5.2. Трудові відносини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Поняття трудових відносин. Теорія трудових правовідносин роз­роблена у ряді монографій1. Так, відомий російський професор Ю. Орловський наголошує, що трудові відносини є серцевиною від­носин, які становлять предмет трудового права. Тому їм надається ве­лике значення як у теорії, так і в практиці трудового законодавства2.

' Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. — М., 1948; Скобелкин В. Н. Трудовые правоотношения. — М., 1999. 2 Орловский Ю. Хозяйство и право. — 2002. — № 3. — С.14.

 

Трудові відносини — це добровільний юридичний зв'язок між пра­цівником і роботодавцем. Працівник зобов'язується особисто викону­вати визначену трудову функцію за обумовленою спеціальністю, ква­ліфікацією, посадою в даній організації з підпорядкуванням внутріш­ньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов'язується випла­чувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, не­обхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Це поняття трудових відносин визначає його суб'єкти, а через їх обов'язки й зміст цих правовідносин, які є двосторонніми відносина­ми.

Суб'єктами трудових відносин є, з одного боку, працівник, а з другого — роботодавець.

Працівник — громадянин України чи іноземний громадянин, або особа без громадянства, що перебуває в трудових відносинах з робо­тодавцем на підставі укладеного трудового договору і завдяки сво­їй праці виконує певну трудову функцію.

Мінімальний вік для укладання трудового договору визначено

ст. 188 КЗпП. Щодо максимального, то його не визначено в КЗпП.

Тільки в окремих випадках, враховуючи специфіку праці, законо­

давством про працю може визначатися максимальна межа щодо ві­

ку працівника1.

Працівником може бути особа, яка володіє трудовою право­

здатністю та трудовою дієздатністю2.

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації неза­лежно від форми власності, виду діяльності й галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до зако­нодавства використовує найману працю.

Роботодавцем може бути і фізична особа й громадська чи релігій­на організація, що уклала трудовий договір з бухгалтером, секрета­рем, водієм тощо.

Обов'язковою передумовою виникнення трудових відносин є на­явність у його суб'єктів праводієздатності (трудової правосуб'єктнос-ті). Трудова правосуб'єктність у роботодавця виникає з моменту дер­жавної реєстрації і припиняється при ліквідації організації. Момен­том виникнення трудової правосуб'єктності для установ є затвер­дження штатного розкладу і відкриття у банку рахунку оплати праці.

1              Див.: Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р.

2              В юридичній літературі застосовується термін "трудова праводієздатність".

89

 

Права та обов'язки роботодавця у трудових відносинах безпосе­редньо здійснює тільки роботодавець — фізична особа. Інші робото­давці здійснюють свої права через органи управління, визначені за­конодавством про працю, іншими законами, нормативно-правови­ми актами, засновницькими документами та локальними норматив­но-правовими актами.

Трудові відносини слід відмежовувати від суміжних правовідно­син сфери цивільного права, які можуть бути пов'язані з працею, за ознаками, вказаними на рис. 5.2.

 

 

Ознаки розмежування трудових відносин від суміжних відносин цивільного права

 

 

 

 

 

 

 

За включенням працівника в трудовий колектив організації

 

 

За підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку

 

 

 

 

За предметом відносин згідно з трудовою функцією при спільній організації праці

 

 

За обов'язком організовувати й забезпечувати охорону праці працівника

Рис. 5.2. Ознаки розмежування відносин трудових від суміжних відносин цивільного права

У КЗпП установлено, що працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку і виконує трудову функцію, під якою мається на увазі будь-яка робота за певною спеціальністю, ква­ліфікацією чи посадою.

Зауважимо, що трудові відносини ґрунтуються на поєднанні рів­ності й підпорядкування. Уклавши трудовий договір, працівник під­порядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку і по­винен особисто виконувати доручену йому роботу, як правило, не маючи права передоручати її виконання іншій особі.

Роботодавець виплачує працівникові винагороду за затрачену працю та її результати у формі заробітної плати.

Види трудових відносин. Існують строкові договори, контракт, трудовий договір на умовах неповного робочого часу та ін. Трудові відносини, пов'язані з роботою на умовах сумісництва та учнівства, мають певну специфіку. Тут виникають інші трудові відносини, а уч-

90

 

нівські правовідносини до того ж зобов'язують учня опанувати на виробництві професію чи спеціальність. Після завершення навчання учнівські відносини трансформуються у трудові відносини за отри­маною спеціальністю.

У трудовому праві переважає два види трудових відносин: інди­відуальні та колективні1.

Зауважимо, що предметом індивідуальних трудових відносин є сам процес праці. Працівник виконує роботу згідно з угодою, а предметом правовідносин трудового колективу є організаційно-управлінські відносини, пов'язані з організацією й управлінням пра­цею. Слід врахувати й критерії самостійності правовідносин (рис. 5.3).

Критерії самостійності правовідносин

 

За єдиними суб'єктами правовідносин

 

За характером

основних прав

та обов'язків суб'єктів

 

За підставами

виникнення

та припинення

 

Рис. 5.3. Критерії самостійності правовідносин

Зміст трудових правовідносин. Змістом їх є права й обов'язки йо­го суб'єктів. Основні права та обов'язки працівників закріплені в КЗпП відповідно до Конституції України. Забороняючи примусову працю, Конституція України створює умови для вільного виявлення працівниками своєї здатності до праці.

У трудових відносинах важливе значення має правовий статус працівника. Зокрема право його трудитися за обраним фахом і міс­цем роботи. А також правовий захист на випадках його порушення. Відповідні гарантії записані у ст. 5-1 КЗпП.

Працівник має право укладати, змінювати й розривати трудовий договір; на роботу, обумовлену трудовим договором. Також він має право:

на робоче місце й інформацію про умови праці, вимоги щодо її

охорони на робочому місці;

на компенсацію матеріальної і моральної шкоди, заподіяної

працівникові під час виконання трудових обов'язків згідно з КЗпП;

1 Див.: Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Советское трудовое право: вопро­сы теории. — М.: Наука, 1978.

91

 

•               на своєчасне одержання всієї заробітної плати залежно від квалі­

фікації працівника, складності, кількості та якості виконаної роботи.

Працівники мають право на індивідуальні й колективні трудові спо­ри, включаючи право на страйк. Порядок вирішення трудових спорів визначено законодавством про працю. Працівники також мають право:

на відпочинок, що є одним із основних прав працівників;

на створення професійних спілок, право вступати до них і захи­

щати свої трудові права, свободи й законні інтереси;

на участь в управлінні підприємством чи організацією у перед­

бачених чинним законодавством формах;

на ведення колективних переговорів, укладання колективного

договору й соціально-партнерських угод через своїх представників,

на інформацію щодо їх виконання.

Працівник зобов'язаний працювати чесно й сумлінно, своєчасно виконувати покладені на нього обов'язки згідно з трудовою функ­цією. Трудові обов'язки працівників конкретизуються у відповідних статтях КЗпП та інших нормативно-правових актах, а також локаль­них актах, прийнятих роботодавцем.

У трудовому законодавстві закріплено визначеність і стабіль­ність функції працівника: йому забороняється вимагати виконувати роботу, не обумовлену договором (ст. 31 КЗпП).

Специфіка трудових відносин полягає в тому, що для виконання трудової функції працівник не може замінити себе іншим працівником без згоди роботодавця. Трудовий договір і відносини, що виникають на його підставі, мають індивідуальний і двосторонній характер.

Трудові відносини визначаються трудовим договором. Змістом трудових відносин є всі трудові права й обов'язки його суб'єктів, а суть трудового договору становлять його умови. Роботодавець має право дисциплінарної влади і може, згідно з трудовим законодавст­вом, застосувати до працівника заходи дисциплінарного стягнення або притягти до матеріальної відповідальності. Трудові правовідно­сини є тривалими.

Підстави виникнення, зміни й припинення трудових відносин — це певні юридичні факти, передбачені трудовим законодавством Укра­їни (рис. 5.4).

Трудовий договір є основним юридичним фактом, з яким по­в'язано виникнення трудових відносин. До інших юридичних фактів, необхідних для виникнення трудових відносин, належать:

92

 

Підстави виникнення трудових відносин

 

 

 

 

 

 

 

Трудовий договір (контракт)

 

 

Обрання за конкурсом

 

 

 

 

Обрання на посаду

 

 

Судове рішення щодо укладення трудового договору

 

 

 

 

Адміністративно-правовий акт

 

 

Фактичний допуск до роботи

 

Направлення на роботу

 

Призначення на посаду

 

Затвердження на посаді

 

Рис. 5.4. Підстави виникнення трудових правовідносин

обрання на посаду, за якою виконується робота. Як правило, ця

підстава виникнення трудових відносин визначена в законі, норма­

тивно-правових актах, а також може бути передбачена й заснов­

ницькими (установчими) документами організації. Для працівників,

які займають виборні посади, підставою виникнення трудових від­

носин є факт обрання на посаду й укладання трудового договору;

заміщення відповідної посади за конкурсом. Для окремих кате­

горій працівників як підстава виникнення трудових відносин необ­

хідні й інші юридичні факти. Наприклад, для осіб, які приймаються

на роботу за конкурсом, укладанню трудового договору передує об­

рання на посаду за конкурсом1;

призначення на посаду, затвердження на ній;

направлення на роботу згідно з установленою квотою уповно­

важеними органами2. Скажімо, працівник може бути направлений

на роботу центром зайнятості за рахунок квоти (броні). Укладанню

' Див.: постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних служ­бовців" від 4 жовтня 1995 р. № 782.

2 Див.: ст.19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 р.

93

 

трудового договору з цими категоріями працівників (неповнолітні, інваліди) передує направлення на роботу центру зайнятості;

судове рішення, пов'язане з укладанням трудового договору при

необґрунтованій відмові укладати трудовий договір (ст. 232 КЗпП);

фактичний допуск до роботи з відома або за дорученням робо­

тодавця, його представника і незалежно від того, чи був трудовий

договір належним чином оформлений. Трудові відносини виника­

ють між працівником і роботодавцем на підставі трудового догово­

ру, що укладається ними. Доказом наявності трудових правовідно­

син є фактичне допущення працівника до роботи — навіть тоді, ко­

ли наказ чи розпорядження не були видані (ст. 24 КЗпП).

У випадках і в порядку, встановлених законом, іншим норматив­ним правовим актом трудові відносини виникають на підставі трудо­вого договору та інших актів, що передують укладанню договору.

Підставою виникнення трудових правовідносин з підлітками, які не досягли п'ятнадцяти років, є згода одного із батьків або особи, яка його замінює, та трудовий договір (ст. 188 КЗпП).

Зміна трудових правовідносин може відбуватися при переведенні працівника на іншу роботу. Причому — тільки за згодою працівни­ка, крім випадків, передбачених законодавством1.

Трудові відносини припиняються з припиненням трудового дого­вору на підставах, визначених чинним трудовим законодавством України.

Отже, підставою для виникнення трудових відносин є визначений законом юридичний факт, а також інші послідовно здійснювані складні юридичні факти. Наприклад, обрання за конкурсом, призна­чення на посаду, направлення на роботу службою зайнятості тощо.