10.3. Порядок виплати заробітної плати

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Форми виплати заробітної плати. Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або в будь-якій іншій формі забороняється.

63

 

Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у по­рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості) в тих галузях або за тими професіями, де така виплата, що еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є зви­чайною або бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Строк, місце і час виплати заробітної плати. Відповідно до ст. 115 КЗпП заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні (рис. 10.13).

Строки виплати заробітної плати та розрахунку при звільненні

 

При

звільненні — в день звільнен­ня працівника

 

У строки,

втановлені

колективним

договором

 

 

 

У разі спору

За час

про розмір

щорічної

суми праців-

відпустки

никові

 

 

 

 

Але не пізніше

наступного

дня після

подання

вимоги про

розрахунок

 

Не рідше двох разів на місяць

 

Через про­міжок часу, що не переви­щує 16 кален­дарних днів

 

Вдень

звільнення

виплачується

неоспорювана

сума

 

Не пізніше

ніж за три

дні до

початку

відпустки

 

Рис. 10.13. Строки виплати заробітної плати та розрахунку при звільненні

Конкретні строки встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. Коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна пла­та виплачується напередодні.

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки вип­лачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

64

 

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, здійснюється в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми ма­ють бути виплачені не пізніше наступного дня після подання звільне­ним працівником вимоги про розрахунок.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в будь-якому разі повинен у зазначений у ст. 116 КЗпП строк (в день звільнення) виплатити суму, що не оспорюється.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнен­ня. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після подання звільненим працівником вимоги про розрахунок.

При укладенні працівником трудового договору (контракту) ро­ботодавець доводить до його відома порядок і строки виплати заро­бітної плати, підстави, згідно з якими можуть здійснюватися відраху­вання у випадках, передбачених законодавством.

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати здійснюється відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у по­рядку, встановленому чинним законодавством. З метою реалізації Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини до­ходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" постановою Кабі­нету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 159 затверджено "Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини гро­шових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати".

При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівнику такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці (рис. 10.14):

загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

розміри й підстави відрахувань із заробітної плати;

•               суму заробітної плати, що належить до виплати.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити достовірний облік вико­

нуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на опла­

ту праці у встановленому порядку.

65

 

Повідомлення працівника про розміри оплати праці (ст. 110 КЗпП)

При кожній виплаті заробітної плати роботода­вець повинен повідомити працівникові такі дані


 

Загальну суму заробітної плати

3 розшифровкою за видами виплат

J

 

 

 

Суму заробітної плати, що належить до виплати

 

 

Розміри й підстави відрахувань та утримань із заробітної плати

 

Рис. 10.14. Повідомлення працівника про розміри оплати праці

Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні праців­ника показана на рис. 10.15.

Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні працівників (ст. 117 КЗпП)

Працівникові виплачується

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 За відсутності спору про розмір розрахунку — середній заробіток

 

1 За наявності спору про розмір розрахунку

За весь час затримки по день фактич­ного розра­хунку

 

 

Працівник не став на іншу роботу

 

 

Працівник став на іншу роботу

 

 

Спір вирішено на користь працівника

 

 

Спір частково вирішено на користь праців­ника

 

 

 

1

 

Розмір компенсації зменшується

 

 

 

1

 

Середній заробіток за весь час затримки розрахунку по день фактичного розрахунку

Розмір відшко­дування визна­чає орган, який виносить рішення по суті спору

 

На суму заробіт­ної плати, одержа­ної за новим місцем роботи

 

 

 

 

 

 

 

66

 

Рис. 10.15. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні працівників

 

В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним орга­ну належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП, за відсутності спору про їх розмір підприємство, ус­танова, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

За наявності спору про розміри належних звільненому працівни­кові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити передбачене цією статтею відшкодування в тому разі, коли спір ви­рішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь пра­цівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

Якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахун­ку стане на іншу роботу, розмір зазначеної в частині першій цієї статті компенсації зменшується на суму заробітної плати, отриманої за новим місцем роботи.

Згідно зі ст. 24 Закону України "Про оплату праці" виплата заро­бітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється виплачу­вати заробітну плату в магазинах роздрібної торгівлі, питних і роз­важальних закладах за винятком випадків, коли заробітна плата виплачується особам, які працюють у цих закладах.

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими перека­зами на зазначений ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

Обчислення середньої заробітної плати. Порядок обчислення се­редньої заробітної плати працівника у випадках, передбачених зако­нодавством, встановлено постановою Кабінету Міністрів України1. Цей Порядок застосовується у таких випадках:

надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у

зв'язку з навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають

дітей, або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

надання працівникам творчої відпустки;

виконання працівниками державних і громадських обов'язків у

робочий час;

переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу

за станом здоров'я;

переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до

трьох років, на іншу легшу роботу;

1    Див.: "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" від 8 лютого 1995 року № 100 (в редакції від 30 липня 1999 року № 1398).

67

 

надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

виплати вихідної допомоги, збереження середньої заробітної пла­

ти вивільненим працівникам на встановлений чинним законодав­

ством період їх працевлаштування;

службових відряджень;

вимушеного прогулу;

направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

звільнення працівників-донорів від роботи;

залучення працівників до виконання військових обов'язків;

тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби

на іншу нижчеоплачувану роботу;

забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатні­

стю та допомогою у зв'язку з вагітністю та пологами;

в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати

здійснюються виходячи із середньої заробітної плати.

Для обчислення пенсій середня заробітна плата визначається відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Період, за яким обчислюється середня заробітна плата. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додат­кових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки здійснюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпус­тки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходя­чи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надаєть­ся відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

В усіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і забез­печення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або у зв'язку з вагітністю та пологами середньомісячна заробітна плата об­числюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

68

 

Працівникам плаваючого складу суден флоту рибної промисло­вості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характе­ром виробництва, з урахуванням значного коливання протягом року заробітної плати для забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасо­вою непрацездатністю, вагітністю та пологами, в інших випадках збереження середньої заробітної плати вона може обчислюватись ви­ходячи з виплат за 12 календарних місяців.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць роз­рахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що без­посередньо передує розрахунковому періоду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 визначено виплати, що включаються до розрахунку середньої заробіт­ної плати.

Контрольні питання

Поняття заробітної плати.

Елементи тарифної системи.

Який строк дії норм праці?

Які умови праці мають враховуватися при розробленні норм ви­

робітку?

Охарактеризуйте системи оплати праці.

За якою системою здійснюється оплата праці спеціалістів та робіт­

ників?

Відмінність погодинної та відрядної систем оплати праці.

Оплата роботи в надурочний та нічний час.

Форми матеріального стимулювання праці працівників.

Строки виплати заробітної плати.

Порядок виплати заробітної плати?

Чинники, від яких залежить оплата часу простою працівників.

Яким нормативним актом регулюється порядок обчислення се­

редньої заробітної плати?

Теми рефератів

Системи оплати праці.

Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців.

Гарантії в оплаті праці.

Практика виплати винагород за підсумками роботи за рік.

Правове регулювання оплати праці в конвенціях МОП.

69