3.4. Завдання з навчальної дисципліни «Трудове право України»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тема 1. Предмет, метод, функції,

 

система трудового права України

Завдання 1. Предмет трудового права України складають відносини щодо: соціального партнерства; участі трудових колективів у встановленні колективних умов праці та в управлінні організаціями; колективних переговорів; укладання та виконання колективних договорів і угод на регіональному, галузевому та національному рівнях, діяльності професійних спілок як представ­ників трудових колективів у соціально-трудових відносинах та застосування трудового законодавства; вирішення індивідуальних і трудових спорів.

Дайте відповідь. Чи всі з перехованих відносин є предметом трудового права України?

Завдання 2. Із метою працевлаштування прибиральницею громадянка С. звернулася до директора державного підприємства «Шахта «Лідіївка», проте їй було відмовлено у прийнятті на роботу.

Дайте відповідь. Чи є відносини з працевлаштування предметом трудового права України?

Завдання 3. Метод трудового права України характеризується наявністю специфічних способів захисту трудових прав та забезпечення виконання трудових обов’язків.

Дайте відповідь. Перерахуйте специфічні способи захисту тру­дових прав працівників та забезпечення виконання трудових обов’язків.

Завдання 4. Трудове право України виконує соціальну, захис­ну, виробничу, виховну функції.

Дайте відповідь. Чи всі з перерахованих функцій є функціями трудового права України? Перерахуйте функції трудового права України та розкрийте їхній зміст.

Тема 2. Основні принципи

 

трудового права України

Завдання 1. Принцип свободи праці характеризується наданням кожній працездатній особі можливості абсолютно самостійно й незалежно від будь-кого розпоряджатися своєю здатністю до праці; гарантуванням реального забезпечення конкретною роботою; вільним розпоряджанням людиною своєю здатністю до праці.

Дайте відповідь. Чи всі риси принципу свободи праці перераховано? Якщо не всі, назвіть інші його ознаки.

Завдання 2. Принципам трудового права України притаманні такі ознаки: економіко-політична обумовленість, спільність змісту, цільна предметна визначеність, державна нормативність тощо.

Дайте відповідь. Перерахуйте всі характерні риси принципів трудового права та розкрийте зміст цих ознак.

Завдання 3. Принципи трудового права України висловлюють суть норм права не у статиці, а в динаміці, у напрямі вирішення завдань, які стоять перед нашим суспільством; діють протягом певного тривалого періоду часу, відтворюють якісний стан системи права і за своєю природою не зазнають таких частих змін, як норми права.

Дайте відповідь. Визначте перелічені ознаки принципів трудового права України.

Тема 3. Джерела трудового права України

Завдання 1. Згоду на обов’язковість міжнародних договорів надано Верховною Радою України, вони є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України та положення ст. 81 КЗпП. Згідно з цією статтею правила міжнародного договору або міжнародної угоди застосовуються у випадку встановлення міжнародним договором або міжнародною угодою (у яких бере участь Україна) інших правил, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю.

Дайте відповідь. Як співвідносяться положення ст. 9 Конституції України щодо чинності міжнародних договорів?

Завдання 2. Місцевий загальний суд прийняв рішення про зобов’язання КПП «Боярка» надати механікові К. щорічну додаткову відпустку терміном 10 днів із посиланням на колективний договір, який було укладено на підприємстві.

Дайте відповідь. Чи є колективний договір джерелом трудового права, чи має право суд у своєму рішенні посилатися на положення, передбачені колективним договором?

Завдання 3. С. звернувся з позовною заявою до місцевого загального суду про зобов’язання ВАТ «Крим» виплатити йому заробітну плату за період, протягом якого на підприємстві не виплачувалася працівникам заробітна плата, а саме з 2 січня 2002 р. по 2 липня 2002 р. С. просив суд прийняти рішення згідно з вимогами Конституції України.

Дайте відповідь. Чи має право суд прийняти рішення за справою з посиланням тільки на Конституцію України?

Тема 4. Суб’єкти трудового права України

Завдання 1. К. почав займатися самостійною, систематичною, на власний ризик діяльністю з вирощування різних аграрних культур із метою отримання прибутку.

Дайте відповідь. Чи є К. суб’єктом трудового права України?

Завдання 2. К. працевлаштувався на роботу до Ф., який займається підприємницькою діяльністю, а саме здійснює роботу з проведення ремонтів житлових приміщень.

Дайте відповідь. Чи є Ф. суб’єктом трудового права України? Якщо так, тоді які він має права та обов’язки?

Завдання 3. П. прийняли на роботу до Дніпродзержинського колективного спеціалізованого підприємства № 1 «Укренергочормет» на посаду головного інженера.

Дайте відповідь. Які обов’язки та права здобуває П. із працевлаштуванням?

Завдання 4. Держава здійснює регулювання трудових відносин шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових актів, у яких вирішує завдання щодо встановлення мінімального рівня трудових прав та гарантій працівників (мінімальний рівень за локального регулювання може бути тільки підвищено, а не знижено); установлює процедуру обговорення та укладення колективних договорів, визначає рамки колективно-договорного процесу; встановлює порядок вирішення індивідуальних та колек­тивних трудових спорів.

Дайте відповідь. Чи є держава суб’єктом трудового права України? Обґрунтуйте свою відповідь.

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування

Завдання 1. Після звільнення з ЗАТ «Каштан» С. звернувся до служби зайнятості за місцем проживання для реєстрації його як безробітного. Через 5 днів після реєстрації С. почав вимагати виплатити йому допомогу з безробіття.

Дайте відповідь. Чи законні вимоги С.? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Завдання 2. Після звільнення з ПП «Млин» В. було визнано в установленому порядку безробітним. До звільнення В. працював 25 календарних тижнів на умовах неповного робочого тижня та був застрахований.

Дайте відповідь. Чи отримуватиме В. матеріальне забезпечення та соціальні послуги у зв’язку з безробіттям? Якщо так, то в якому порядку і які їх види. Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Завдання 3. К. звернувся до служби зайнятості для виплати йому допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності.

Дайте відповідь. За яких умов та в якому порядку К. буде виплачено допомогу з безробіття для організації підприємницької діяльності? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Завдання 4. Дайте відповідь. Що являє собою часткове безробіття та за яких умов надається допомога з часткового безробіття і в яких випадках вона не надається? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Завдання 5. Після професійної підготовки Ф. набув спеціальності «пекар», але надалі відмовився від роботи за цією спеціальністю при його направленні службою зайнятості.

Дайте відповідь. Які заходи має право вжити служба зайнятості до Ф. після його відмови від працевлаштування? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Завдання 6. Громадянинові Г., зареєстрованому як безробітний, виплачувалася допомога з безробіття та матеріальна допомога з безробіття, проте згодом він вступив до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва, продовжуючи отримувати різні види матеріального забезпечення.

Дайте відповідь. Чи мав право Г. отримувати допомогу після вступу до навчального закладу?

Завдання 7. Постановою Фонду загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування України Житомирському обласному центру зайнятості на випадок безробіття дозволено укласти угоди з Житомирським виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства для працевлаштування безробітних за рахунок надання дотації роботодавцям. Термін перебування безробітних на обліку служби зайнятості повинен складати менше 6 місяців. Також слід видати направлення для працевлаштування зазначеним безробітним.

Дайте відповідь. Чи входить до повноважень Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття надавати дозвіл на укладення зазначених договорів? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Розділ ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 6. Трудовий договір

Завдання 1. У Львівському технікумі механічної обробки деревини з 2 лютого 1991 р. С. працювала на посаді викладача. Наказом від 9 січня 2001 р. № 3 її було звільнено з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП за прогул, який мав місце 30 серпня 2000 р. Згоду на її звільнення профспілковий комітет дав 29 листопада 2000 р. С. вважає, що її звільнення з роботи було проведено з порушенням трудового законодавства.

Дайте відповідь. Чи видано наказ про звільнення С. без порушення вимог трудового законодавства?

Завдання 2. Із 1986 р. П. працювала в АТ «Інтурист-Полтава» на посаді портьє 2-ї категорії з додаткових послуг. Після поновлення її на роботі згідно з рішенням Жовтневого районного суду м. Полтави від 14 жовтня 1997 р. П. було ознайомлено з новою посадовою інструкцією, відповідно до якої на портьє 2-ї категорії з додаткових послуг покладалися трудові обов’язки чергової по поверху (прибиральниці), яких вона раніше не мала виконувати. Попередніх обов’язків в інструкції передбачено не було. Вимог адміністрації про виконання обов’язків згідно з новою інструкцією П. не виконувала, вважаючи, що переведення її на іншу роботу незаконне. Наказом від 15 грудня 1997 р. її було звільнено з роботи за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Дайте відповідь. Чи є законним видання наказу по АТ «Інтурист-Полтава» про звільнення з роботи П.?

Завдання 3. С. працював в АТВТ «Донецькміськнафтопродукт» оператором АЗС і наказом від 15 жовтня 1992 р. був звільнений із роботи за ст. 38 КЗпП за власним бажанням. Проте у позовній заяві до суду С. зазначав, що насправді він такого бажання не мав, але начальник АЗС Д. примусив його подати заяву про розірвання трудового договору з цієї підстави. Як видно із заяви С. про звільнення з роботи за власним бажанням та наказу про його звільнення, його було звільнено до закінчення строку попередження про розірвання трудового договору, хоча не просив про це у своїй заяві.

Дайте відповідь. Чи наявні порушення трудового законодавства під час виходу наказу про звільнення С.?

Завдання 4. Із жовтня 1992 р. Р. працювала за контрактом директором магазину № 2 ДКПСП «Комісійні товари». Після закінчення 22 липня 1995 р. терміну дії контракту вона продовжувала працювати на цій самій посаді. Проте розпорядженням голови Тернопільської міської держадміністрації від 29 липня 1996 р. директором магазину було призначено Д., а Р. звільнено з роботи. Відповідний наказ та трудову книжку на час подання позову не видали.

Дайте відповідь. Чи законним є наказ про звільнення Р. із посади директора магазину № 2 ДСКПС «Комісійні товари»?

Завдання 5. У квітні 2000 р. К. пред’явив позов до врадіївського підприємства виробничого та матеріально-технічного забезпечення «Райагропромтехніка» про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що він більше дев’яти років працював головним бухгалтером підприємства. Наказами від 18 квітня 1999 р. і 22 лютого 2000 р. на нього накладено дисциплінарні стягнення, а наказом від 16 березня 2000 р. його звільнено за систематичне невиконання трудових обов’язків, хоча протягом усього часу роботи на зазначеному підприємстві на посаді головного бухгалтера К. ніяких зауважень не мав.

Дайте відповідь. За яких умов можливе звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП України? Чи є обгрунтованим звільнення К. за п. 3 ст. 40 КЗпП?

Завдання 6. Г. працював на ВАТ «Черкасзалізобетон» юрисконсультом із 1988 р. У зв’язку із захворюванням тривалий час — із 15 грудня 1998 р. по 15 січня 1999 р. — знаходився на лікуванні. У період хвороби Г. його обов’язки виконував С., прийнятий на роботу на час його відсутності. Після закінчення лікування, 16 січня 1999 р., Г. вийшов на роботу для продовження виконання своїх функцій за трудовим договором. Проте в цей день наказом по ВАТ «Черкасзалізобетон» Г. було звільнено з роботи за п. 5 ст. 40 КЗпП.

Дайте відповідь. Чи є законним наказ про звільнення Г.?

Завдання 7. Г. працювала на Томашпільському комбінаті міс­цевої промисловості робітницею ковбасного цеху з 1978 р. Наказом від 3 липня 2000 р. її було звільнено з роботи за п. 8 ст. 40 КЗпП. Як свідчать матеріали судової справи, до адміністративної відповідальності за дрібну крадіжку вона була притягнута 11 жовт­ня, а наказ про її звільнення з 23 жовтня директор комбінату підписав після 11 листопада, чого він не заперечував на судовому засіданні, пояснюючи це наміром перевести Г. на іншу роботу.

Дайте відповідь. Чи видано наказ про звільнення Г. без порушення вимог трудового законодавства?

Завдання 8. Наказом від 13 січня 1997 р. № 4 М. було призначено на посаду вчителя російської мови й літератури в СШ № 16 (нині — школа-гімназія) м. Ніжина на час перебування вчительки І. у відпустці за вагітністю, пологами і догляду за дитиною. Потім сама М., починаючи з 23 серпня 1998 р., перебувала в такій самій відпустці. І. вийшла на роботу достроково — з 23 серпня 1999 р. Адміністрація школи й міський відділ освіти не звільнили М. із займаної посади у зв’язку із закінченням строкового договору, й М. продовжувала працювати. Надалі М. було звільнено з 11 вересня 2001 р. за п. 2 ст. 36 КЗпП.

Дайте відповідь. Чи законним є звільнення М. за п. 2 ст. 36 КЗпП?

Завдання 9. Наказом по аптеці № 106 м. Чернігова від 27 листопада 2001 р. № 29 Г. було звільнено з посади фармацевта, на якій вона працювала з 4 січня 1984 р., за п. 4 ст. 40 КЗпП. При цьому Г. посилалася на те, що не вийшла на роботу 24 та 25 листопада 2001 р., оскільки не знала, що ці вихідні дні визнано робочими.

Вважаючи своє звільнення незаконним, у грудні 2001 р. Г. подала позов до аптеки № 106 про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Дайте відповідь. Чи є обґрунтованими вимоги Г.?

Завдання 10. Наказом голови комітету з управління власністю Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24 листопада 1995 р. К. було призначено на посаду директора державного підприємства «Аптека № 14 «Лековиця» і з цього ж дня з нею було укладено контракт до 23 листопада 1996 р. А 25 березня 1996 р. регіональне відділення Фонду уклало з АТЗТ «Перший інвестиційний фонд» договір купівлі-продажу ДП «Аптека». Наказом заступника начальника регіонального відділення Фонду державного майна України від 24 квітня 1996 р. позивачку було звільнено з роботи за невиконання наказу про забезпечення роботи з проведення ревізії ДП «Аптека», без зазначення конкретної статті закону.

Посилаючись на те, що звільнення з роботи було проведено з порушенням трудового законодавства й без достатніх підстав, К. звернулася до суду про поновлення її на раніше обійманій посаді, стягнення на її користь заробітної плати за час вимушеного прогулу та 180 млн крб. на відшкодування заподіяної моральної шкоди.

Дайте відповідь. Чи законні дії заступника начальника регіонального відділення Фонду державного майна України?

Завдання 11. У жовтні 1998 р. С. пред’явила позов до АТЗТ «АвтоЗАЗ-Деу» (далі — «АвтоЗАЗ-Деу») про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивачка зазначала, що працювала у відповідача бухгалтером житлово-комунального відділу (далі — ЖКВ) госпрозрахункового підрозділу «АвтоЗАЗ-Мотор». Наказом директора цього підроз­ділу від 25 серпня 1998 р. було скорочено ряд посад, у тому чис-

 

лі тієї, яку обіймала С., усупереч положенням колективного договору «АвтоЗАЗ-Деу» про збереження посад протягом трьох років із дня створення товариства. 27 жовтня того ж року С. було звільнено з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП за наказом генерального директора АТВТ «АвтоЗАЗ», в якому вона вже не працювала у зв’язку з переведенням до «АвтоЗАЗ-Деу». Як другого відповідача до участі у справі було залучено «АвтоЗАЗ».

Рішенням Мелітопольського міського суду від 30 червня 1999 р., залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах Запорізького обласного суду від 10 серпня того ж року, у позові було відмовлено.

Заступник Голови Верховного Суду України порушив у протесті питання про скасування постановлених у справі судових рішень у зв’язку з порушенням статей 15, 62, 203 ЦПК і направлення її на новий розгляд. Судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України протест задовольнила.

Дайте відповідь. Чи законні рішення Мелітопольського мі-

 

ського суду та ухвала судової колегії у цивільних справах Запорізького обласного суду?

Завдання 12. Із 1988 р. Ш. працював у Генічеському районному об’єднанні «Плодородие» на посаді начальника бази хімічного постачання і, незважаючи на те, що 16 лютого 1992 р. був вихідний день, Ш. звільнили за вчинений цього дня прогул.

Дайте відповідь. Чи є законним рішення роботодавця?

Завдання 13. З 1 квітня 1994 р. К. працювала на посаді секретаря Галицької сільської ради. Рішенням Ради від 11 жовтня 1994 р. її було звільнено від виконання обов’язків секретаря, а розпорядженням голови Ради за № 16 від 16 листопада 1994 р. звільнено з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП у зв’язку з виявленням її невідповідності обійманій посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, що виявилося в неналежному виконанні К. посадових обов’язків.

Звертаючись до суду, К. посилалася на те, що підстав для звільнення її з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП не було і що на момент звільнення в неї на утриманні перебувала дитина віком до трьох років.

Дайте відповідь. За яких умов можна звільнити працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП? Перерахуйте, за яких умов не можна звільняти за п. 2 ст. 40 КЗпП. Чи правильно звільнено К. за п. 2 ст. 40 КЗпП?

Завдання 14. Розпорядженням представника Президента України у Вінницькій області від 16 червня 1998 р. К. було призначено на посаду начальника обласного управління освіти, а розпорядженням голови Вінницької обласної ради 31 жовтня 2000 р. — звільнено з посади з 18 листопада 2000 р. на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку з ліквідацією установи в період тимчасової непрацездатності К.

Дайте відповідь. Чи звільнено К. на підставі вимог трудового законодавства?

Завдання 15. З 27 липня 1991 р. К. працював на тернопільському заводі «Сатурн» начальником дільниці фарбування, а з 3 черв­ня 1995 р. — начальником лакофарбувального цеху.

У зв’язку з обранням К. членом профкому заводу, а потім заступником його голови відповідно до спільного рішення адміністрації та профкому від 19 січня 1999 р., у порядку переведення його було прийнято на роботу в профкомі.

Після закінчення терміну повноважень 19 квітня 2000 р. К. звернувся до директора тернопільського заводу «Сатурн» із проханням надати йому попередню або іншу рівноцінну роботу, проте йому було відмовлено.

Дайте відповідь. Чи є законно обґрунтованою відмова від виконання вимоги К.?

Завдання 16. У липні 1994 р. Х. звернулася до суду з позовом до Центральної лабораторії Державного геологічного підприємства «Південукргеологія» про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивачка зазначала, що понад 20 років вона працювала інженером-хіміком 2-ї категорії у фізико-хімічному відділі Центральної лабораторії. 30 травня 1994 р. її було звільнено з роботи на підставах, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП, — у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників. Х. вважала, що порівняно з іншими працівниками, які залишилися на роботі, вона має вищі кваліфікацію й продуктивність праці, що не було враховано адміністрацією під час її звільнення. Крім того, Х. не було запропоновано наявні на підприємстві вільні посади, на яких вона могла б працювати за фахом та кваліфікацією.

Справа розглядалася судами неодноразово. Останнім рішенням Дніпропетровського обласного суду від 18 липня 1997 р. Х. у задоволенні позову було відмовлено. Це аргументувалося тим, що продуктивність її праці нижча порівняно з продуктивністю праці працівників, залишених на роботі, і що на певних вільних посадах, наявних у Центральній лабораторії, позивачка не може працювати через відсутність належної кваліфікації, а від переведення на інші, некваліфіковані, посади вона відмовилася. Крім того, суд урахував, що Х. є пенсіонеркою за віком, має право на одержання пенсії, а всі працівники лабораторії перебувають у відпустці через відсутність роботи.

Дайте відповідь. Чи є законним рішення Дніпропетровського обласного суду?

Тема 7. Робочий час

Завдання 1. Ц. працював викладачем музичної школи й разом з іншими педагогами перебував на роботі в червні 2000 р., однак заробітну плату за цей місяць йому виплачено не було. Рішенням Мукачівського районного суду Закарпатської області від 16 травня 2000 р. позов Ц. задоволено частково. За протестом виконувача обо­в’язків Голови Верховного Суду України судова колегія в цивільних справах зазначеного суду це рішення скасувала з таких підстав. Задовольняючи частково позов Ц. та стягуючи на його користь заробітну плату за вісім днів червня 1996 р., суд виходив із того, що, відповідно до розпорядження директора школи, Ц. повинен був працювати в червні 1996 р. лише два робочі дні на тиждень.

Дайте відповідь. Чи є законним розпорядження директора музичної школи?

Завдання 2. На Маріупольській дистанції шляху Донецької залізниці водієм автомобіля ГАЗ-52 працював З. У зв’язку з переходом підприємства на нову систему господарювання адміністрація за погодженням із профспілковим комітетом видала наказ про переведення чергового автомобіля ГАЗ-52, на якому З. та водій О. працювали по 12 год на добу, на щоденну роботу тривалістю 8 год.

Оскільки О. погодився продовжувати роботу в нових умовах, а З. відмовився, адміністрація надіслала останньому письмове попередження про зміну умов праці, а також запропонувала роботу на автомобілі ГАЗ-51, але він відмовився і від цієї пропозиції. За таких обставин адміністрація через два місяці після попередження видала наказ про звільнення З. за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Дайте відповідь. Чи додержаний порядок зміни робочого режиму, і чи є це істотними змінами умов праці водіїв?

Тема 8. Час відпочинку

Завдання 1. С. працевлаштувався на ПП «Анікс» із 1 лютого 2002 р. Пропрацювавши протягом 5 місяців, С. звернувся із заявою про надання йому щорічної основної відпустки.

Дайте відповідь. Яке рішення повинен прийняти директор ПП «Анікс»? За яких умов С. має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні?

Завдання 2. Наказом по ЗАТ «Млин» К. надано щорічну основ­ну відпустку тривалістю 24 календарні дні з 5 лютого 2002 р. Проте заробітну плату за час відпустки К. не було виплачено до 5 лютого 2002 р.

Дайте відповідь. Чи має право К. у зв’язку з невиплатою йому заробітної плати за час відпустки відмовитися піти у відпустку з 5 лютого 2002 р.?

Завдання 3. Наказом по ПП «Смарагд» Ф. надано щорічну основну відпустку з 17 червня 2002 р. Однак 17 червня 2002 р. Ф. травмував руку й перебував на лікарняному протягом терміну, на який надано відпустку. У зв’язку з цим він звернувся із заявою про продовження щорічної основної відпустки. Проте Ф. було відмовлено, оскільки термін зазначеної відпустки закінчився, і він права на щорічну основну відпустку вже не має.

Дайте відповідь. Чи законні дії директора ПП «Смарагд»?

Завдання 4. К. звернувся із заявою про надання відпустки без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів у зв’язку із одруженням. До цього К. вже було надано в поточному році відпустку без збереження заробітної плати терміном 14 календарних днів.

Дайте відповідь. Яке рішення прийме директор підприємства, на якому працює К.?

Завдання 5. П. звернулася із заявою до директора ТОВ «Прилад» про надання їй щорічної основної відпустки терміном 24 календарні дні та щорічної додаткової основної відпустки терміном 5 календарних днів.

Дайте відповідь. За яких умов П. має право на додаткову основну відпустку? Які види відпусток передбачено трудовим законодавством?

Тема 9. Оплата та нормування праці

Завдання 1. Наказом по АТВТ «Червоний металіст» С. звільнено з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП з 7 квітня 2001 р., однак у день звільнення розрахунок із нею проведено не було, і лише 29 серпня того ж року на підставі рішення КТС через судового виконавця виплачено розрахункові суми. Тільки 15 липня 2001 р. С. працевлаштувалася на МЧ «Млин». У зв’язку із затримкою належних їй за умов звільнення сум, С. звернулася до суду з позовом до АТВТ «Червоний металіст» про стягнення середнього заробітку за період із 7 квітня по 29 серпня 2001 р. сумою 737 грн 88 коп.

Дайте відповідь. Чи обґрунтованими є вимоги С.?

Завдання 2. Дніпропетровський інститут «Дніпромашзбагачення», де працює провідним інженером П., протягом восьми місяців 1999 р. не сплачував їй заробітну плату, заборгованість із якої складає 1 тис. 425 грн 59 коп.

19 серпня 1999 р. П. звернулася до суду із позовом до Дніпропетровського інституту «Дніпромашзбагачення» про стягнення заробітної плати та компенсації за її затримку. У вересні того ж року П. доповнила свої вимоги: посилаючись на те, що 23 вересня її було звільнено з роботи, але розрахунок із нею повністю не проведено, П. просила стягнути з відповідача невиплачену заробітну плату в сумі 1 тис. 219 грн 38 коп., середній заробіток за час затримки розрахунку і 150 грн на відшкодування моральної шкоди.

Рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетров-

 

ська від 28 жовтня 1999 р., залишеним без зміни ухвалою судової колегії у цивільних справах Дніпропетровського обласного суду від 18 грудня того ж року, постановлено стягнути з інституту на користь П. заробітну плату в сумі 1 тис. 219 грн 38 коп., компенсацію за порушення термінів її виплати в сумі 14 грн 33 коп. та 61 грн 38 коп. державного мита. У решті позовних вимог відмовлено.

Дайте відповідь. Чи законні вимоги П.?

Тема 10. Гарантії та компенсації

Завдання 1. Згідно зі ст. 22 Кодексу законів про працю України забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.

Дайте відповідь. Чи є зазначене положення гарантією під час прийому на роботу?

Завдання 2. К. за його згодою було переведено на роботу у філіал ВП «Вугільпром», розташований в іншій місцевості, у зв’язку з чим К. переїхав із м. Києва до м. Канева. У зв’язку з переїздом в іншу місцевість К. звернувся до директора ВП «Вугільпром» із заявою про виплату вартості проїзду працівника та членів його сім’ї, витрат із перевезення майна, добових за час перебування в дорозі, одноразової допомоги на самого працівника й на кожного члена сім’ї, який переїжджає, заробітної плати за дні збору в дорогу та влаштування на новому місці проживання.

Дайте відповідь. Чи законні вимоги К.?

Завдання 3. За наказом по Черкаському державному заводу хімічних реактивів Ф. направлено у відрядження на термін 14 календарних днів за кордон.

Дайте відповідь. На які гарантії та компенсації має право Ф.?

Завдання 4. К. використовував свої інструменти для потреб підприємства, на якому працював.

Дайте відповідь. Чи мають право працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, на одержання компенсації за їх зношування?

Тема 11. Дисципліна праці

Завдання 1. Із 12 січня 1995 р. Л. працював на Луганській міській станції швидкої медичної допомоги лікарем четвертої підстанції швидкої допомоги. У ніч із 7 на 8 березня 2002 р. Л. перебував на роботі в нетверезому стані. Про вчинений ним дисциплінарний проступок 10 березня стало відомо завідувачеві четвертої підстанції швидкої допомоги, який 15 березня того ж року письмово доповів про це головному лікареві станції швидкої допомоги. Наказом головного лікаря станції швидкої допомоги від

 

13 квітня 2002 р. № 89 Л. було звільнено згідно з п. 7 ст. 40 КЗпП за появу на роботі в нетверезому стані.

Дайте відповідь. Чи видано наказ головним лікарем станції швидкої допомоги про звільнення Л. без порушення вимог трудового законодавства?

Завдання 2. Із 1993 р. Ф. працювала у харцизькому кінотеатрі «Батьківщина» художником-оформлювачем, наказом від 30 березня 2001 р. її звільнено за п. 3 ст. 40 КЗпП. Перед цим вона вже звільнялась з роботи, її було поновлено на ній наказом від 28 січня 2001 р. як незаконно звільнену. Після цього наказом від 1 лютого 2001 р. Ф. було оголошено догану за те, що 29 січня 2001 р. вона підготувала рекламу на старому щиті, а 30 січня того ж року запізнилась з обідньої перерви на 30 хв; наказом від 7 лютого 2001 р. оголошено догану за зрив рекламування фільму, а наказом від 20 березня 2001 р. — догану за орфографічну помилку на фасадній рекламі.

Дайте відповідь. Чи законне звільнення Ф. за п. 3 ст. 40 КЗпП?

Завдання 3. С. працював головним інженером філіалу ЗАТ «Маяк». Наказом голови правління ЗАТ «Маяк» від 13 грудня 2001 р. його звільнено з роботи за п. 1 ст. 41 КЗпП у зв’язку із недостатнім технологічним супроводженням у виготовленні сердечників електромагнітів, неоперативним вирішенням питання про налагодження виготовлення виробів, що призвело до простою складального цеху і втрати заводом планового прибутку. Посилаючись на те, що грубого порушення своїх обов’язків він не допускав, оскільки виготовлення сердечників було неможливим через поставку ЗАТ «Маяк» сталі, яка не піддавалася обробці й не відповідала нормативно-технічній документації, С. просив задовольнити його позов.

Як можна побачити з письмових і усних пояснень представника ЗАТ «Маяк», зазначене в наказі про звільнення порушення позивачем трудових обов’язків полягало в тому, що він без достатніх підстав визнав одержану філіалом 24 жовтня 2001 р. сталь непридатною для виготовлення сердечників електромагнітів і тому 18 листопада 2001 р. розпорядився припинити їх вироб­ництво. Крім того, було встановлено, що 24 жовтня 2001 р. філіал одержав від ЗАТ «Маяк» 4150 кг сталі марки СТ-Є для виготовлення сердечників електромагнітів без сертифіката. Сталь було передано цеху № 1 для залучення до технологічного процесу. Робітники цеху виявили, що сталь не піддається обробці. Про це 11 листопада 2001 р. начальник цеху на оперативній нараді доповіла директору заводу, який одразу ж доручив позивачеві перевірити можливість виготовлення сердечників з одержаної сталі. Оскільки на філіалі хімлабораторія відсутня, позивач домовився провести аналіз якості сталі на ЗАТ «Ковельсільмаш». 12 листопада 2001 р. центральна лабораторія останнього дала висновок, що за хімічним складом сталь належить до сталі марки СТ-0. Фахівцями було складено акт про невідповідність сталі нормативно-технічній документації комісією вхідного контролю.

Про ці обставини С. телеграмою повідомив керівництво ЗАТ «Маяк», а сам ужив заходів до виготовлення сердечників з іншого металу. Однак керівництво ЗАТ «Маяк» на телеграму відповіді не дало. Після цього голова правління заводу «Світязь» розпорядився повернути привезену сталь ЗАТ «Маяк».

Дайте відповідь. У якому порядку застосовують такий вид дис­циплінарного стягнення, як звільнення? Чи є законним звільнення С. за п. 1 ст. 41 КЗпП?

Тема 12. Матеріальна відповідальність

 

сторін трудового договору

Завдання 1. К. працював слюсарем на ВАТ «Кірка». Під час його звільнення за наказом по ВАТ «Кірка» з К. стягнуто розмір завданої ВАТ «Кірка» шкоди за втрачений ним слюсарський набір у розмірі 10 тис. грн.

Дайте відповідь. Чи законним є виданий наказ?

Завдання 2. За вироком суду С. визнано винним і засуджено за те, що він 26 лютого 2000 р. проник через огорожу на територію зернотоку КСП «Промінь», що знаходилася під охороною, звідки таємно викрав деталі, вузли деталей і двигуни від зерносушильних комплексів КЗС-10 та КЗС-20 на загальну суму 3 тис. 780 грн. При цьому КЗС-20 було повністю розкомплектовано, що завдало КСП надзвичайно великих збитків на суму 21 тис. грн.

Дайте відповідь. За яких умов С. повинен нести матеріальну відповідальність, передбачену трудовим правом України?

Завдання 3. За розпорядженням К. — директора представницт­ва виробничо-технічного забезпечення й комплектації обласного підприємства електрозв’язку «Київоблтелеком» було здійснено зайві виплати в період з весни 1995 р. по грудень 1997 р.

Дайте відповідь. Яка відповідальність настає у випадку здій-

 

снення зайвих виплат і в якому розмірі?

Завдання 4. П., який працює трактористом у КП «ВАТ», під час збирання врожаю пшениці транспортував зазначену сільськогосподарську продукцію з поля не в сховище, а в гараж власного будинку. Транспортування пшениці здійснювалося на підставі товарно-транспортної накладної із зазначенням ваги продукції.

Дайте відповідь. Яка відповідальність настає у даному випадку? Під час притягнення працівників до кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди підприємству, на якому вони працюють, чи підлягають працівники матеріальній відповідальності?

Завдання 5. К. було незаконно звільнено з роботи, у зв’язку з чим він звернувся до суду з позовною заявою про поновлення його майстром на ВАТ «Хімволокно» та стягнення коштів за час вимушеного прогулу. За рішенням місцевого загального суду К. було поновлено на роботі та стягнуто на користь К. 2 тис грн. (кошти за час вимушеного прогулу).

Дайте відповідь. Із якої посадової особи слід стягнути зазначені кошти на користь К.? Чи в усіх випадках у разі поновлення на роботі та стягнення коштів за час вимушеного прогулу зазначені кошти слід стягувати з посадової особи підприємства?

Тема 13. Охорона праці

Завдання 1. У справі за позовом Х. до Українського державного підприємства електрозв’язку «Укртелеком» про зобов’язан­ня щодо складення акта про нещасний випадок на підприємстві, за формою Н-1, рішенням Донецького обласного суду від 22 черв­ня 2000 р. визнано безпідставною відмову «Укртелекому» в складенні акта про нещасний випадок, який стався з позивачкою 5 вересня 1988 р. «Укртелеком» зобов’язано скласти акт за формою Н-1 про те, що 5 вересня 1988 р. о 18-й годині 30 хвилин поштарка із доставки телеграм відділу зв’язку одного із сіл Донецької області Х., виконуючи протягом робочого часу за розпорядженням начальника відділу зв’язку свої обов’язки, передала пенсію Д. у його будинку і, прямуючи до виходу неосвітленим коридором у темний час доби, впала у відкритий погріб, ударилась об металеву драбину лівим боком, плечем, ліктьовим суглобом, кистю руки, стегном; об бетонну підлогу погреба — потиличною частиною голови; об кам’яну стіну погреба — правим плечем, лопаткою, ліктьовим суглобом.

Вважаючи рішення суду неправильним, «Укртелеком» у касаційній скарзі просив скасувати його й направити справу на новий розгляд. При цьому відповідач послався на сумнівність доказів, які слугували підставою для прийняття даного рішення, і невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи. Судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України касаційну скаргу залишила без задоволення.

Дайте відповідь. Чи є обґрунтованою касаційна скарга «Укртелекому»?

Завдання 2. В. під час роботи було травмовано, унаслідок чого він втратив 40 % професійної працездатності. На підставі наказу директора шахти № 1007 від 3 червня 1999 р., потерпілому було нараховано одноразову допомогу в розмірі 16 261 грн 56 коп., але цю суму йому виплачено не було.

У травні 2000 р. В. звернувся до суду із позовом, у якому просив стягнути з відповідача у зв’язку з ушкодженням здоров’я одноразову допомогу в розмірі 16 261 грн 56 коп., яку нараховано йому згідно з наказом директора шахти № 1007 від 3 червня 1999 р., та 2250 грн — за заподіяну моральну шкоду, посилаючись на відмову відповідача сплатити йому ці суми.

Згодом позивач змінив свої вимоги — просив стягнути з відповідача 16 261 грн 56 коп. та компенсацію у зв’язку з порушенням термінів виплати одноразової допомоги. Справа судами розглядалася неодноразово.

Дайте відповідь Чи є законними вимоги В.?

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням

 

законодавства про працю України.

 

Відповідальність за порушення

 

законодавства про працю

Завдання 1. Постановами Кабінету Міністрів України відповід­но від 12 квітня 2000 р. № 633 та від 30 серпня 2000 р. № 1351 створено Державний департамент із нагляду за охороною праці та Державний департамент із нагляду за додержанням законодавства про працю. Правовий статус зазначених урядових органів державного управління передбачено постановами уряду від 6 червня 2000 р. № 925 та від 29 листопада 2000 р. № 1771.

Дайте відповідь. Чи мають право і в яких випадках посадові особи Державного департаменту з нагляду за охороною праці та Державного департаменту з нагляду за додержанням законодав-

 

ства про працю: давати посадовим особам центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та підприємств обов’яз­кові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про працю та умови праці, складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, повідомляти роботодавців про накладання стягнення на окремих посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю та умови праці?

Завдання 2. За порушення встановлених термінів виплати заробітної плати та виплати її не в повному обсязі, директора державного підприємства «Укрбурштин» було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Дайте відповідь. Чи передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення накладання стягнення на посадових осіб підприємств, установ і організацій за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати та виплати її не в повному обсязі? Чи передбачено законодавством України притягнення фізичних осіб до інших видів юридичної відповідальності за порушення трудового законодавства? Якщо так, то в яких випадках і якому виду юридичної відповідальності мають підлягати фізичні особи? Наведіть приклади з кожного виду юридичної відповідальності.

Тема 15. Особливості регулювання праці

 

окремих категорій працівників

Завдання 1. К., якому виповнювалося 16 років, не маючи відповідної освіти, працевлаштувався машиністом сушильної установки на підземних роботах.

Дайте відповідь. Чи має право К. працювати машиністом сушиль­ної установки на підземних роботах? Якщо ні, то чому? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на нормативно-правові акти.

Завдання 2. Ч. прийняли на роботу; до кола її повноважень входило обслуговування ватержакетних печей у виробництві кольорових металів і сплавів, у процесі якого вона підіймала та переміщувала вантаж вагою 10 кг через кожні 10 хвилин.

Дайте відповідь. Чи на законних підставах Ч. прийняли на роботу з дорученням їй зазначених функцій? Обґрунтуйте свою відповідь із посиланням на нормативно-правові акти.

Розділ ІІІ. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 16. Соціальне партнерство

Завдання 1. 16 січня 2002 року між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїн-

 

ськими профспілками й профоб’єднаннями укладено Генеральну угоду на 2002—2003 рр., яку спрямовано на вдосконалення колек­тивно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників та роботодавців.

Дайте відповідь. Перерахуйте правові форми соціального парт­нерства у сфері праці. Чи є Генеральна угода на 2002—2003 роки однією з організаційно-правових форм соціального партнерства у сфері праці?

Завдання 2. Указами Президента України відповідно від 8 лю­того 1993 р. № 34/93 та 27 квітня 1993 року № 151/93 було створено Національну раду соціального партнерства та затверджено Положення про неї. Згідно з положенням Національна рада соціального партнерства є постійно діючим консультативно-дорад­чим органом при Президентові України. Даний орган складається з представників Кабінету Міністрів України, об’єднань підприємців та професійних спілок для узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері. Крім того, для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) Указом Президента України від 17 листопада 1998 р. № 1258/98 створено Національну службу посередництва й примирення, яка є постійно діючим державним органом.

Дайте відповідь. Проаналізуйте основні завдання та повноваження Національної ради соціального партнерства та Національної служби посередництва й примирення. У чому їх відмінність? Який центральний орган виконавчої влади організовує на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладення генеральної угоди, здійснює контроль за виконанням цієї угоди?

Завдання 3. Із метою створення умов для формування й реалізації соціальної політики, на основі визначеної стратегії економіч­ного розвитку та фінансової стабілізації, забезпечення права кожного громадянина на достатньому життєвому рівні, Указом Президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000 схвалено основні напрями соціальної політики на період до 2004 року. Зазначеними напрямами передбачено, що вдосконалення соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління, запровадження нових підходів до підвищення дієвості соціального партнерства, розвитку співробітництва та взаємодії представницьких органів сторін соціально-трудових відносин є необхідною передумовою забезпечення сталого економічного розвитку держави, утвердження в суспільстві соціальної злагоди, громадянського миру й демократії.

Дайте відповідь. Яких заходів слід ужити для досягнення вдосконалення соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління, запровадження нових підходів до підвищення дієвості соціального партнерства, розвитку співробітництва та взаємодії представницьких органів сторін соціально-трудових відносин?

Тема 17. Колективні договори та угоди

Завдання 1. На ТОВ «Ліон» протягом 5 років його функціонування не укладено жодного колективного договору.

Дайте відповідь. Чи є відсутність укладення колективного договору порушенням трудового законодавства?

Завдання 2. У колективному договорі, укладеному на ЧП «ПІК», передбачено встановлення 43-годинного робочого часу, тривалість щорічної основної відпустки — 29 календарних днів, мінімальний розмір заробітної плати — 135 грн, виплата щомісяця заробітної плати тощо.

Дайте відповідь. Чи відповідають положення колективного договору вимогам трудового законодавства України? Як співвідносяться вимоги законодавства та положення колективного договору, угоди?

Завдання 3. 16 січня 2002 р. між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями було укладено Генеральну угоду на 2002—2003 рр.

Дайте відповідь. Поясніть, яка роль Кабінету Міністрів Украї­ни в укладенні Генеральної угоди на 2002—2003 рр.

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення

Завдання 1. П. звернувся до Київського міського суду з позовом до Президента України про поновлення на роботі на посаді заступника Міністра юстиції України — керівника справами та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Ухвалою судді зазначеного суду від 5 січня 1998 р. до участі у справі як співвідповідача притягнуто Міністерство юстиції України.

16 лютого 1998 р. вказаним судом ухвалено зупинення проведення справи з метою звернення Верховного Суду України до Конституційного Суду України. Останній мав вирішити такі питання:

1. Чи може бути предметом розгляду загального суду питання поновлення на роботі осіб, яких призначено або звільнено Указом Президента України?

2. Чи є конституційним акт Президента України щодо призначення або звільнення з роботи заступників керівників центральних органів виконавчої влади?

У скарзі П. на зазначену ухвалу порушено питання про її скасування і направлення справи до Київського міського суду для розгляду по суті. Заявник посилається на необґрунтованість ухва­ли та невідповідність її чинному законодавству.

Дайте відповідь. Чи підлягає скасуванню ухвала Київського міського суду?

Завдання 2. У жовтні 2000 р. Ш. звернулася до суду з позовом до Красноармійської міської санітарно-епідеміологічної станції про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. Позивачка просила поновити її на роботі на посаді завідувача санітарно-гігієнічною лабораторією. Вона посилалася на те, що мала намір звільнитися з роботи, у зв’язку з чим написала заяву про звільнення за власним бажанням з 25 вересня 2000 р. Згодом вона передумала звільнятися, про що повідомила адміністрацію, однак її звільнили із зазначеної дати за ст. 38 КЗпП (322-08), а потім змінили в наказі підставу звільнення на п. 1 ст. 36 цього Кодексу.

Рішенням Красноармійського міського суду від 19 січня 2001 р., залишеним без зміни ухвалою судової колегії у цивільних справах Донецького обласного суду від 26 лютого того ж року, у позові було відмовлено.

Дайте відповідь. Чи законне рішення Красноармійського міського суду стосовно позову Ш.?

Завдання 3. У серпні 2001 р. К. звернулася з позовом до Новокаховського м’ясокомбінату про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивачка зазначала, що вона працювала у відповідача завідувачем лабораторії м’ясо­комбінату, і наказом № 124/к від 11 серпня 2001 р. її було без підстав звільнено за п. 2 ст. 41 КЗпП у зв’язку із втратою довіри.

Відмовляючи в задоволенні позову про поновлення К. на роботі, міський суд керувався тим, що її було вповноважено адміністрацією м’ясокомбінату безпосередньо обслуговувати товарні цінності і, взявши на себе ці обов’язки, навмисно занизила в складеному нею акті ціни на доброякісну продукцію (ковбасні вироби), через що створила можливість заподіяння м’ясоком­бінату значних збитків.

Як установлено в ході судового засідання, 2913 кг продукції неналежної якості було повернуто м’ясокомбінату для утилізації. Допитані судом свідок Б. та представник м’ясокомбінату пояснили, що під час доставлення в м. Москву частина продукції втратила товарний вигляд, а тому її було просушене і протерто. Таким чином, якість продукції дійсно знизилася. Реалізацією займалася не К., а московська фірма, яка фактично недоброякісну продукцію продала за цінами доброякісної. К. посилалася на те, що вона не є матеріально відповідальною особою. Відповідно

 

до посадової інструкції до її функцій не входить безпосереднє

 

обслуговування грошових або товарних цінностей. Її обов’язками є проведення фізико-хімічних, бактеріологічних досліджень, конт­роль якості матеріалів, готової продукції тощо.

Дайте відповідь. Чи достатньо підстав у цій справі для звільнення К. за п. 2 ст. 41 КЗпП?

Завдання 4. У вересні 1999 року Харківська профспілка працівників виробничого об’єднання «Комунар», в інтересах І., пред’явила позов до ВО «Комунар» про поновлення І. на роботі та стягнення на його користь заробітної плати за час вимушеного прогулу й моральної шкоди. У позові зазначалося, що І. працював у ВО «Комунар» на посаді машиніста насосних установок. Наказом від 30 червня 1999 року № 303 його було звільнено з роботи з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП . Вважаючи, що звільнення проведено з порушенням трудового законодавства, позивач просив задовольнити його вимоги.

Рішенням другої постійної сесії міжобласного суду від 27 вересня 2000 року позов було задоволено частково. І. поновлено на роботі на посаді машиніста насосних установок цеху № 20 ВО та стягнуто на його користь 1 тис. 137 грн за час вимушеного прогулу, а в решті позовних вимог відмовлено.

У касаційній скарзі згадана профспілка порушила питання про прийняття нового рішення в частині стягнення моральної шкоди. Судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України касаційну скаргу залишила без задоволення з таких підстав.

Дайте відповідь. Чи є обґрунтованою касаційна скарга Харківської профспілки працівників виробничого об’єднання «Комунар»?

Завдання 5. У жовтні 1999 р. С. звернувся до суду з позовом до акціонерного товариства відкритого типу «Житомирголовпостач» (далі — АТВТ) про зміну формулювання причини й дати звільнення з роботи та стягнення оплати за час вимушеного прогулу й за затримку розрахунку під час звільнення.

У заяві позивач зазначав, що працював на підприємстві відповідача начальником юридичного відділу. Наказом від 7 жовтня 1999 р. № 19-к С. було звільнено з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП у зв’язку з невідповідністю обійманій посаді внаслідок недостатньої кваліфікації.

Звільнення з такої підстави він вважав незаконним, оскільки останнім часом адміністрація відповідача стала вимагати від нього виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовими обов’язками. Коли С. почав заперечувати проти змін умов праці, йому запропонували перейти на посаду провідного юриста, а провідному юристу — на посаду С. Оскільки С. відмовився від перестановки, то відповідач звільнив його з роботи. Посилаючись на те, що фактично підставою для звільнення була відмова від роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці, позивач просив змінити формулювання підстав та дату звільнення з роботи і стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу й за затримку розрахунку під час звільнення.

Рішенням Житомирського районного суду від 6 грудня 1999 р., залишеним без зміни ухвалою судової колегії у цивільних справах Житомирського обласного суду від 2 лютого 2000 р., у позові було відмовлено. Постановою президії Житомирського обласного суду від 8 вересня 2000 р. протест заступника Голови Верховного Суду України було залишено без задоволення.

Дайте відповідь. Чи законними є рішення судових органів?

Завдання 6. К. пред’явив позов до Киселівського ремонтно-механічного заводу (РМЗ) про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що працював на заводі з березня 1979 р., у тому числі на посаді майстра дільниці № 2 — з листопада 1985 р. Наказом від 10 трав­ня 1994 р. № 6 його було звільнено з роботи на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП — у зв’язку зі скороченням штату. Посилаючись на те, що скорочення штату не відбулося, що на порушення ч. 2 ст. 40 КЗпП йому не було запропоновано іншу роботу і що звільнення мало місце без згоди профспілкового комітету заводу, позивач просив задовольнити свої вимоги.

Рішенням Черкаського обласного суду від 11 червня 1996 р. позов було задоволено, К. поновлено на роботі на посаді майстра дільниці № 2 та стягнуто на його користь з відповідача 4 млн 788 тис. крб.

Дайте відповідь. Обґрунтуйте рішення Черкаського обласного суду про задоволення позову К.

Завдання 7. У грудні 1992 р. С. пред’явив позов до Чернігівського міського виробничо-технічного відділу зв’язку про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Позивач зазначав, що з квітня 1963 р. він працював у відповідача електромонтером електропідживлювальної установки. У жовт­ні 1988 р. йому було надано п’ятий кваліфікаційний розряд, а наказом від 17 листопада 1992 р. С. звільнили за п. 2 ст. 40 КЗпП на підставі невідповідності обійманій посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. Посилаючись на те, що справжньою причиною його звільнення було упереджене ставлення до нього адміністрації, позивач просив суд задовольнити позов.

Відмовляючи в позові, суд вважав доведеним, що позивач унаслідок недостатньої кваліфікації не відповідає обійманій посаді. На підтвердження цього суд послався на висновок атестаційної комісії, а також зазначив, що твердження позивача про упереджене ставлення до нього адміністрації не доведено. Із цим погодилися судова колегія та президія обласного суду. Проте, як убачається з матеріалів справи, допитані судом свідки Б., Д., Ш. показували, що позивач 29 років працював на цій посаді й належ­ним чином виконував свої обов’язки, давав правильні відповіді на запитання членів атестаційної комісії.

Дайте відповідь. Напишіть рішення зі справи.

Завдання 8. У травні 1992 р. М. звернувся з позовом до малого підприємства «Металіст» НВО «Інтеграл» із приводу поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що з 1 серпня 1991 р. він працював монтажником на малому підприємстві «Металіст», виконуючи фактично обов’язки майстра. Наказом від 13 квітня 1992 р. М. було звільнено за п. 2 ст. 40 КЗпП. Посилаючись на те, що травму, унаслідок якої його визнали непридатним до виконання трудових обов’язків, він дістав у будівельній організації, правонаступником якої є мале підприємство, і що адміністрація не вжила заходів для переведення його на іншу роботу або працевлаштування, не врахувала того, що він є єдиним годувальником сім’ї, має трьох дітей, М. просив поновити його на роботі та задовольнити вимоги щодо оплати вимушеного прогулу.

Дайте відповідь. Чи підлягають задоволенню вимоги М.?

Завдання 9. У червні 1999 р. С. пред’явив позов до липнен-

 

ської середньої школи Волинської області про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що він працював у відповідача вчителем трудового навчання. Наказом від 13 червня 1999 р. його необґрунтовано звільнили з роботи за вчинення аморального проступку (нанесення побоїв дітям) за п. 3 ст. 41 КЗпП. Позивач посилався на те, що звільнення здійснено без попередньої згоди профспілки, що справжньою його причиною є помста за написання С. у квітні 1999 р. до Волинського обкому галузевої профспілки листа про неправомірні дії керівництва школи, який перевірявся на місці комісією у складі представників райвно, райкому й обкому галузевої профспілки та правового інспектора праці. Позивач просив суд задовольнити його вимоги.

Дайте відповідь. Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання 10. У вересні 2001 р. С. звернувся з позовом до Кременчуцької кондитерської фабрики з приводу поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. С. зазначав, що працював у відповідача вантажником із лютого 1997 р. 2 липня 2001 р. у С. стався конфлікт із начальником відділу постачання та збуту готової продукції з приводу умов праці вантажників, унаслідок якого останній запропонував йому звільнитися. Перебуваючи у схвильованому стані, С. написав заяву про звільнення за власним бажанням, але через деякий час передумав і звер­нувся до відділу кадрів із проханням повернути йому заяву. Однак цього не було зроблено, наказом від 2 липня 2001 р. С. звільнили з роботи за п. 1 ст. 36 КЗпП за угодою сторін.

Вважаючи це звільнення незаконним, С. просив задовольнити позов.

Дайте відповідь. Чи є обґрунтованими вимоги С.?

Розділ ІV. МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання

Завдання 1. Міжнародна організація праці прийняла Конвенцію про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати.

Дайте відповідь. Із якого моменту зазначена конвенція стане частиною національного законодавства?

Завдання 2. Перерахуйте основні напрями впливу міжнародних правових стандартів на вітчизняне законодавство.

Завдання 3. Місцевий загальний суд розглянув позовну заяву К. до директора ВАТ «Ініціатива» про порушення його трудових прав  у частині встановлення такої винагороди за роботу,  яку  він

виконує, яка б забезпечувала йому та його родині достатній життєвий рівень. К. мотивував свої вимоги ст. 4 Європейської соціальної хартії.

Дайте відповідь. Чи має право місцевий загальний суд прий­няти рішення зі справи, посилаючись на вимоги Європейської соціальної хартії чи інших міжнародно-правових актів?