Тема 2. Основні принципи трудового права України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

 

Під час вивчення зазначеної теми слід пригадати, що є принципами права. А що стосується принципів права, то в теорії права немає їх однозначного визначення. Зокрема, як вважає М. М. Мар­ченко, принципи права являють собою основні ідеї, вихідні положення або керівні засади процесу його формування та функціонування. На думку В. І. Гоймана, принципами права є загальнообо­в’язкові вихідні нормативно-юридичні положення, які відрізняються універсальністю, загальною значущостю, вищою імперативністю, визначають зміст правового регулювання та виступають критерієм правомірності поведінки й діяльності учасників регульованих правом відносин. А С. П. Маврин визначає принцип права як основоположну та керівну ідею, що задає характер і загальну спрямованість правового регулювання суспільних відносин та визначає первісну й результативну тотожність природного та об’єктивного права.

Крім того, різними є види принципів права. Залежно від їх функціонального призначення та об’єкта відтворення В. І. Гой­ман виділяє серед принципів права: соціально-правові та спеціально правові принципи, які, у свою чергу, поділяються на загаль­ноправові, міжгалузеві, галузеві та окремих інститутів. М. М. Мар­ченко за характером виділяє соціально-економічні, політичні, ідеологічні, етичні, релігійні та спеціально юридичні, а спеціально юридичні принципи поділяє на загальні (принципи соціальної справедливості, гуманізму, рівноправності, законності, демократизму), міжгалузеві та галузеві. На думку Л. С. Явича, принципи права можна класифікувати як загальні принципи, яких повинна дотримуватися будь-яка міжнародна та національна система в сучасній цивілізації; спеціально юридичні принципи, загальні для правових систем одного виду, для всіх галузей правової системи конкретної держави; міжгалузеві принципи, характерні для деяких галузей права; галузеві принципи, які властиві конкретній галузі права та принципи інститутів законодавства.

Слід звернути увагу насамперед на галузеві принципи трудового права. Зазначимо, що їх види також є різноманітними. Сьогодні, на думку С. П. Маврина, можна виділити два підходи до формулювання принципів трудового права. Так, у першому підході принципи трудового права поділяються на чотири групи, а саме: принципи, які виражають політику держави у сфері правового регулювання ринку праці та ефективної зайнятості; принципи, які містять керівні засади у сфері встановлення праці працівників; принципи, які визначають правове регулювання застосування праці найманих працівників; принципи, які відтворюють головні напрями правової політики у сфері охорони здоров’я та захисту трудових прав працівників.

На думку К. Н. Гусова, В. М. Толкунової, принципи трудового права поділяються на три групи, а саме: принципи залучення до праці, забезпечення зайнятості та використання робочої сили; принципи високого рівня умов праці й охорони трудових прав та принципи виробничої демократії та розвитку особистості працівника.

У рамках другого підходу до принципів трудового права слід віднести права працівників, передбачені Конституцією України (254к/ВР-96), та обов’язки, передбачені Кодексом законів про працю України (322-VІІІ), про що йтиметься у методичних порадах до теми 4 «Суб’єкти трудового права України».

Проте слід зазначити, що існують і інші підходи до визначення принципів трудового права, але погляди їхніх авторів на зміст принципів трудового права збігаються із зазначеними вище.

Крім того, необхідно запам’ятати, що принципи трудового права у вигляді прав працівників містяться в Загальній декларації прав людини, міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, а також конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці, про що йтиметься у методичних порадах до теми 19 «Міжнародно-правове регулювання». Зокрема, слід відзначити, що Міжнародною організацією праці у 1998 р. прийнято Декларацію про основоположні принципи та права у сфері праці. Ними є принципи, що стосуються права на свободу об’єднання та визнання на практиці права на колективні переговори, скасування всіх видів примусової та обов’язкової праці, дієвого усунення дитячої праці, а також дискримінації у праці та заняттях.

Принципам трудового права України притаманні такі ознаки, як економіко-політична обумовленість, спільність змісту, цілісна предметна визначеність, державна нормативність, системність, цілеспрямованість, стабільність.