Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

ББК 67.9(4УКР)305я73 Т78

Гриф надано Міністерством освіти і науки "України (лист № 1/11-692 від 19 лютого 2004 р.)

Рецензенти:

Кондратьев Р. І. — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії права і трудового права Хмельницького інсти­туту регіонального управління і права;

Хуторян Н. М. — доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України

Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри трудово­го, аграрного та екологічного права Львівського національного універ­ситету імені Івана Франка. Розділи підручника написали:

Пилипенко П. Д. — передмову, розділи 1—4, підрозділи 6.1, 6.2, (6.4, 7.1, 7.2 у співавторстві з Бураком В. Я.); Бурак В. Я. — розділи 9, 10, 13, підрозділи 6.3, 7.3, 7.4 (6.4, 7.1, 7.2 у співавторстві з Пилипен-ком П. Д.); Козак 3. Я. — розділи 5, 12; Сипчук С. М. — розділи 8, 11; Якушев І. М. — розділ 14; Шевчук Т. П. — розділ 15.

Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. Т78     спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., иерероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.

ISBN 966-313-269-8

У підручнику на основі чинного трудового законодавства та прак­тики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України. Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників юридичної і кад­рової служби, профспілкових працівників та усіх, хто цікавиться тру­довим правом.

ББК 67.9(4УКР)305я73+07.305я73

© В. Я. Бурак, 3. Я. Козак, П. Д. Пилипенко,

С. М. Сішчук, Т. П. Шевчук, І. М. Якушев,

2004

© Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004

ISBN 966-313-269-8              © В. Я. Бурак, 3. Я. Козак, П. Д. Пилипенко,

С. М. Синчук, Т. П. Шевчук, І. М. Якушев, 2006 © Видав ніічий Дім «Ін Юре», 200G