5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Правовідносини у сфері трудового права — це врегульовані нор­мами трудового законодавства трудові й тісно пов'язані з ними від­носини у сфері праці1.

Залежно від суспільних відносин, які є предметом трудового права, існують і відповідні їм правовідносини. Види права такі (рис. 5.1).

Провідними у сфері трудового права є відносини трудові. Їм мо­жуть передувати відносини, пов'язані з працевлаштуванням. Право­відносини з нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю завжди виникають та існують стосовно працівника поряд з йо­го трудовими відносинами. Можуть виникнути й охоронні правовід­носини щодо матеріальної відповідальності сторін трудового догово­ру за шкоду, заподіяну іншій стороні, а також процесуальні відносини з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів — до ого­лошення страйку включно.

Суб'єкти правовідносин у сфері трудового права можуть збігати­ся. Працівник є суб'єктом не тільки трудових відносин, а також від­носин, тісно пов'язаних з трудовими.

Усі види правовідносин трудового права мають вольовий харак­тер, бо виникають з волі суб'єктів трудового права і відображають

1 Як відомо із загальної теорії права, правовідносини — це суспільні відносини, вре­гульовані нормами права.

87

 

Види правовідносин у сфері трудового права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За працевлаштуванням ■ та зайнятістю

Профспілки з роботодавцем

Професійної підготовки кадрів   -на виробництві

За матеріальною відповідальністю сторін трудового договору

 

 

 

Трудові правовідносини

Соціально-партнерські

Нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Процесуальні з вирішення трудових спорів

 

 

 

 

Трудового колективу з роботодавцем

Організаційно-управлінські

 

Рис. 5.1. Види правовідносин у сфері трудового права

дію норм трудового законодавства. Зазначені відносини відрізня­ються від інших своїми елементами: суб'єктами, об'єктом, змістом, підставою виникнення та припинення.

Об'єктом правовідносин трудового права є матеріальне зацікав­лення в праці, у наслідках трудової діяльності. В охоронних право­відносинах — охорона матеріального інтересу та соціально-еконо­мічних прав працівників.