СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Нормати вно-п ра вова

"Устав Международной Организации Труда" с измен. и дополн., внес.

Актом о правах к Уставу Международной Организации Труда

от 22.06.62.

Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. "Конвенція про припи­

нення трудових відносин з ініціативи підприємця".

Международные акты о правах человека: Сб. документов. — М.:

НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Конституція України. — К.: Юрінком, 1996.

Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т законодавства Верховної

Ради України, 1996.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за

станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України

на 01 серпня 2000) / Відп. ред. О. П. Товстенко. — К.: Юрінком Інтер,

2000. — 1024 с

Науково-практичний коментар до законодавства України про працю /

Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 2-ге вид., доп. та пере-

роб. — К.: А.С.К., 2000. — 1072 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Га­

рантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд. Я. М. Гуталін. — К.:

Юрінком Інтер, 2000. — 560 с

Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів: У 3 кн. / Упо­

ряд. В. М. Вакуленко.

Закон України № 803-ХІІ "Про зайнятість населення"// ВВР України. —

1991. — №14. — Ст. 170.

Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення пра­

цевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Поста­

нова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП

СССР. — 1988. — № 5.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Пос­

танова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1996 р. //

Право України. — 1996. — № 12.

Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Мі­

ністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. — 1982. —

№ 2. — Ст. 7.

Законодавство України про охорону праці // Зб. норматив. докумен­

тів. — К., 1995. — Т. 3.

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову служ­

бу" від 25 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 27. — Ст. 385;

124

 

№ 36. — Ст. 527; 1993. — № 44. — Ст. 418,419; № 49. — Ст. 457; 1994. — № 45. — Ст. 404; 1995. — № 1. — Ст. 4; № 38. — Ст. 284.

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Украї­

ні" // ВВР України. — 1991. — № 21. — Ст. 252.

Закон України "Про соціальний правовий захист військовослужбовців

і членів їх сімей" від 20.12.91 // ВВР України. — 1992 р. — № 15. —

Ст. 190; 1993. — Ст. 281; 1997. — № 12. — Ст. 103.

Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робітників і

службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв. постановою Держ-

компраці СРСР і ВЦРПС від 02 .03.88 // Бюл. Держкомпраці СРСР. —

1988. — № 6.

Положення про умови праці надомників: Затв. Держкомпраці СРСР і

ВЦРПС від 29.09.81 № 275/17-99 // Бюл. Держкомпраці СРСР. —

1982. —№1.

Типова форма контракту з працівником: Затв. наказом Мінпраці Укра­

їни від 15.04.94 № 23 // Бюл. Мінпраці України. — 1994. — № 6.

Вісник Верховного Суду України. — 1997. — № 3. — Ст. 42.

Основна

Бойко М. Д. Трудове право України: Навч. посіб.: Курс лекцій. — К.:

Олан, 2002. — 335 с

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних ву­

зів та факультетів. — К.: Вілбор, 1999. — 208 с

Солодовник Л. Юридичні факти — підстави виникнення трудових пра­

вовідносин // Право України. — 2000. — № 1.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин тру­

дового права // Право України. — 2000. — № 7.

Стаднік М. П. Проблеми удосконалення законодавства про колектив­

ні договори та угоди в ринкових умовах. Правова держава. — К.:

Ін ЮРЕ, 1998. — Вип. 9.

Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред.

Н. М. Хуторян. — К.: Ін ЮРЕ. — 1999. — 180 с.

Венедиктов В.  С. Конспект лекций по трудовому праву Украины:

Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. — Харьков: Консум, 1998. —

140 с.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев,

Л. А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 336 с.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Кон­

сум, 1998. — 480 с

Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. —

Харків: Консум, 1999.

Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под. ред. А. Д. Зайки-

на. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 416 с.

125

 

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. —

Львів: Вільна Україна, 1996. — 160 с

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чани-

шевої. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. проф. Р. З. Лифшиц,

проф. Ю. П. Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 480 с.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред. доц. Г. И. Ча-

нышева, доц. Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999. — 480 с.

Додаткова

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. — Харь­

ков: Консум, 1998.

Заржицький О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у

Конституції України // Право України. — 1997. — № 9. — С. 39-41.

Мінюков П., Мінюкова Т. Особливості регулювання трудових відносин

з керівниками закладів освіти України // Право України. — 1997. —

№5.

Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації положень зако­

нодавчих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим законодавс­

твом. — К.: Компас, 1995.

Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. — К.: Юма-

на, 1996.

Прокопенко В. І. Трудове право. — К.: Вентурі, 1996.

Цивільне право: Ч. І / За ред. Д. В. Бобрової та ін. — К.: Вентурі, 1997.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудо­

вых споров. — М.: ВЮЗИ, 1984. — Ч. І.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору //

Право України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів //

Право України. — 1992. — № 7.

Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні

аспекти. Правова держава. — К.: Ін ЮРЕ, 1998. — Вип. 9.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і

цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Пересунько В. Класифікація трудових гарантій юридичних прав грома­

дян // Право України. — 2000. — № 2.

Пилипенко П Про участь профспілок у трудових правовідносинах у

світлі Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії ді­

яльності"// Право України. — 2000. — № 9.

Прокопенко В. І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і

перспектива // Право України. — 1999 р. — № 6.

126

 

Зміст

Передмова           3

Тема 1. Предмет, метод, функції та система трудового права                6

Предмет, метод і функції трудового права  6

Система трудового права як галузі права    21

Розмежування трудового права від суміжних

галузей права      25

Тема 2. Джерела трудового права 28

Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація

та види нормативно-правових актів, які регулюють

трудові відносини               28

Чинність нормативних актів у часі й просторі,

а також за категоріям працівників  44

Тема 3. Основні принципи трудового права               48

Поняття та значення принципів трудового права      48

Система основних принципів трудового права          50

Зміст основних принципів трудового права                60

Тема 4. Суб'єкти трудового права  66

Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий

статус    66

Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права             69

Роботодавці та організації роботодавців

як суб'єкти трудового права            73

4.4.          Виборні профспілкові органи та інші уповноважені

на представництво трудовим колективом органи

як суб'єкти трудового права            75

Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права     87

Поняття і види правовідносин у трудовому праві      87

Трудові відносини              88

Правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими      94

Тема 6. Колективні договори та угоди          105

6.1.          Правові засади розробки, укладення

та виконання колективних договорів і угод  105

Колективний договір         109

Поняття, види та сторони угод        120

Список використаної та рекомендованої літератури                124

127