3.5. Завдання для перевірки знань із навчальної дисципліни «Трудове право України»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тема 1. Предмет, метод, функції,

 

система трудового права України

1. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. До предмету трудового права України належать такі відносини:

між ректором вищого навчального закладу та студентом;

між ректором вищого навчального закладу та старшим викладачем;

між профспілкою та роботодавцем про надання згоди на звільнення працівника;

між роботодавцем та вповноваженими трудовим колективом представниками щодо укладення колективного договору.

2. Доповніть відповідь. Предмет трудового права України складають сукупність суспільних відносин, що_______________ .

3. Дайте відповідь /відповіді/. Визначте з наведених прикладів характерні риси трудових відносин:

включення працівників до колективу;

виконання конкретної трудової функції;

додержання режиму праці;

розгляд трудових спорів.

4. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. Система трудового права України складається з:

загальної частини;

особливої частини;

колективного трудового права;

індивідуального трудового права;

процесуальних положень.

5. Дайте відповідь. У чому особливості методу трудового права України?

Тема 2. Основні принципи трудового права України

1. Дайте відповідь. У яких нормативно-правових актах закріплено принципи трудового права України?

2. Доповніть відповідь. Принципами трудового права України є          .

3. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. До конституційних принципів трудового права України належать:

3.1) використання примусової праці забороняється;

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

кожен має право на належні безпечні та здорові умови праці;

використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється;

кожен має право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

4. Дайте відповідь. Розкрийте зміст свободи праці як принципу трудового права України.

Тема 3. Джерела трудового права України

1. Дайте відповідь. За якими критеріями поділяються джерела трудового права України?

2. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. До джерел трудового права України належать:

Конституція України;

постанови Кабінету Міністрів України;

рекомендації Національної служби посередництва та примирення;

акти соціального партнерства;

акти Конституційного Суду України;

постанови Пленуму Верховного Суду України;

контракт.

3. Оберіть правильну відповідь. Які з перелічених джерел трудового права України належать до локальних нормативно-право­вих актів:

колективний договір;

положення про преміювання на підприємстві (в установі, організації);

акти соціального партнерства;

рішення місцевої державної адміністрації;

рішення органу місцевого самоврядування.

4. Дайте відповідь. Якими нормативно-правовими актами регулюється в Україні діяльність професійних спілок?

5. Дайте відповідь. Чи регулюються Кодексом законів про працю України відносини, пов’язані з пільгами для працівників, які поєднують роботу з навчанням?

6. Доповніть відповідь. Джерела трудового права України визначають за:

сферою дії;

колом осіб;

у просторі;

_________________________________________________;

_________________________________________________.

Тема 4. Суб’єкти трудового права України

1. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. До суб’єктів трудових відносин належать:

працівники;

роботодавці;

громадяни як наймачі робочої сили;

тільки юридичні особи;

тільки особи, що досягли 18 років;

держава.

2. Оберіть правильну відповідь. Суб’єктами трудового договору є:

роботодавець;

працівник;

професійна спілка.

3. Додайте правильну відповідь /відповіді/. До основних трудових обов’язків працівника належать:

додержання трудової дисципліни;

_______________________________________________;

_______________________________________________.

4. Додайте правильну відповідь /відповіді/. До основних обо­в’язків роботодавця належать:

своєчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату;

_______________________________________________;

_______________________________________________.

5. Доповніть відповідь. Трудовим законодавством України встановлено настання виняткової трудової правосуб’єктності з:

15 років;

_______________________________________________.

6. Дайте відповідь. Назвіть мінімальний і максимальний вік виникнення трудової правосуб’єктності громадянина.

7. Оберіть правильну відповідь. Юридичним особам як суб’єк­там трудового права властиві таки риси:

організаційна єдність;

відокремленість майна;

наявність трудового колективу;

самостійна відповідальність за своїми зобов’язаннями.

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування

Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Безробітними визнаються громадяни:

працездатного віку;

які не мають заробітку з незалежних від них причин;

зареєстровані в службі зайнятості;

які не мають заробітку через відсутність належної роботи;

які пропрацювали не менше 2-х місяців.

2. Оберіть правильну відповідь. Поняття «відповідна робота» передбачає надання роботи:

за фахом працівника в будь-якій місцевості;

за освітою, спеціальністю в цій місцевості;

з урахуванням трудового стажу й попередньої діяльності;

як потреба зміни професії.

3. Дайте відповідь. Які види матеріальної допомоги та соціальних послуг надаються безробітним?

4. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. Які з перерахованих органів надають безробітним певні види матеріальної допомоги та соціальних послуг:

управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації;

міські й районні в містах центри зайнятості;

робочі органи виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язко­вого державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Розділ ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 6. Трудовий договір

1. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. Роботодавець має право вимагати від громадянина, що влаштовується на роботу, такі документи:

паспорт і трудову книжку;

паспорт, трудову книжку та довідку про медичний огляд для деяких категорій працівників;

паспорт, трудову книжку та інші документи на вимогу роботодавця;

паспорт, трудову книжку, документи про освіту для окремих категорій працівників;

паспорт.

2. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Трудовий договір може бути укладено:

в усній формі;

у письмовій формі;

у нотаріальній формі.

3. Дайте обґрунтування. Неповний і скорочений робочий час — різні поняття.

4. Дайте відповідь. Що є основним документом про трудову діяльність працівника?

5. Оберіть правильну відповідь. До трудової книжки вносять відомості про:

оголошення подяки;

нагородження державними нагородами;

просування по службі;

дисциплінарні стягнення;

відкриття, на які видано дипломи.

6. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Дія строкового трудового договору продовжується на невизначений строк у разі:

закінчення терміну, проте сторони не вимагають його припинення;

переукладення строкового трудового договору;

заперечення роботодавця проти припинення трудового договору.

7. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Строкові трудові договори — договори:

укладені за домовленістю сторін;

укладені на термін виконання певної роботи;

за сумісництвом;

сезонні.

8. Доповніть відповідь. Випробування працівникові встановлюється під час прийняття на роботу з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається _______________.

9. Дайте відповідь. Назвіть випадки, за яких можливе переведення працівника на іншу роботу без його згоди.

10. Оберіть правильну відповідь. Максимальний термін випробування для працівників складає:

один рік;

шість місяців;

два місяці;

один місяць;

один тиждень.

11. Додайте дві правильні відповіді. Випробування не встановлюється під час прийняття на роботу:

неповнолітніх;

інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій МСЕК;

молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

______________________________________________;

______________________________________________.

12. Визначте й закресліть неправильну відповідь /відповіді/. Для роботи за сумісництвом:

потрібна згода роботодавця;

згода роботодавця не потрібна;

роботодавець за сумісництвом має право вимагати таку згоду.

13. Оберіть правильну відповідь. Працівникам, що приймають­ся на роботу вперше, трудова книжка оформлюється після видання наказу про прийняття на роботу не пізніше:

13.1) п’яти днів;

13.2) одного тижня;

13.3) одного місяця.

14. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Визначте випадки, у яких згода профспілкового органу на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця не потрібна:

незадовільний результат випробування, обумовленого під час прийняття на роботу;

звільнення працівника, який є членом профспілки, що діє на підприємстві;

звільнення працівника за появу на роботі у нетверезому стані;

звільнення за прогул.

15. Продовжте речення. Строковий трудовий договір укладається за умови ___________________________________________.

16. Закресліть неправильну відповідь /відповіді/. Про своє звіль­нення за власним бажанням працівник повинен попередити роботодавця за:

2 тижні;

3 тижні;

1 місяць;

2 місяці.

Тема 7. Робочий час

1. Дайте відповідь. Доведіть різницю між ненормованим робочим часом та надурочними роботами.

2. Продовжте формулювання норми права. Нічним вважається час ___________________________________.

3. Дайте обґрунтування. У контракті не може бути передбачено умову, за якою робочий тиждень складає понад 40 годин.

4. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Робота у вихідні дні здійснюється:

з дозволу профспілкового органу;

для виконання невідкладних робіт;

тільки за згодою працівника;

для відвернення нещасних випадків, загибелі чи пошкодження майна;

за наказом (розпорядженням) роботодавця.

5. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Робота в надурочний час:

компенсується відгулом;

оплачуються у подвійному розмірі;

оплачується за перші 2 години — у розмірі 1,5 ставки, а потім — у подвійному розмірі.

Чи є залучення до надурочних робіт порушенням Конституції України?

6. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Забороняється залучати до роботи в нічний час:

працівників до 21 року;

працівників до 18 років;

вагітних жінок;

працівників за висновком МСЕК.

Тема 8. Час відпочинку

1. Доповніть відповіді. Видами часу відпочинку є:

перерва між змінами;

перерва для обігрівання та відпочинку;

вихідні дні;

_______________________________________________;

_______________________________________________.

2. Закінчіть формулювання норми права. Тривалість щотиж-

 

невого безперервного відпочинку повинна бути не менше,

 

ніж __________________.

3. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Щорічна основна відпустка повинна надаватися тривалістю не менш ніж:

24 робочі дні;

24 календарні дні;

5 робочих днів;

7 календарних днів.

4. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Відпустки поділяють­ся на:

основі й додаткові;

подовжені та мінімальні;

основні та тривалі;

додаткові подовжені, мінімальні.

5. Продовжіть відповідь. Тривалість перерви роботи між змінами має бути _____________________.

6. Викресліть неправильну відповідь /відповіді/. До святкових днів належать:

1 і 2 травня — День Міжнародної солідарності трудящих;

7 січня — Різдво Христове;

7 і 8 листопада — річниця Великої Жовтневої Соціалістичної революції.

7. Визначте правильну відповідь /відповіді/. Щорічні основні відпустки надаються неповнолітнім працівникам:

у зручний для них час незалежно від тривалості роботи в роботодавця;

не раніше ніж через 1 місяць із початку роботи в роботодавця;

через 6 місяців з початку роботи в роботодавця;

через 11 місяців з початку роботи в роботодавця.

Тема 9. Оплата та нормування праці

 

1. Доповніть формулювання норми права. Заробітна плата ___

 

______________________________.

2. Знайдіть правильну відповідь /відповіді/. Заробітна плата працівникам виплачується не рідше, ніж через:

10 днів;

16 днів;

2 тижні;

1 місяць.

3. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. У разі переведення вагітної на легшу роботу середній заробіток за попередньою роботою:

зберігається;

зберігається на 2 тижні;

не зберігається, якщо її перевели на роботу з вищим заробітком;

не зберігається, якщо її перевели на роботу з нижчим заробітком.

4. Дайте відповідь. Які функції має заробітна плата?

5. Оберіть правильну відповідь. Який із перелічених органів установлює розмір мінімальної заробітної плати:

місцеві державні адміністрації;

Міністерство праці та соціальної політики України;

Верховна Рада України;

Кабінет Міністрів України;

Президент України.

6. Закінчіть речення. Запровадження, зміна та перегляд норм праці провадяться _______________________________________.

Тема 10. Гарантії та компенсації

1. Додайте правильні відповіді. Компенсаційні виплати перед­бачено в разі:

службового відрядження;

_______________________________________________;

_______________________________________________;

_______________________________________________.

2. Дайте визначення. Гарантіями є _______________________.

3. Дайте відповідь. Різниця між компенсаціями та гарантіями _______________.

Тема 11. Дисципліна праці

 

1. Дайте відповідь. У чому полягає відмінність між поняттями «дисципліна праці» та «трудова дисципліна»?

2. Дайте відповідь. Який орган, органи чи посадова особа затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку?

3. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. До заходів заохочення за успіхи в роботі відносяться:

оголошення подяки;

просування по роботі;

нагородження державними нагородами України;

надання достроково щорічної основної відпустки.

4. Дайте відповідь. Чи можливе накладення штрафу за прогул:

4.1) так;

4.2) ні.

5. Закресліть неправильну відповідь /відповіді/. Накладати стяг­нення за порушення трудової дисципліни має право:

директор підприємства;

роботодавець;

головний інженер;

начальник відділу кадрів.

6. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. У разі порушення працівником трудової дисципліни роботодавець:

має право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;

зобов’язаний притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності.

Тема 12. Матеріальна відповідальність

 

сторін трудового договору

1. Дайте відповідь. Який орган чи особа повинні довести наявність умов для покладення на працівників матеріальної відповідальності?

2. Знайдіть помилку та виправте її. Трудовим правом України передбачено такі види матеріальної відповідальності:

повна;

неповна;

обмежена;

кратна.

3. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. Повна матеріальна відповідальність працівників настає у випадках:

одержання майна та інших цінностей працівником під звіт за разовим дорученням;

заподіяння шкоди працівником, який знаходився в нетверезому стані;

заподіяння шкоди поза виконанням трудових обов’язків.

4. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. За заподіяну шкоду сторони трудового договору несуть:

матеріальну й моральну відповідальність;

матеріальну й адміністративну відповідальність;

матеріальну й майнову відповідальність;

моральну й майнову відповідальність.

5. Оберіть правильну відповідь. Матеріальна відповідальність не застосовується за умови настання шкоди:

у разі крайньої потреби;

унаслідок вказівки роботодавця;

у випадку нормального виробничо-господарського ризику;

унаслідок невиплати заробітної плати.

Тема 13. Охорона праці

1. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Гарантування безпечних умов праці покладено на:

роботодавця;

роботодавця, профспілку, що діє на підприємстві;

роботодавця, трудовий колектив, профспілку.

2. Дайте визначення. Нещасний випадок та професійне захворювання — ________________________________________.

3. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Виплату певних видів матеріального забезпечення у випадку настання нещасного випадку або професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності чи загибелі працівників на виробництві, здійснює:

роботодавець;

професійна спілка, що діє на підприємстві;

управління праці та соціального захисту населення районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань України.

4. Дайте відповідь. Які види матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, котрі призвели до втрати працездатності або загибелі працівників на виробництві?

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням

 

законодавства про працю України.

 

Відповідальність за порушення

 

законодавства про працю

1. Дайте визначення. Нагляд і контроль у трудовому праві України — _____________________________________________.

2. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Нагляд і контроль за додержанням законодавства здійснюють:

Верховна Рада України;

Міністерство праці та соціальної політики України;

Кабінет Міністрів України;

органи місцевого самоврядування;

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю;

Державний департамент із нагляду за охороною праці;

Генеральний прокурор України;

Конституційний Суд України.

3. Дайте відповідь. Перерахуйте органи /осіб/, що здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю України.

4. Дайте відповідь. Яку передбачено відповідальність за порушення трудового законодавства України.

Тема 15. Особливості регулювання праці

 

окремих категорій працівників

1. Дайте відповідь. У чому полягає особливість регулювання праці неповнолітніх, жінок, інвалідів.

2. Дайте відповідь. У чому полягають особливості регулювання праці сезонних працівників, працівників, які працюють за сумісництвом та суміщенням?

Розділ ІІІ. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 16. Соціальне партнерство

1. Дайте відповідь. Що являє собою соціальне партнерство в широкому та вузькому аспектах?

2. Доповніть відповідь. До організаційно-правових форм соціального партнерства у сфері праці належать:

діяльність органів соціального партнерства;

колективні переговори;

колективні договори й угоди;

взаємні консультації та інформування сторін соціального партнерства; участь працівників в управлінні підприємством (установою, організацією);

_________________________________________________;

_________________________________________________.

Тема 17. Колективні договори та угоди

1. Знайдіть правильну відповідь /відповіді/. Колективні договори укладаються:

на будь-якому підприємстві;

на підприємствах незалежно від форми власності;

на підприємствах, які мають право юридичної особи;

на підприємствах, де працює понад 20 осіб;

на вимогу професійної спілки;

на вимогу роботодавця.

2. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Сторонами галузевої угоди можуть бути:

роботодавець;

об’єднання роботодавців;

профспілковий орган;

працівник.

3. Оберіть правильну відповідь. Колективний договір:

підлягає реєстрації;

не реєструється;

реєструється або не реєструється за бажанням сторін.

4. Дайте відповідь. Які з колективних договорів чи угод підлягають реєстрації і в яких органах?

5. Додайте правильну відповідь /відповіді/. Колективна угода укладається на таких рівнях:

державному;

галузевому;

_______________________________________________;

_______________________________________________.

6. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Дія колективного договору поширюється:

6.1) на всіх працівників, що працюють у роботодавця;

6.2) тільки на членів профспілки;

6.3) тільки на тих працівників, які працювали на момент укладення колективного договору.

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення

1. Дайте відповідь. Назвіть строки звернення та розгляду індивідуальних трудових спорів.

2. Дайте відповідь. Який вид трудових спорів регулюється Кодексом законів про працю України:

індивідуальні;

колективні.

3. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Які з наведених органів вирішують колективні трудові спори:

комісії з трудових спорів;

примирні комісії;

трудовий арбітраж;

Національна служба посередництва та примирення;

Конституційний Суд України;

місцеві загальні суди.

4. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Спірні питання щодо видачі й використання спецодягу між працівником та роботодавцем вирішуються:

4.1) у комісії з трудових спорів;

у суді;

у профспілковому комітеті;

самим працівником.

5. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. До складу комісії з трудових спорів обираються:

голова комісії з трудових спорів;

заступник голови комісії з трудових спорів;

секретар комісії з трудових спорів;

представник профкому;

працівники.

6. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Комісії з трудових спорів обираються:

на підприємствах (в установах, організаціях), де працює 15 і більше працівників;

на підприємстві, де працює більше 7 осіб;

незалежно від кількості працівників;

у кожному структурному підрозділі підприємства.

7. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. На підставі посвідчення, пред’явленого до судового виконавця, рішення комісії з трудових спорів примусово виконуються:

державним виконавцем;

державним виконавцем разом із міліцією;

суддею, що перевірив рішення комісії з трудових спорів.

8. Дайте відповідь. Назвіть органи, що розглядають трудові спори.

Розділ ІV. МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання

1. Дайте відповідь. Міжнародно-правове регулювання — це _________________.

2. Визначте правильну відповідь /відповіді/. До джерел міжнародно-правового регулювання відносять:

конвенції Міжнародної організації праці;

рекомендації Міжнародної організації праці;

акти Ради Європи;

акти Європейського Союзу.

Дайте відповідь. У яких міжнародно-правових актах закріп­люються найважливіші трудові права?

ІV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

 

 

Модульний контроль із навчальної дисципліни «Трудове право України» здійснюється у формі обговорення дискусійних питань із розглянутих на лекціях тем та на підставі захисту підготов­лених рефератів із зазначених питань, а також самостійної під-

 

готовки студентами завдань із використанням положень нормативно-правових актів, зазначених у списку джерел із навчальної дисципліни «Трудове право України».

МОДУЛЬ № 1

ТЕМИ 1—5 РОЗДІЛУ І

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України.

Тема 2. Основні принципи трудового права України.

Тема 3. Джерела трудового права України.

Тема 4. Суб’єкти трудового права України.

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування.

Теми рефератів:

Перспективи розвитку трудового права України у Конституції України.

Теоретичні проблеми сучасного трудового права України.

Правове регулювання трудових відносин: закон та справедливість.

Розвиток трудових відносин в умовах ринку, їхні властивості.

Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання.

Сучасне втілення принципів трудового права України.

Свобода праці як принцип сучасного трудового права України.

Договірне й централізоване регулювання умов трудового договору.

Правовий статус працівника в умовах переходу на ринкову економіку.

Участь професійних спілок у трудових відносинах.

Правове регулювання діяльності трудових колективів за нових форм власності.

Юридичні умови визнання громадянина безробітним.

Законодавство України про працю: поняття, стан, перспектива.

Законодавство України про працю за умови переходу до ринкових відносин.

Конституція України — основа розвитку законодавства України про працю.

Кодекс законів про працю України потребує вдосконалення.

Новий зміст права на працю — основа реформування трудового законодавства України.

Правові форми реалізації громадянами України права на працю.

Трудова правосуб’єктність працівника.

Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових відносинах.

Практичні завдання

Студенти самостійно готують із кожної теми навчальної дисципліни два завдання з використанням положень нормативно-правових актів, зазначених у списку джерел із навчальної дисципліни «Трудове право України».

МОДУЛЬ № 2

ТЕМИ 6—15 РОЗДІЛУ ІІ

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 6. Трудовий договір.

Тема 7. Робочий час.

Тема 8. Час відпочинку.

Тема 9. Оплата та нормування праці.

Тема 10. Гарантії та компенсації.

Тема 11. Дисципліна праці.

Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

Тема 13. Охорона праці.

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.

ТЕМИ 16—18 РОЗДІЛУ ІІІ

 

КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 16. Соціальне партнерство.

Тема 17. Колективні договори та угоди.

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення.

ТЕМА 19 РОЗДІЛУ ІV

 

МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання.

Теми рефератів:

Сфера укладення трудового договору, його ознаки.

Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору.

Контракт — нова модель регулювання трудових відносин.

Правові проблеми укладення трудового контракту.

Значення правильного оформлення трудового договору.

Особливості змісту трудових контрактів.

Переведення чи зміна істотних умов праці.

Відмежування трудового договору від цивільного договору.

Мінімальна заробітна плата — соціальна гарантія.

Компенсація за невикористану відпустку.

Регулювання праці на недержавних підприємствах.

Усунення від роботи за законодавством України про працю.

Відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання трудових обов’язків.

Компенсація моральної (немайнової) шкоди в трудовому праві України.

Соціальне партнерство в соціально-трудових відносинах.

Колективний договір за нових умов господарювання.

Правове регулювання трудових відносин на підприємствах недержавної форми власності.

Гарантії трудових прав у недержавних підприємствах.

Захист трудових прав громадян України у світлі Конституції України.

Юридична відповідальність у трудовому праві України.

Механізм розгляду індивідуальних трудових спорів.

Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами.

Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці.

Практичні завдання

Студенти самостійно готують із кожної теми навчальної дисципліни по одному завданню з використанням положень нормативно-правових актів, зазначених у списку джерел із навчальної дисципліни «Трудове право України».

 

 

 

 


V. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

 

 

Трудове право України за умов переходу до ринкової економіки.

Місце трудового права в системі права України.

Теоретичні проблеми сучасного трудового права України.

Колективні трудові відносини як складова предмета трудового права.

Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин за сучасних умов.

Індивідуальні трудові відносини як складова предмета трудового права.

Сучасне втілення принципів трудового права України.

Свобода праці як принцип сучасного трудового права.

Договірне й централізоване регулювання умов трудового договору: проблеми та їх розв’язання.

Теоретичні підходи до системи трудового права.

Джерела трудового права України (проблеми та шляхи їх розв’язання).

Актуальні проблеми розвитку та кодифікації трудового пра­ва України.

Правосуб’єктність у трудових правовідносинах.

Захист трудових прав громадян у світлі Конституції України.

Юридичні гарантії трудових прав громадян.

Вплив міжнародних норм про працю на національне трудове право.

Міжнародний аспект правового регулювання соціально-тру­дових відносин.

Соціальна значущість трудового договору в ринкових відносинах.

Юридична природа трудового договору за ринкових умов.

Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору.

Трудове право в системі права України.

Професійні спілки як суб’єкт трудових правовідносин.

Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.

Правове регулювання контрактної форми трудового договору: проблеми та шляхи їх розв’язання.

Правові форми реалізації громадянами права на працю.

Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності.

Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні.

Правове регулювання працевлаштування громадян України за кордоном.

Відшкодування моральної шкоди за трудовим правом України.

Правове регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

Соціальне партнерство у сфері праці.

Колективний договір за нових умов господарювання.

Вирішення колективних трудових конфліктів (спорів).

Механізм розгляду індивідуальних трудових спорів.

Контрольно-наглядова діяльність у сфері додержання законодавства про працю.

Міжнародно-правове регулювання праці.

Методичні рекомендації щодо виконання

 

курсових робіт з трудового права

І. Мета й завдання курсових робіт

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти України № 161 від

 

2 червня 1993 р. (п. 3.9.2) та Положення про організацію навчаль­ного процесу в КНЕУ курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного розв’я­зання конкретного фахового завдання, а також для отримання досвіду роботи з нормативно-правовими актами та науковою юридичною літературою, проектами законодавства.

Курсова робота — індивідуальна робота студента, вона має самостійний науковий характер і є важливим етапом навчального процесу та підготовки бакалаврів-юристів.

Під час підготовки до написання курсової роботи студенти матимуть змогу:

поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення певного курсу, навчитися самостійно працювати з літературою, законодавчим і статистичним матеріалом, робити узагальнення і висновки;

навчитися аналізувати положення нормативно-правових актів, думки різних фахівців; робити власні висновки, формулювати пропозиції і рекомендації із вдосконалення правового регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин.

До навчального плану входить написання курсових робіт із теорії держави й права, трудового права, цивільного права, господарського процесу.

II. Загальні вимоги до курсових робіт

Підготовка курсової роботи включає в себе такі етапи:

вибір теми;

ознайомлення з теоретичними та практичними проблемами, які повинно бути висвітлено в роботі;

складання проекту плану курсової роботи;

підбір нормативно-правових і літературних джерел, фактич­ного матеріалу;

консультація з науковим керівником і затвердження плану (окрім студентів заочної форми навчання);

написання та оформлення курсової роботи;

передача курсової роботи науковому керівникові для перевірки (для студентів заочної форми навчання — здача роботи на кафедру для перевірки та рецензування);

доопрацювання курсової роботи;

захист курсової роботи.

Кожен студент зобов’язаний зареєструвати обрану тему курсової роботи на кафедрі. Кафедра призначає студентові наукового керівника з числа викладачів (за винятком студентів заочної форми навчання).

Студенти приходять на консультації до наукового керівника самостійно за власною ініціативою, за викликом лаборантів кафедри або безпосередньо наукового керівника.

Орієнтовна тематика курсових робіт розробляється кафедрою і може поновлюватися щороку. Кафедра рекомендує теми курсових робіт з урахуванням наукових проблем, які вона вирішує та які є актуальними для сучасного етапу розвитку юридичної науки в Україні.

ІІІ. Вибір теми курсової роботи

 

і складання плану

 

Вибір теми є першим етапом виконання курсової роботи. Студентам надається право обрати одну з тем, що запропоновано кафедрою, з дисципліни, з якої готується курсова робота.

Тематику курсових робіт з теорії держави й права, цивільного права України, трудового права та господарського про-

 

цесу кафедра складає згідно з навчальними планами цих дисциплін. Із дозволу наукового керівника студент може підго-

 

тувати курсову роботу за темою, обраною ним самостійно, якщо вона узгоджується з предметом відповідної навчальної

 

дисципліни.

Тематика курсових робіт повинна відповідати таким ви-

 

могам:

актуальність і науково-практичне значення теми;

зв’язок із досягненнями юридичної науки і державно-пра­вової практики.

У темі обов’язково має бути висвітлено питання історії науки (законодавства) і роль сучасних, у тому числі вітчизняних, учень у розвитку даної галузі юридичної науки.

Під час вибору теми рекомендується враховувати свою професійну орієнтацію на певний напрям юридичної діяльності, наявність достатньої кількості літературних джерел тощо.

Після обрання теми курсової роботи студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри за встановленим зразком із проханням затвердити тему курсової роботи та призначити наукового керівника (за винятком студентів заочної форми навчання).

Після затвердження на кафедрі теми курсової роботи студент за два тижні повинен скласти план, де вказує назви розділів та підрозділів. План курсової роботи має охоплювати ключові питання теми; назви розділів слід формувати чітко, логічно та послідовно. План повинен включати вступ, 3 розділи (як виняток — 4), висновки, список використаних джерел. Краще не переобтяжувати план великою кількістю підрозділів (не більше 3—4 до кожного розділу). Рекомендується подавати розгорнутий план роботи, який включає формування назв розділів та підрозділів.

У процесі комплексного опрацювання зібраних матеріалів попередній план курсової роботи може коригуватися за погодженням із науковим керівником.

 

IV. Підбір нормативних і наукових джерел

 

та інших матеріалів

 

Нормативний матеріал, навчальну й спеціальну літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно. Консультацію з бібліографії можна отримати в наукового керівника, у працівників бібліотеки.

Особливу увагу слід приділити підбору нормативно-правових актів, що стосуються теми, монографій, наукових праць у фахових виданнях, аналізу та узагальненню судової практики тощо.

Працюючи над курсовою роботою, бажано користуватися лише новітніми виданнями та останніми редакціями нормативно-правових актів. Це дасть можливість уникнути використання застарілих норм, ідей і положень.

Наукові джерела мають бути використаними творчо. Запозичення чужих думок без посилання на автора та просте переписування не дозволяються.

Слід уникати в роботі книжкових висловів, викладати самостійно свої думки, не припускаючись повторень і помилок. Уваж­но стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями. Пряме цитування в роботі чужих думок у великій кількості недоцільне.

Список літератури, що використовувалася в роботі, повинен включати:

нормативно-правові акти (Конституція, закони України, підзаконні акти);

судову практику (постанови Пленуму Верховного Суду України та керівні роз’яснення Вищого Господарського суду України; узагальнення судової практики, приклади судових справ, рішень і т. ін.)

наукові праці (монографії, брошури, статті в періодичних виданнях: журналах, газетах, збірниках);

інші фактичні матеріали (статистичні дані, звіти та інші документи).

Усі джерела в межах кожного розділу розміщують в алфавітному порядку згідно з чинними стандартами бібліографічного опису.

V. Структура та зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку й логічну структуру: вступ (2—3 стор.), основна частина (20—25 стор.) та висновки (2—3 стор.). Загальний обсяг курсової роботи становить 25—30 сторінок машинописного або комп’ютерного тексту, або 35—40 сторінок рукописного тексту, не враховуючи список літератури й додатки.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її вивчення, визначаються питання, які вимагають вирішення. Вказуються також об’єкт, предмет і методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержання інформації.

Основна частина курсової роботи передбачає глибоке й усебіч­не розкриття сутності даної проблеми. Вона висвітлюється згідно із затвердженим планом (1—3 розділи).

У першому розділі бажано розкрити теоретичні й методологіч­ні та історичні положення з обраної теми дослідження; критично розглянути й проаналізувати різні точки зору; висловити своє ставлення до дискусійних питань, дати характеристику об’єкту дослідження; підійти до постановки основних проблемних питань.

Наступні розділи передбачають глибокий аналіз конкретних фактичних матеріалів, обґрунтування позитивних і негативних тенденцій розвитку, шляхів розв’язання наявних проблем.

У висновках підводяться підсумки дослідження, робляться теоретичні узагальнення; викладаються практичні рекомендації з розвитку певного правового інституту, вдосконалення законодавства і юридичної практики тощо.

VI. Оформлення курсової роботи

Оформлюючи курсову роботу, необхідно дотримуватися встановлених вимог. Робота має бути надрукованою машинодрукарським або комп’ютерним способом на одному боці білого аркушу паперу формату А4 (297×210 мм), 14-м шрифтом, до 30 рядків на сторінці, або написаною чітким, розбірливим почерком, грамотно й охайно, на таких самих аркушах пастою синього чи чорного кольору.

Кожна сторінка тексту (друкованого чи рукописного) обмежується полями: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має становити 15—20 мм. Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки розділів друкуються симетрично, прописними літерами; заголовки підрозділів друкуються з абзацу

 

(5 інтервалів). Переноси в заголовках неприпустимі. Розділи повинні мати порядкову нумерацію й позначатися арабськими цифрами з крапкою в кінці (1.; 2.; 3.); нумерація підрозділів повинна містити вказівку на розділ (1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2…).

Нумерація сторінок у роботі наскрізна, включаючи список літератури та додатки, і починається з титульного аркуша, на якому номер не ставиться. Номери сторінок проставляються у правому верхньому кутку.

Додаток оформлюють як продовження курсової роботи, після списку літератури. Кожний додаток слід починати з нової сторінки, у правому верхньому кутку зазначати слово «Додаток». Якщо в роботі більше одного додатка, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака «№»). Кожен додаток повинен мати заголовок.

На всі цитати, таблиці, схеми, малюнки, графіки тощо в тексті мають бути посилання. Кожна таблиця супроводжується порядковим номером.

Посилання в тексті на першоджерела необхідно робити в примітках або позначити в дужках порядковий номер джерела в списку використаної літератури із зазначенням сторінок (наприклад, [11, с. 14—19]).

У роботі розміщують послідовно: титульний лист за встановленою формою; план (де слід вказати початкову й кінцеву сторінки кожного розділу), який повинен обов’язково відповідати заголовкам, що зазначені в роботі; вступ; розділи роботи; висновки; список використаних джерел; додатки.

На останній сторінці курсової роботи студент ставить свій підпис і дату її виконання. У кінці роботи підшивається сторінка для рецензії у вигляді рекомендацій.

Завершену роботу студенти подають на кафедру згідно з терміном, визначеним навчальним графіком.

Тематика курсових робіт доводиться до відома студентів у листопаді.

Студенти обирають теми курсових робіт і подають заяву на кафедру до 1-го лютого. Кафедра затверджує теми курсових робіт усіх студентів та викладачів-керівників. Список студентів із зазначенням тем і прізвищ наукових керівників курсових робіт доводиться до загального відома.

Графік подання та захисту студентами курсових робіт розробляє й оголошує кафедра.

На кафедрі організовуються консультації для студентів з питань методики написання курсових робіт, порядку подання до захисту, процедури захисту тощо.

 

VІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

 

 

 

 

Контроль знань студентів із навчальної дисципліни «Трудове право України» є складовою багатогранного навчального процесу в Київському національному економічному університеті і забезпечує здійснення принципу зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів свідчать про результативність та ефективність навчального процесу, ступінь опанування навчальною програмою.

Контроль знань із дисципліни «Трудове право України», що викладається кафедрою правового регулювання економіки юридичного факультету, складається з двох блоків планових заходів, а саме — підсумкового контролю знань студентів та поточного контролю знань студентів.

Підсумковий контроль знань студентів включає результати оцінювання поточної роботи та іспит. Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня знань студентів з даної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати здобуті знання в практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. Підсумковою формою контролю знань з даної дисципліни є іспит.

Програмні питання, що складають зміст дисципліни «Трудове право України», повідомляються студентам на початку навчального семестру.

 

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

за результатами вивчення дисципліни

для денної та вечірньої форм навчання

№ з/п

Об’єкти контролю

Кількість балів

Результат

1

Оцінка поточної роботи в семестрі, в тому числі:

Від 0 до 40 балів, у тому числі:

Допуск до іспиту за умови отримання не менше 20 балів

 

1.1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 15 балів

 

1.2. Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

 

1.3. Виконання модульних завдань

до 15 балів

2

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

від 0 до 60 балів

Проходження під­сумкового контро­лю знань із дисцип­ліни та отримання підсумкової оцінки

 

Підсумкова оцінка (в балах) =

 

= результати поточної роботи + результати письмового іспиту

1. (1.1 + 1.2 + 1.3) — не менше 20 балів) + 2 (не менше 30 балів).

У блоці першому — оцінювання поточної роботи в семестрі (1.) — максимальна кількість балів — 40; менше 20 балів не зараховуються.

У блоці другому — оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2.) — максимальна кількість балів — 60; менше 30 балів не зараховуються.

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань, за результатами якого відбуваєть­ся допуск до складання іспиту. Також ці результати вклю-

 

чають до підсумкової оцінки разом із результатами письмового іспиту.

Поточний контроль знань студентів є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студентів протягом семестру повинен: допомагати в організації роботи; привчати до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до сприйняття тем з програми навчальної дисципліни «Трудове право України»; виявити ступінь відповідальності та ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму; стимулювати активність та інтерес у вивченні навчальної дисципліни; виявити обсяг, глибину й якість сприйняття матеріалу, який вивчається; визначити недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення; виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студентів у семестрі проводиться за двома основними напрямами, а саме: виконання студентом обов’язкових завдань із навчальної програми «Трудове право України» та проходження модульного контролю знань.

 


ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/ВР-96.

Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322-VIII від 10 грудня 1971 р.

Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. № 803-XII.

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII.

Закон України «Про охорону праці» в редакції Закону від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV.

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР.

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV.

Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 р. № 2436-III.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III.

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III.

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III.

Закон України «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік» від 26 грудня 2002 р. № 372-IV.

Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. № 2887-XII.

Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» в редакції Закону № 437-XIV від 18 лютого 1999 р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІII.

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» в редакції Закону № 1561-III від 16 березня 2000 р.

Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 5 липня 2001 р. № 2586-III.

Закон України «Про ветеринарну медицину» в редакції Закону № 2775-III від 15 листопада 2001 р.

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 12 лютого 1998 р. № 118/98-ВР.

Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 р. № 14/98-ВР.

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. № 2766-III.

Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. № 474-XIV.

Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 6 червня 1995 р. № 217/95-ВР.

Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР.

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III.

Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 р. № 22/98-ВР.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції Закону № 784-XIV від 30 черв­ня 1999 р.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII.

Закон України «Про державні нагороди України» від 16 березня 2000 р. № 549-III.

Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. № 202/98-ВР.

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в редакції Закону № 3813-XII від 24 грудня 1993 р.

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII.

Закон України «Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2001 р. № 2728-III.

Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР.

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-III.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР.

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 р. № 1584-III.

Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» в редакції Закону № 766-XIV від 18 червня 1999 р.

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р. № 2673-XII.

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV.

Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР.

Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» в редакції Закону № 155/98-ВР від 3 березня 1998 р.

Закон України «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2003 рік» від 28 листопада 2002 р. № 247-IV.

Закон України «Про захист рослин» від 14 жовтня 1998 р. № 180-XIV.

Закон України «Про зв’язок» від 16 травня 1995 р. № 160/95-ВР.

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» в редакції Закону № 491-ІV від 6 лютого 2003 р.

Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р. № 2114-XII.

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР.

Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-XII.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. №586-XIV.

Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР.

Закон України «Про народні художні промисли» від 21 червня 2001 р. № 2547-III.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в редакції Закону № 284-XIV від 1 грудня 1998 р.

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР.

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-XIV.

Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII.

Закон України «Про освіту» в редакції Закону України № 100/96-ВР від 23 березня 1996 р.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII.

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII.

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 р. № 86/95-ВР.

Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. № 698-XII.

Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. № 887-XII.

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. № 3745-XII.

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 р. № 1841-III.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р. № 1550-III.

Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966-XIV.

Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII.

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 р. № 554/97-ВР.

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР.

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. № 987-XII.

Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» в редакції Закону № 3312-XII від 22 червня 1993 р.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. № 2493-III.

Закон України «Про соціальний і правовий захист військово-

 

службовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII.

Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 р. № 2265-XII.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII.

Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» від 24 березня 1998 р. № 203/98-ВР.

Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15 лютого 1995 р. № 56/95-ВР.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в редакції Закону № 2001-12 від 19 грудня 1991 р.

Закон України «Про статус народного депутата України» в редакції Закону № 2328-14 від 22 березня 2001 р.

Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. № 2862-XII.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. № 3759-XII.

Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР.

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР.

Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. №1835-III.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII.

Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23 грудня 1998 р. № 350-XIV.

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР, затверджений Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 р. № 1368-XII.

Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений По­становою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. № 1796-XII.

Постанова Верховної Ради України «Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан зайнятості та безробіття на ринку праці в Україні» від 15 листопада 2001 р. № 2809-ІІІ.

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Концепція дальшого реформування оплати праці в Украї-

 

ні, схвалена Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1375/2000.

Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001 — 2005 роки, затверджена Указом Президента України від 13 липня 2001 р. № 519/2001.

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 грудня 2000 р. № 362.

Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року, схвалено Указом Президента України від 3 серпня 1999 р. № 958/99.

Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року, схвалено Указом Президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000.

Положення про відзнаку Президента України — медаль «За працю і звитягу», затверджене Указом Президента України від 16 травня 2001 р. № 310/2001.

Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затверджене Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1035/2000.

Положення про Національну раду соціального партнерства, затверджене Указом Президента України від 27 квітня 1993 р. № 151/93.

Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене Указом Президента України від 17 листопада 1998 р. № 1258/98.

Положення про почесні звання України, затверджене Указом Президента України від 29 червня 2001 р. № 476/2001.

Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затверджене Указом Президента України від 13 лютого 1997 р. № 134/97.

Указ Президента України «Про відомчі заохочувальні відзнаки» від 18 листопада 1996 р. № 1094/96.

Указ Президента України «Про встановлення відзнаки Президента України — медалі «За працю і звитягу» від 16 травня 2001 р. № 310/2001.

Указ Президента України «Про утворення Міністерства праці та соціальної політики України» від 25 липня 1997 р. № 705/97.

Указ Президента України «Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці» від 16 січня 2003 р. № 29/2003.

Указ Президента України «Про Національну раду соціального партнерства» від 8 лютого 1993 р. № 34/93.

Указ Президента України «Про утворення Національної служби посередництва і примирення» від 17 листопада 1998 р. № 1258/98.

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2002—2003 роки від 16 січня 2002 р.

Концепція професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1996 р. № 150.

Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001—2005 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1320.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.

Перелік категорій та посад працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 764.

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094.

Перелік проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 244.

Положення про атестацію наукових працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475.

Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 50.

Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 294.

Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. № 55.

Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

Положення про порядок організації сезонних робіт, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещас­них випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094.

Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170.

Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203.

Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаш­тування інвалідів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. № 314.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116.

Порядок надання одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1090.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 ка­лендарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346.

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.

Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 634.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р. № 170.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення пись­мової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею» від 16 листопада 1994 р. № 779.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 р. № 695.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 березня 1998 р. № 255.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на вироб­ництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації» від 6 травня 2001 р. № 439.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 15 лютого 2002 р. № 169.

Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затверджених постановою Кабі­нету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465.

Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи працездатності, затверджений постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 4 квітня 1994 р. № 221.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою» від 3 квітня 1993 р. № 244.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27 квітня 1994 р. № 250.

Порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 27 квітня 1998 р. № 578.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» від 5 квітня 1994 р. № 225.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 р. № 597.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Держав­ного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю» від 30 серпня 2000 р. № 1351.

Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238.

Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, зразок сертифіката про проходження профілак­тичного наркологічного огляду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238.

Перелік професійних захворювань, затверджений Кабінетом Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662.

Список виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290.

Список робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 570.

Статут про дисципліну працівників зв’язку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 877.

Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, затверджений постановою Кабінету Мі-

 

ністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1540.

Типове положення про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 р. № 1498.

Типове положення про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 р. № 1498.

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45.

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ

 

ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58.

Інструкція про застосування переліку професійних захворювань, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2000 р. № 374/68/338.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2001 р. № 155/534.

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, затверджений наказом Міністерства праці України від 12 травня 1996 р. № 43.

Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щоріч­ні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України від 31 грудня 1997 р. № 383/55.

Положення про громадських інспекторів праці, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 берез­ня 1998 р. № 43.

Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 8 липня 1999 р. № 113/247.

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 червня 1993 р. № 43.

Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емо­ційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 р. № 16.

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 р. №16.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 307.

Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 309.

Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 308.

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260.

Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7.

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затверджений наказом Міністерства праці України від 12 травня 1996 р. № 43.

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260.

НАКАЗИ ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ

 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена Міністерством охорони здоров’я України від 27 грудня 2001 р. № 528.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 р.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 р.

Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 р. № 339.

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 1999 р. № 146.

Критерії встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 серпня 1998 р. № 238.

Наказ Міністерства освіти України «Про впровадження у закладах освіти України, що є у загальнодержавній власності, контрактної форми наймання керівників та порядок її застосування» від 27 квітня 1993 р. № 116.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 46.

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. № 256.

Положення про вахтовий метод служби (роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 грудня 2000 р. № 920.

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 5 травня 2000 р. №124/345.

Положення про порядок наймання та звільнення керівників закладів освіти України, що є у державній власності, затверджене наказом Міністерства освіти України від 27 квітня 1993 р. № 116.

Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 45.

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 17 січня 2002 р. № 18.

Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджене наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20 травня 1999 р. № 147.

НАКАЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

 

ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Інструкція про порядок взяття на контроль та зняття з контролю розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), затверджена наказом Національної служби посередництва і примирення від 4 грудня 2001 р. № 231.

Інструкція про порядок підготовки та подання до суду заяви про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), затверджена наказом Національної служби посередництва і примирення від 16 листопада 2000 р. № 96.

Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 31 травня 2000 р. № 41.

Положення про порядок підготовки і прийняття рішення Національної служби посередництва і примирення по суті колективного трудового спору (конфлікту) у разі звернення сторін колективного трудового спору (конфлікту) по сприяння у його вирішенні, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 5 червня 2000 р. № 42.

Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 20 вересня 1999 р. № 88.

Положення про порядок підготовки посередників та арбітрів, їх сертифікації, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 4 квітня 2000 р. № 26.

Положення про порядок підготовки рекомендацій Національної служби посередництва і примирення центральним або місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у випадках, якщо у вимогах найманих працівників містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до їх компетенції, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 11 квітня 2000 р. № 31.

Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 24 квітня 2000 р. № 92.

Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 6 квітня 2000 р. № 29.

Положення про примирну комісію, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 4 травня 1999 р. № 36.

Положення про трудовий арбітраж, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 4 травня 1999 р. № 37.

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про Статут Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Регламент засідань правління Фонду» від 6 липня 2000 р. № 2.

Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про встановлення розмірів виплат, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 21 серпня 2002 р. № 130-п.

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ

 

ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Граничні розміри витрат на поховання потерпілого та пов’яза­них з цим ритуальних послуг у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затверджені постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15 серпня 2001 р. № 22.

Положення про забезпечення протезно-ортопедичними виробами інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затверджене постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профе­сійних захворювань України від 15 серпня 2001 р. № 31.

Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затверджене постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15 серпня 2001 р. № 24.

Порядок виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездат­ністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності,

 

затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 1 листопада 2001 р. № 44.

ПОСТАНОВИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО

 

СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ

 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26 червня 2001 р. № 16.

Положення про Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджене постановою Правління Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездат­ності від 5 червня 2001 р. № 10.

Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про розміри допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народжен­ням та похованням» від 26 вересня 2002 р. № 45.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття «професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації», використаного в абзаці шостому частини першої статті 431 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві) від 29 жовтня 1998 р. № 14-рп/98.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ

 

ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. № 14.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13.

НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА

Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: Окремі питання // Право України. — 2000. — № 10. — С. 69.

Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. — 2001. — № 9. — С. 56.

Гетьманцева Н. Д. Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання // Ерліхівський збірник. — Чернівці. — 1995. — Вип. 2. — С. 92.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій. — К.: Вілбор, 1999. —208 с.

Кисилев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. — М.: Дело, 1999.

Конвенції та рекомендації. / Міжнародне бюро праці: В 2 т. — Женева. — 1559 с.

Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринкових  умовах // Право України. — 1999. — 2000. — № 7. — С. 31.

Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним // Право України. — 2000. — № 6. — С. 44.

Мандибура В. О., Тімофєєв В. О. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати (досвід країн ринкової економіки): Досвід. Проблеми. Перспективи. — К.: Парламент. вид-во, 1997. — 82 с.

Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. — Львів: Вид. центр Львів. Нац. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. — 214 с.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консул, 1998.

Садовенко А. Правові основи становлення і розвитку соціального партнерства в Україні // Соціальне партнерство: Навч. посіб. — К., 1999.

Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. — К.: Основа, 2002. — 712 с.

Старцев О. Академічні відпустки та повторне навчання // Юрид. вісник України. — 1998. — 24—30 грудня (№ 52). — С. 6.

Трудовое право Украины: Учебн.-справ. пособие // Под ред. Г. И. Чанишевой, Н. Б. Болотиной. — Х.: Одіссей, 1999. — 480 с.

Черленяк М. Гарантії трудових прав працівників недержавних підприємств // Право України. — 1997. — № 6. — С. 56.

Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони праці // Право України. — 2000. — № 9. — С. 54.

Щербина В. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве Украины // Бизнес информ. — 1995. — № 47—48. — С. 19.

Яковлєв В. Договір про повну матеріальну відповідальність — юридична підстава матеріальної відповідальності працівників // Право України. — 2001. — № 12. — С. 87.

Яресько А. Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) // Право України. — 1998. — № 8. — С. 101.