АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ   УПРАВЛІННЯ   ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Частина 1

Допущено

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ   2003

 

ББК  67.9(4УКР)305я73 Г90

Рецензенти: М. К. Галянтич, канд. юрид. наук

Д. О. Карпенко, канд. юрид. наук, проф.

Допущено Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-347 від 20.03.2003)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 8 від 28.11.02)

Грузінова Л. П., Короткін В. Г.

Г90         Трудове право України: Навч посіб. — К.: МАУП, 2003. — ISBN 966-608-242-X

Ч. 1. — 128 с.: іл. — Бібліогр.: с. 124-126. — ISBN 966-608-243-8

До посібника, підготовленого за навчальною програмою "Трудове право України", увійшла Загальна частина трудового права, а також подано інсти­тути його Особливої частини. Висвітлено питання теорії трудового права, проаналізовано чинне трудове законодавство і практику його застосування.

Для студентів неюридичних вузів і факультетів, які вивчають трудове право України, а також для всіх, хто цікавиться питаннями трудового зако­нодавства України.

ББК 67.9(4УКР)305я73+67.305я73

© Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін, 2003

ISBN 966-608-242-Х             © Міжрегіональна Академія управління

ISBN 966-608-243-8              персоналом (МАУП), 2003

The General part of labour law and institutions of its Main part are given in the edu­cational manual according to curriculum "Labour law of Ukraine". The question of labour law theory is elucidated, the active labour legislation and practice of its application are analysed.

It is meant for students of extralegal higher educational institutions and faculties, who study labour law of Ukraine, and for all, interested in question of Ukrainian labour legislation.

Навчальне видання

Грузінова Лідія Пилипівна Короткін Василь Григорович

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник Частина 1

Educational edition

Gruzinova, Lidiya P. Korotkin, Vasyl G.

LABOUR LAW OF UKRAINE

Educational manual Part1

Відповідальний редактор О. С. Кавуненко

Редактор В. В. Полковенко Коректори М. В. Дроздецька, Т. К. Валицька

Комп'ютерне верстання І. І. Савіцький Оформлення обкладинки В. Б. Вацковський

Підп. до друку 25.12.02. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,44. Обл.-вид. арк. 7,47. Тираж 15000 пр. Зам. № 3-0141

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК№ 8 від 23.02.2000

ДП "Експрес-Поліграф" 04080 Київ-80, вул. Фрунзе, 47/2

Свідоцтво ДК№ 247 від 16.11.2000