3.1. Поняття та значення принципів трудового права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Принципи правового регулювання трудових відносин та безпосе­редньо пов'язаних з ними інших відносин стосуються концептуальних питань трудового права. Правові принципи — не тільки правова, а й філософська, соціологічна категорія. Кожна галузь права має свої принципи, які визначають для цієї галузі найсуттєвіше, характерніше.

Принципи трудового права визначені Законами України, і насам­перед — Конституцією України, міжнародно-правовими документами про працю, КЗпП. Принципи трудового права лежать в основі право­вого регулювання праці всіх видів трудових відносин, пронизують тру­дове право, виражають сутність чинного трудового законодавства.

Серед науковців існують різні точки зору щодо поняття принци­пів трудового права. Професор В. І. Прокопенко під основними принципами трудового права розуміє виражені в правових актах економічні закономірності організації суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних положень, основних засад правового регулювання трудових відносин, які визначають загальну спрямованість і найбільш істотні риси його змісту1.

1 Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Х.: Фірма "Консум", 1998. — С. 38.

48

 

Професор О. В. Смірнов вважає, що під принципами трудового права слід розуміти закріплені у чинному законодавстві основопо­ложні керівні засади (ідеї)1.

На думку правознавців Н. Б. Болотіної і Г. І. Чанишевої, під прин­ципами трудового права слід розуміти основні керівні ідеї (засади); во­ни закріплені в нормах або виводяться з них і є такими, що характери­зують зміст трудового права й напрями його подальшого розвитку2.

Професори К. Н. Гусов і В. Н. Толкунова вважають, що принци­пи права не можна вважати ідеями, позаяк правові ідеї — це катего­рія правосвідомості, яка може значно випереджати чинне право. Правові принципи — принципи самого чинного права. Основні принципи правового регулювання праці — це головні положення, що стисло розкривають суть чинного трудового законодавства3.

Професори Р. З. Лівшиць і В. І. Прокопенко виокремлюють два різновиди принципів права — принципи норми та принципи, які ви­водяться з норм4.

В. І. Прокопенко вказує, що в правовій нормі правові принципи можуть бути закріплені двома шляхами: безпосередньо або побічно. Безпосереднє закріплення правового принципу має місце у тих ви­падках, коли формулювання норми закріплює певний правовий принцип. Такі правові норми можна назвати нормами-принципами, які відрізняються від інших норм важливістю сформульованих поло­жень, визначають зміст інших правових норм. Побічне закріплення правового принципу має місце у тих випадках, коли формулювання норми прямо не закріплено в правових нормах, але правові принци­пи можуть бути виведені з них.

Значення основних принципів правового регулювання праці по­лягає в тому, що вони:

• відображають сутність і загальну спрямованість усієї системи норм трудового права, допомагають зрозуміти зміст трудового за­конодавства, його зв'язок з економікою та мораллю суспільства;

1              Трудовое право: Учебник / Под ред. О. В. Смирнова. — М.: "Статус ЛТД +", 1996. —

С. 23-24.

2              Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. — К.:

Т-во "Знання", КОО, 2001. — С. 85.

3              Див.: Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России: Учебник. — М.: Юристъ,

1999. —С. 55.

4              Див.: Лившиц Р. З. Теория права: Учебник. — М.: БЕК, 1994. — С. 196.; Прокопен­

ко В. І. Трудове право України: Підручник. — Х.: Фірма "Консум", 1998. — С. 39.

49

 

визначають сутність майбутніх правових норм, дають змогу

усувати прогалини в чинному трудовому законодавстві при застосу­

ванні правових норм;

є однією з підстав об'єднання окремих норм трудового законо­

давства в систему даної галузі;

визначають становище суб'єктів трудового права, їх права й

обов'язки тощо.

Наприклад, ст. 2 КЗпП охоплює основні трудові права працівни­ків, а ст. 2-1 — рівність трудових прав громадян України.

Зауважимо, що принципи трудового права виявляються через права й обов'язки працівників, їх зміст значно ширший.

При реалізації норм права, коли відсутня конкретна правова нор­ма, принципи трудового права набувають особливого значення, ви­никає потреба застосувати аналогію закону чи аналогію права. Пра­вові принципи застосовуються органами, що розглядають трудові спори, для тлумачення нормативно-правових актів.

Правові принципи дають можливість порівнювати право різних держав, створюють основу для єдиного розуміння положень чинно­го законодавства про працю, дають змогу тлумачити норми трудо­вого законодавства.

Наголосимо, що правові принципи трудового права є обов'язко­вими приписами, керівними вказівками законодавця щодо організа­ції праці.

У теорії права розрізняють: принципи права в цілому (загальні); міжгалузеві принципи, властиві тільки деяким галузям права; галузе­ві принципи; принципи окремих інститутів галузі права.