4.1. Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Поняття, види суб'єктів трудового права. Суб'єктами права є учасники суспільних відносин, які на підставі чинного законодавст­ва мають суб'єктивні права й обов'язки. Кожна галузь права харак­теризується своїм колом суб'єктів права (рис. 4.1).

Суб'єкти трудового права — це учасники суспільних відносин, які можуть мати трудові права та обов'язки, а також реалізовувати їх.

Необхідною умовою для виникнення трудових відносин є трудо­ва правосуб'єктність. Згідно з трудовим правом громадянин володіє єдиною трудовою праводієздатністю та деліктоздатністю — здатніс­тю мати й здійснювати трудові права й обов'язки, нести відповідаль­ність за трудові правопорушення. Всі ці елементи виникають одно­часно й називаються трудовою правосуб'єктністю (рис. 4.2).

Суб'єктами трудового права є сторони трудових і тісно пов'яза­них з ними відносин, що володіють трудовою правосуб'єктністю.

Правовий статус. Всі суб'єкти трудового права згідно закону ма­ють правовий статус, вони є носіями трудових прав і обов'язків у сфері праці. Правовий статус дає можливість суб'єктам трудового права брати участь у конкретних правовідносинах. Кожен із суб'єк­тів трудового права має свій правовий статус.

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти трудового права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працездатні громадяни. Працівники

 

Роботодавці: організації та фізичні особи

 

 

 

 

 

Трудові

колективи працівників організації

 

Профспілкові та інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво

 

 

 

 

 

 

 

 

Co

ціальні партнери а різних рівнях

 

Інші суб'єкти

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи працевлаштування    -

 

Організації роботодавців

 

 

 

 

 

 

Органи з вирішення трудових спорів

 

Органи нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд

 

Примирна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ктс

 

Трудовий арбітраж

 

 

 

Рис. 4.1. Види суб'єктів трудового права

 

 

 

 

 

Елементи трудової правосуб'єктності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова правоздатність

 

Трудова дієздатність

 

Трудова деліктоздатність

Рис. 4.2. Елементи трудової правосуб'єктності

67

 

Правовим статусом суб'єкта трудового права називається його основне правове становище, закріплене трудовим законодавством. Змістом правового статусу суб'єктів є такі елементи (рис. 4.3).

Елементи змісту правового статусу суб'єктів трудового права

 

Трудова правосуб'єктність

 

Закріплені законодавством

основні (статутні) трудові права

й обов'язки

 

 

 

Юридичні гарантії трудових прав та обов'язків

 

Відповідальність за належне виконання покладених на суб'єкти обов'язків

 

 

 

Загальні

 

Спеціальні

 

Рис. 4.3. Елементи змісту правового статусу суб'єктів трудового права

Зауважимо, що трудовим законодавством трудова правосуб'єкт­ність передбачена для кожного з можливих суб'єктів трудового пра­ва. Права й обов'язки та їх юридичні гарантії у правовому статусі суб'єкта передбачені різними інститутами трудового права для різ­них суб'єктів і входять у правовий статус суб'єкта трудового права на підставі трудового законодавства.

Трудова правосуб'єктність як особлива властивість, що визнаєть­ся за суб'єктами трудового права законодавством, означає, що за на­явності певних умов вони:

здатні бути суб'єктами конкретних правовідносин у сфері праці;

володіти правами й нести обов'язки.

Трудова правосуб'єктність завжди означає здатність громадяни­на, організації (роботодавця), трудового колективу своїми діями на­бувати суб'єктивні права та обов'язки, що становлять зміст конкрет­них правовідносин.

Трудова правосуб'єктність є передумовою надання суб'єктові трудового права прав та обов'язків, які безпосередньо випливають з дії закону.

Суб'єктивні права та обов'язки, що випливають із закону, є осно­вою правового статусу суб'єкта трудового права.

68

 

Зміст правового статусу суб'єкта трудового права доповнюють гарантії здійснення прав і відповідальність за належне виконання обов'язків.