4.3. Роботодавці та організації роботодавців як суб'єкти трудового права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Організації створюються на базі різних форм власності і виступа­ють, як правило, в якості суб'єктів трудового права.

У трудовому праві термін "роботодавець" означає організацію, яка на ринку праці є суб'єктом, що пропонує роботу й організовує працю працівників. Як суб'єкт трудового права роботодавець — це переваж­но юридична особа, котра укладає трудовий договір з працівником.

З дня державної реєстрації організація набуває права юридичної особи і трудової правосуб'єктності в якості роботодавця. Найважли-

73

 

віші питання управління організацією регулюється законодавством про працю України і статутом цієї організації. Головний суб'єкт уп­равління — власник, який здійснює свої повноваження безпосеред­ньо або через уповноважений орган.

Особливості управління організаціями окремих організаційно-пра­вових форм регулюються чинним законодавством України про працю.

Трудовою правосуб'єктністю можуть володіти не тільки органі­зації, які визнаються юридичними особами, а й структурні підрозді­ли організації, наділені правом прийняття й звільнення працівників, що мають окремий фонд оплати праці.

Зауважимо, що особливим правовим становищем як суб'єкт тру­дового права користується адміністрація організації. Вона може бу­ти стороною організаційно-управлінських відносин з трудовим ко­лективом і виборним профспілковим органом організації.

Управлінські функції здійснює власник майна організації та уповно­важений ним керівник організації. Правовий статус його визначається договором (контрактом). Трудові правовідносини з керівником органі­зації встановлюються на термін дії трудового договору (контракту).

Особливе правове становище як суб'єкта трудового права — в ар­бітражного керуючого (розпорядник майна, керуючий санацією, лікві­датор). Це — фізична особа, яка має ліцензію, що видана в установле­ному законодавством порядку і діє на підставі ухвали господарського суду. Одна й та ж особа може виконувати функції арбітражного керу­ючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог за­кону. У разі, коли господарському суду не запропоновано кандидату­ру арбітражного керуючого у встановленому законом порядку, госпо­дарський суд має право призначити арбітражним керуючим працівни­ка державного органу з питань банкрутства за поданням останнього.

Розпорядник майна—фізична особа, на яку у встановленому зако­ном порядку покладаються повноваження щодо нагляду й контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника на період провад­ження у справі про банкрутство в порядку, встановленому Законом1.

Суб'єктом трудового права є також фізична особа, яка викорис­товує найману працю2.

' Див.: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 р. 2 Див.: ст. 21, 24-1 КЗпП, Закон України " Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р.

74