13.3.3. Участь Національної служби посередництва і примирення у вирішенні колективних трудових спорів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Крім названих вище органів, які виконують функцію прими­рення сторін колективного трудового спору, до вирішення спору може залучатися і спеціально створений державний орган — На­ціональна служба посередництва і примирення (далі — НСПП). Вона була утворена Указом Президента України від 17 листопа­да 1998 р. № 1258/98 на підставі Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Національна служба посередництва і примирення — це постій­но діючий орган, покликаний сприяти врегулюванню колектив­них трудових спорів (конфліктів). її основними завданнями є:

сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у про­цесі врегулювання колективних спорів;

прогнозування виникнення трудових спорів та сприяння своє­часному їх вирішенню;

здійснення посередництва і примирення під час вирішення спорів.

Закон визначає, на яких стадіях спорів і шляхом проведення яких заходів НСПП бере участь у вирішенні колективних спо­рів. Уже при висуненні вимог найманими працівниками, вони можуть звертатися до неї і надсилати свої вимоги.

На етапі, коли спору ще нема, НСПП здійснює реєстрацію ви­сунутих працівниками вимог і може перевірити отримання їх протилежною стороною спору. Крім того, вона може проконтро­лювати розгляд вимог роботодавцем, а також державними орга-

 

нами, якщо розгляд і вирішення вимог найманих працівників виходить за межі компетенції роботодавця. Працівники служби роз'яснюють представникам сторін порядок вирішення спору, їх права та обов'язки згідно з чинним законодавством. Після по­чатку колективного трудового спору НСПП може перевіряти та­кож повноваження представників сторін.

НСПП аналізує вимоги найманих працівників, здійснює їх оцінку, обґрунтованість, а також дотримання при цьому чинно­го законодавства.

Національна служба посередництва і примирення формує списки незалежних посередників і трудових арбітрів, які мо­жуть залучатися до вирішення спорів, та проводить їх підготов­ку. При наявності прохання сторін пропонує кандидатури також незалежних посередників та трудових арбітрів для участі у при­мирних процедурах. Тобто вже починаючи з етапу виникнення колективного трудового спору, НСПП бере активну участь у фор­муванні примирних органів, а також у примирних процедурах. На цьому етапі і в подальшому НСПП сприяє встановленню кон­тактів між сторонами спору. На прохання сторін вона розглядає матеріали спору з метою його успішного вирішення, координує дії сторін спору щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, чле­нів примирних комісій і трудового арбітражу. Крім того, служба здійснює контроль за виконанням сторонами колективного тру­дового спору рішень примирних органів. Якщо представники служби визнають за необхідне, то до участі у примирних проце­дурах за погодженням зі сторонами спору можуть залучатися на­родні депутати України, представники органів державної вико­навчої влади, органів місцевого самоврядування.

На етапі проведення страйку НСПП також сприяє сторонам у проведенні колективних переговорів з метою найшвидшого зала­годження конфлікту.

У тих випадках, коли Законом передбачена заборона прове­дення страйку, і в разі, якщо рекомендації служби не враховано сторонами, вона має право звернутися із заявою про вирішення колективного трудового спору до відповідного суду і при цьому бере активну участь у розгляді спору в суді.

Відповідно до Закону та Указу Президента України НСПП здійснює заходи по вивченню і узагальненню причин виникнен-

 

 

 

464

 

465

 

ня колективних трудових спорів та можливих їх наслідків. На основі проведеного аналізу вона розробляє пропозиції щодо запо­бігання колективних трудових спорів, вивчає і узагальнює віт­чизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегу­лювання конфліктів у сфері трудових відносин. НСПП вносить в установленому порядку пропозиції про вдосконалення законо­давства з питань вирішення колективних трудових спорів, і в межах своєї компетенції розробляє і затверджує нормативні ак­ти щодо здійснення примирних процедур. Зокрема, наказом від 24 квітня 2001 р. № 92 Національною службою посередництва і примирення затверджено «Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спо­рів (конфліктів)». НСПП затверджує положення про примирну комісію, про трудовий арбітраж, про незалежного посередника.

При пред'явленні відповідного посвідчення працівники служ­би посередництва і примирення користуються правом безпере­шкодного відвідання підприємств з метою врегулювання спорів, виявлення і усунення причин, які їх породжують.

До роботи у НСПП залучаються висококваліфіковані фахівці та експерти з питань вирішення колективних трудових спорів. Вона має свої регіональні відділення в областях і Автономній Республіці Крим.

Рішення НСПП мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного спору та відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади, органа­ми місцевого самоврядування. У випадках, якщо у вимогах на­йманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішен­ня яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, НСПП надсилає свої рекомендації разом з відповідними матеріалами керівникам цих органів. Ос­танні зобов'язані розглянути їх у семиденний термін і проінфор­мувати про прийняті ними рішення сторони і Національну служ­бу посередництва і примирення.