11.1. Поняття та види гарантійних виплат і доплат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Гарантії — це засоби, за допомогою яких забезпечується здійснен­ня наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових відносин.

Крім загальних правових гарантій при прийнятті на роботу та пе­реведенні на іншу роботу, при покладанні на працівника матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцеві, та інших га­рантій чинним законодавством встановлено гарантії і в оплаті праці.

Гарантійні виплати — це грошові виплати, що зберігають праців­никові заробітну плату (повністю або частково) за час, коли праців­ник з поважних причин, відповідно до закону, звільняється від вико­нання трудових обов'язків, але за ним зберігається місце роботи.

Види гарантійних виплат наведено на рис. 11.1.

Гарантійні та компенсаційні виплати й доплати не є заробітною платою, але виплачуються з метою недопущення зниження заробіт­ної плати працівника і є мінімальними державними гарантіями.

За час виконання державних або громадських обов'язків. На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть виконуватись у робо­чий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) й середнього заробітку (ст. 119 КЗпП).

Громадянам, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу за контрактом, виплачується вихід­на допомога у розмірі двомісячного середнього заробітку1. Потрібно врахувати, що громадяни для виконання обов'язків, пов'язаних із

1    Див.: ст. 21 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

70


 

 

 

 

Види гарантійних виплат

 

 

 

 

За час виконання державних або громадських обов'язків

 

 

За час обстеження в медичному закладі

 

 

 

 

За період переговорів і участі у підготовці проекту колективного договору, угоди

 

 

За час роботи у примирних органах членам примирних комісій та трудових арбітражів

 

 

 

 

У деяких випадках при припи­ненні трудового договору

 

 

При переїзді на роботу в іншу місцевість та інших випадках

 

 

 

 

При даванні крові та її компо­нентів (для донорів)

 

 

За час щорічних відпусток

 

 

 

 

За час підвищення кваліфікації з відривом від виробництва

 

 

Авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

 

 

Для працівників, обраних на виборні посади

За час направлення у службове відрядження

Рис. 11.1. Види гарантійних виплат

взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, а також особи, які направляються військовими ко­місаріатами на диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд), звільняються від роботи на час, необхідний для ви­конання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному зак­ладі охорони здоров'я із збереженням за ними місця роботи, їхньої посади та середнього заробітку.

За призваними на збори військовозобов'язаними зберігаються на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, їхня посада та середній заробіток.

За громадянином, який проходить альтернативну (невійськову) службу, зберігається попередня робота (посада), яку він виконував (займав) до направлення на службу, а в разі її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівни­ка, на іншому підприємстві, в установі, організації. Він має переваж­не право залишитися на роботі у разі скорочення чисельності або

71

 

штату працівників протягом двох років з дня звільнення з альтерна­тивної (невійськової) служби1.

Працівникам можуть надаватися також інші гарантії у випадках, встановлених законом, при виконанні державних та громадських обов'язків.

Гарантії для працівників, обраних на виборні посади. Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади, на­дається після закінчення їхніх повноважень за виборною посадою по­передня робота (посада), а в разі її відсутності — інша рівноцінна ро­бота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, іншому підприємстві, в установі, організації (ст. 118 КЗпП). Під іншими гро­мадськими організаціями слід розуміти громадські організації, визна­чені у ст. 3 Закону України "Про об'єднання громадян".

Право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки із збереженням на її період місця роботи (посади), заробіт­ної плати. Заборонено замінювати відпустку грошовою компенса­цією, крім випадків, передбачених ст. 24 Закону України "Про відпу­стки".

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

За час підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за пра­цівниками зберігається місце роботи (посада) і здійснюються випла­ти, передбачені законодавством (ст. 122 КЗпП ). Таким спеціальним законодавчим актом є постанова Кабінету Міністрів України2.

Для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки й навчання інших професій з відривом від виробництва, встановлено такі мінімальні державні гарантії: • збереження середньої заробітної плати за основним місцем робо­ти протягом часу навчання. За вчителями та іншими працівника­ми освіти, які направляються на курси і до інститутів удоскона­лення вчителів, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи;

Див.: Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу". Див.: постанову Кабінету Міністрів України "Про гарантії і компенсації для пра­цівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідго­товки, навчання інших професій з відривом від виробництва" від 28 червня 1997 р. №695.

72

 

оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад

(витрати на оплату проїзду компенсуються за правилами, вста­

новленими для службових відряджень);

виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі,

встановленому законодавством для службових відряджень. Іно­

городнім працівникам протягом першого місяця навчання добові

виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для

службових відряджень, а в наступні місяці, до закінчення терміну

навчання, тим, хто одержує заробітну плату у розмірі нижчому

ніж шість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, випла­

чується стипендія в розмірі 20 відсотків добових.

На час навчання працівники забезпечуються гуртожитком готель­ного типу. У разі відсутності гуртожитку відшкодування витрат, по­в'язаних з наймом житлового приміщення, здійснюється в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.

Оплата проїзду працівників, які направляються на навчання з відривом від виробництва, до місця навчання і назад, виплата добових за час перебування в дорозі і за час навчання, стипендії, відшкодуван­ня витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення, здійснюють­ся за місцем основної роботи.

За час обстеження в медичному закладі. За час перебування в ме­дичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов'язаними про­ходити таке обстеження (ст. 169,191 КЗпП), зберігається середній за­робіток за місцем роботи (ст. 123 КЗпП). Потрібно врахувати, що право на збереження середнього заробітку мають лише працівники, які уклали трудовий договір, та працівники, які переводяться на ро­боту у межах цього підприємства і за умови, що ці працівники зобо­в'язані проходити таке обстеження.

До працівників, зобов'язаних проходити медичне обстеження, на­лежать: особи, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливи­ми чи небезпечними умовами праці; неповнолітні працівники; праці­вники підприємств харчової промисловості, громадського харчуван­ня й торгівлі; працівники лікувально-профілактичних і дитячих установ та деякі інші1.

Гарантійні виплати донорам. В день давання крові та (або) її ком­понентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є

1    Див.: Положення про медичний огляд працівників певних категорій; затвердже­но наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 45.

73

 

або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності зі збереженням за ним середнього заробітку.

Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, у тому числі в разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору на­дається додатковий день відпочинку із збереженням за ним серед­нього заробітку. За бажанням працівника цей день можна приєдна­ти до щорічної відпустки або використати в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівникові додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

Виплата середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів роботодавця, де працює донор. Зазначені кошти зараховуються до таких, що спрямовані на благодійну діяльність.

Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, ви­дані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів. Форми цих довідок та порядок їх видачі затвер­джуються Міністерством охорони здоров'я України.

За період переговорів та участі у підготовці проекту колективного договору або угоди. Особи, які беруть участь в переговорах як пред­ставники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, на період переговорів та підготовки проекту звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового стажу. Всі витрати, пов'язані з участю у пере­говорах і підготовці проекту, компенсуються в порядку, передбачено­му законодавством про працю, колективним договором, угодою1.

За час роботи у примирних органах незалежним посередникам, чле­нам примирних комісій і трудових арбітражів. Незалежним посеред­никам, членам примирних комісій і трудових арбітражів на час робо­ти у примирних органах гарантується збереження місця роботи (по­сади) і середнього заробітку, а також на них поширюються гарантії, передбачені КЗпП для виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів.

Незалежному посередникові, члену примирної комісії і трудового арбітражу виплачується заробітна плата в розмірі не меншому серед-

1 Див.: ст. 12 Закону України "Про колективні договори і угоди". 74

 

ньомісячної заробітної плати та відшкодовуються витрати, пов'язані з участю у примирній процедурі, за рахунок сторін колективного трудового спору (конфлікту) за домовленістю, а якщо сторони не досягли згоди — рівними частками1.

Гарантії виплати для працівників — авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. Пе­редбачено два випадки гарантійних виплат: 1) за працівниками — авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раці­оналізаторських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської про­позиції на тому ж підприємстві, в установі, організації; 2) при впро­вадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціо­налізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота, пов'язана з впровадженням винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції, оп­лачується за погодженням сторін у розмірі не нижчому середнього заробітку за місцем постійної роботи (ст. 126 КЗпП).

У ст. 126 КЗпП регулюється гарантія для працівників в оплаті праці, але не механізм звільнення від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції.

Гарантійні доплати — це суми, які виплачуються працівникові понад заробітну плату при скороченні робочого часу або переведенні на іншу роботу у встановлених законом випадках для збереження працівнику середньої заробітної плати.

На відміну від гарантійних виплат, гарантійні доплати надають­ся, щоб запобігти зниженню заробітної плати працівника.

Види гарантійних доплат наведено на рис. 11.2.

Гарантійні доплати працівникам віком до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи. Праця працівників віком до вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоден-

1    Див.: ст. 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

75

Види гарантійних доплат

 

 

 

 

Працівникам віком до 18 років

 

 

При переведенні на іншу постій­ну нижчеоплачувану роботу

 

 

 

 

Деяким категоріям працівників за час спеціальних і додаткових перерв

 

 

Тимчасове переведення за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу

 

 

 

 

При тимчасовому переведенні на іншу роботу в разі простою

 

 

При переміщенні працівника і зменшенні заробітку з незалеж­них від нього причин

 

 

 

 

Вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років

 

 

У разі виробничого навчання (перекваліфікації)

 

 

 

 

Працівникові, тимчасово переведеному на іншу, не обумовлену трудовим договором роботу

 

 

Інші доплати, всановлені колективним договором та угодами

Рис. 11.2. Види гарантійних доплат

ної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати уч­ням доплати до заробітної плати.

Гарантійні доплати деяким категоріям працівників за час спеціаль­них і додаткових перерв. Такі доплати належать:

працівникам, що працюють у холодну пору року на відкритому

повітрі чи в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам

та деяким іншим категоріям працівників, яким надаються спеці­

альні перерви для відпочинку, що включаються до робочого часу

й підлягають оплаті;

жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім за­

гальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для

76

 

годування дитини. Перерви для годування дитини включаються в

робочий час і оплачуються за середнім заробітком (ст. 183 КЗпП).

Гарантійні доплати при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу. За працівником зберігається його попе­редній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення (ст. 114КЗпП).

Гарантійні доплати при переміщенні працівника. У тих випадках, коли через переміщення працівника (ч. 2 ст. 32 КЗпП) зменшується заробіток з незалежних від працівника причин, здійснюється допла­та до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (ст. 114 КЗпП).

Гарантійні доплати працівникам, переведеним за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, роботодавець повинен пере­вести, за їх згодою, на таку роботу відповідно з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку.

При переведенні за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення (ст. 170 КЗпП).

У випадках, передбачених законодавством України (нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання), попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачу­ваної роботи (ст. 11 Закону України "Про охорону праці").

Гарантійні доплати працівникам, тимчасово переведеним на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, до­пускається лише за згодою працівника і здійснюється з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою (ст. 32 КЗпП).

Гарантійні доплати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років, при переведенні на легшу роботу. До вирішення питан­ня про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнь­ого заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації (ст. 178 КЗпП). "Звільнення від роботи" означає, що трудові відносини з вагітною жінкою зберігають­ся, але вона тимчасово звільняється від їх виконання.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збере-

77

 

женням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною трирічного віку. Підставою для переведення можуть бути ме­дичний висновок та інші дані, що свідчать про неможливість виконан­ня попередньої роботи. Якщо заробіток вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років, на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток. Гарантійні доплати працівникам при різних формах виробничого нав­чання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей. За час про­ходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і в розмірах, що визначаються законодавством (ст. 207 КЗпП)1.