст. 114 КЗпП)

12

Незаконне відсторонення від роботи працівника з ініціативи роботодавця

Оплачується час вимуше­ного прогулу (ст. 46 КЗпП)

93

 

Додаток 2 Гарантійні виплати для забезпечення права працівників на відпочинок

 

№ п/п

Підстави надання гарантійних виплат

Гарантії в оплаті

 

1

2

1

Щорічна відпустка

Із збереженням на її період заробітної плати (ст. 74 КЗпП)

2

Додаткова відпустка жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

Із збереженням на її період заробітної плати (ст. 182-1 КЗпП)

3

Додаткові оплачувані перерви для годування дитини жінкам, що мають дітей віком до півтора року

Включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком (ст. 183 КЗпП)

4

Виробниче навчання, перекваліфікація або навчання інших спеціальностей

Виплачується заробітна плата в порядку та розмірах, що визнача­ються законодавством (ст. 207 КЗпП)

5

Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням

За основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 211,213, 216, 217 КЗпП)

6

Скорочення робочого часу для працівників, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах

За час звільнення від роботи виплачується 50 відсотків середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімаль­ного розміру заробітної плати (ст. 209 КЗпП)

94

 

Закінчення дод. 2

 

 

1

2

1

Скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти

Збереження заробітної плати у встановленому порядку, а також інші пільги (ст. 208 КЗпП)

8

Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку, які включаються у робо­чий час (відповідно до законодавства)

Оплачувані перерви (ст. 168 КЗпП)

9

Скорочена тривалість щоденної роботи працівникам віком до 18 років

Доплати до заробітної плати (ст. 194 КЗпП)

Додаток 3

Гарантійні виплати за час виконання державних або громадських обов'язків

 

№ п/п

Підстава надання гарантій

Гарантії в оплаті

 

1

2

1

Виконання державних або громадсь­ких обов'язків, якщо за законодав­ством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час

Зберігається місце роботи (посада) і середня заробіт­на плата (ст. 119 КЗпП)

2

Проведення переговорів та підготовка проекту колективного договору (особам, які беруть участь в переговорах як представники сторін, спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісії)

Зберігається середня заробітна плата (ст. 12 Закону України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р.). Можуть надаватися й інші гарантійні виплати, визначені законом України, колективним договором, угодами

95

 

Закінчення дод. 3

 

 

1

2

3

Роботи у примирних органах (неза­лежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів)

Зберігається місце роботи (посади) і середній заробі­ток, а також поширюють­ся гарантії, передбачені КЗпП для виборних профспілкових праців­ників (ст. 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р.)

4

Виконання інших обов'язків, встанов­лених чинним законодавством

Збереження середнього заробітку

Контрольні питання

Види гарантійних виплат і доплат.

Види компенсаційних виплат і доплат.

Що спільного і яка відмінність між гарантійними виплатами й

доплатами та заробітною платою?

Гарантії в оплаті праці.

Компенсаційні виплати виплачуються: а) при службових відряд­

женнях; б) у разі роботи в польових умовах; в) при переїзді на ро­

боту до іншої місцевості; г) за амортизацію інструментів, які на­

лежать працівникові, та в інших випадках.

Як називаються витрати працівника в службовому відрядженні,

що не потребують спеціального документального підтвердження?

У яких випадках здійснюються відрахування із заробітної плати?

Загальний розмір відрахувань при кожній виплаті заробітної

плати.

У яких випадках не допускаються відрахування: а) з вихідної до­

помоги; б) з компенсаційних виплат.

Теми рефератів

Гарантії та компенсації у зв'язку із службовими відрядженнями.

Гарантії та компенсації працівникам у конвенціях МОП.

Компенсація за роботу в екстремальних кліматичних умовах.

96