ПЕРЕДМОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Нині, коли реформується трудове законодавство України, сту­денти, що вивчають трудове право України, мають нагальну потре­бу в навчальному посібнику, який би допоміг їм орієнтуватися в проблемах регулювання трудових відносин в Україні, дізнатися про тенденції його розвитку, орієнтуватися в нових поняттях, інститутах та нормах вітчизняного трудового законодавства.

Пропонований курс лекцій відповідає програмі навчальної дис­ципліни "Трудове право України". У посібнику розкриваються ос­новні теми лекцій, а окремі питання винесено для самостійного опа­нування. Посібник допоможе студентам засвоїти трудове право Ук­раїни, зокрема його основні теоретичні питання, а також застосову­вати його на практиці.

Посібник містить передмову, Загальну частину, де розглянуто предмет, метод, функції, систему й джерела трудового права, основ­ні принципи та суб'єкти трудового права, правовідносини у цій важ­ливій сфері суспільного буття, а також те, як регулюються соціаль­но-партнерські відносини в Україні.

До Особливої частини увійшли лекції, в яких розглядаються проблеми регулювання трудових відносин, а також відносин, тісно пов'язаних з трудовими.

Джерельну базу посібника становлять Конституція України, між­народні документи, закони України, підзаконні та локальні норма­тивно-правові акти у сфері регулювання трудових, а також дотичних до них відносин; використовуються роз'яснення пленуму Верховно­го Суду України.

У праці наголошується на теоретичних аспектах правового регу­лювання відносин, які є предметом трудового права, розглядаються проблемні питання, пов'язані із застосуванням норм трудового зако­нодавства в Україні.

 

У посібнику використано праці провідних спеціалістів у сфері трудового права України, а також правознавців Російської Федера­ції, де розглядаються проблеми вдосконалення трудового законо­давства, тенденції його розвитку, подано рекомендовані для са­мостійного опрацювання джерела права, а також іншу правничу літературу.

Варто зазначити, що останніми роками в Україні видано чимало підручників, навчальних посібників з трудового права України. На шпальтах періодики правники-науковці та фахівці-практики обго­ворюють проблеми застосування чинного законодавства про пра­цю, тенденції його розвитку й можливості щодо вдосконалення. Сту­денти мають стежити за реформуванням трудового законодавства, опрацювати рекомендовану літературу, а особливу увагу звернути на зміни в трудовому законодавстві України.

Посібник допоможе студентам засвоїти основні засади регулю­вання трудових відносин в Україні, понятійний апарат, виробити вміння глибоко аналізувати трудові відносини в Україні, зважаючи на те, як розвивається чинне законодавство про працю в Україні.

Лекції допоможуть студентові не тільки отримати теоретичні знання, а й навчитися їх черпати з нормативно-правових актів, нау­кової правничої літератури й практики застосування законодавства про працю.

Виклад окремих питань навчального матеріалу спирається на ви­користання структурно-логічних схем (СЛС). Варто зазначити, що наочність викладу лекційних тем дає змогу студентам одержати значно більше навчальної інформації, зосередити їх увагу на важли­вих для розуміння нормах права. Психологи з'ясували, що в біль­шості людей розвинута саме зорова пам'ять, через те наявність наоч­них матеріалів дає змогу підвищити рівень сприйняття інформації, глибше засвоїти ту чи іншу тему.

Навчальний посібник допоможе раціональніше організувати са­мостійну роботу студентів, ґрунтовно засвоїти проблемні питання. Цьому служать зокрема контрольні питання й тематика рефератів.

Для якнайповнішого осягнення трудового права України, а та­кож для підготовки до семінарських занять рекомендується користу­ватися Кодексом законів про працю України з постатейними матері­алами / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 2001.

 

У книзі вміщено найважливіші нормативно-правові акти з усіх інститутів трудового права України.

Автори сподіваються, що запропоновані в посібнику теоретичні підходи й практичні рекомендації стануть у пригоді майбутнім фа-хівцям-правознавцям.

У посібнику використано такі скорочення:

КЗпП — Кодекс законів про працю України;

КТС — Комісія з трудових спорів;

МОП — Міжнародна організація праці;

КК — Кримінальний кодекс України;

ЦК — Цивільний кодекс України;

ЦПК — Цивільний процесуальний кодекс України.

Якщо в посібнику після посилання на статті кодексу не вказуєть­ся держава, яка прийняла кодекс, наприклад, ст. 21 КЗпП, ст. 13 ЦПК, ст. 7 ЦК, то йдеться про статті кодексів України.

У навчальному посібнику використано нормативно-правові акти за станом на 15 липня 2002 року.