ІІ. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

 

 

 

Загальна характеристика трудового права України в сучасних умовах.

Трудове право України як одна з галузей у системі права України.

Поняття трудового права України.

Предмет трудового права України (поняття та особливості).

Суспільні відносини, які є предметом трудового права України.

Індивідуальні трудові відносини (поняття та види).

Характерні риси індивідуальних трудових відносин.

Колективні трудові відносини (поняття та види).

Підстави виникнення трудових відносин, які є предметом трудового права України.

Загальна характеристика суспільних відносин, які є предметом трудового права України.

Поняття методу трудового права України.

Особливості методу трудового права України.

Загальна характеристика принципів трудового права України (поняття, класифікація).

Характеристика підходів до формування принципів трудового права України.

Характерні риси принципів трудового права України.

Конституційні принципи трудового права України.

Свобода праці як один із основних принципів трудового права України.

Функції трудового права України.

Система трудового права України (поняття та структура).

Предмет і система науки трудового права.

Співвідношення понять трудового права й науки трудового права України та система галузі.

Загальна характеристика суб’єктів трудового права України (поняття, класифікація).

Правовий статус працівників як суб’єктів трудового права України (правосуб’єктність, права, обов’язки та відповідальність).

Права та обов’язки працівника як суб’єкта трудових правовідносин.

Правовий статус роботодавців як суб’єктів трудового права України (правосуб’єктність, права, обов’язки та відповідальність).

Права та обов’язки роботодавця як суб’єкта трудових правовідносин.

Професійні спілки як суб’єкт трудового права України (поняття, правосуб’єктність, права та обов’язки).

Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України (по­няття, правосуб’єктність, права та обов’язки).

Державне регулювання трудових відносин.

Загальна характеристика Міжнародної організації праці.

Загальна характеристика джерел трудового права України (поняття, їх класифікація та види).

Характеристика Конституції — Основного Закону України — як джерела трудового права України.

Загальна характеристика Кодексу Законів про працю як джерела трудового права України.

Конституція та інші закони в системі джерел трудового права України.

Загальна характеристика та співвідношення законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права України.

Загальна характеристика актів соціального партнерства та локальних нормативно-правових актів (поняття, сфера застосування).

Акти Конституційного Суду України та Пленуму Верховного Суду України в системі джерел трудового права України.

Міжнародно-правове регулювання праці в Україні.

Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права України.

Загальна характеристика законодавства України про працю.

Працевлаштування та зайнятість (поняття та співвідношення).

Безробітні (поняття та їх правовий статус). Категорії громадян, які не визнаються безробітними.

Правові форми реалізації громадянами України права на працю.

Працевлаштування іноземців в Україні.

Загальна характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг у випадку безробіття (поняття та види).

Соціальне партнерство (поняття, принципи, сторони).

Організаційно-правові форми соціального партнерства.

Поняття, зміст та сторони колективного договору.

Поняття, зміст та сторони генеральної угоди, а також галузевої й регіональної угод.

Сфера укладення колективного договору, угод.

Дія колективного договору.

Дія генеральної угоди та галузевої й регіональної угод.

Колективні переговори та вирішення розбіжностей, що виникають під час укладення колективних договорів, угод.

Реєстрація колективних договорів, угод.

Недієвість умов колективного договору.

Термін дії, контроль за виконанням колективного договору, звіти про виконання.

Термін дії, контроль за виконанням генеральної угоди та угод на галузевому й регіональному рівнях.

Відповідальність за порушення й невиконання колективного договору.

Перспективи розвитку колективно-договірного регулювання у трудовому праві України.

Відмінність колективного договору від трудового.

Співвідношення між законодавчим актом, що регулює пред­мет трудового права України, та колективним договором, генеральною угодою, угодами на галузевому та регіональному рівнях, трудовим договором.

Трудовий договір (поняття, зміст та сторони).

Обов’язкові та факультативні умови укладення трудового договору.

Сторони трудового договору (поняття, права та обов’язки).

Форми трудового договору та випадки обов’язкового додер­жання письмової форми.

Поняття трудової функції та місця роботи за трудовим договором.

Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів.

Види трудового договору, їх загальна характеристика.

Характеристика строкового трудового договору (поняття, умови та порядок укладення).

Характеристика безстрокового трудового договору (поняття, умови та порядок укладення).

Контракт у трудовому праві України (поняття, зміст та сфера застосування, категорії працівників, на яких поширюється).

Характеристика трудового договору, укладеного з фізичною особою — роботодавцем.

Загальний порядок укладення трудового договору.

Реєстрація трудових договорів, колективних договорів, угод.

Порядок проведення конкурсного відбору.

Випробування під час прийняття на роботу (поняття, мета, випадки щодо заборони встановлення певним категоріям працівників, терміни та результати за проведенням).

Документи, необхідні для прийняття на роботу.

Трудова книжка (поняття, вміст кола відомостей, порядок ведення).

Зміна умов трудового договору. Переведення працівника на іншу роботу (поняття, види та умови).

Переміщення у трудовому праві України.

Відмінність між переведенням та переміщенням працівника у трудовому праві України.

Припинення трудового договору (поняття, підстави, класифікація та види).

Загальні підстави припинення трудового договору.

Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін, за ініціативою працівника (порядок та умови).

Розірвання трудового договору, укладеного на визначений термін, за ініціативою працівника (умови та порядок).

Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця.

Розірвання трудового договору за вимогою профспілкового органу.

Розірвання трудового договору за обставинами, що не залежать від сторін трудового договору.

Гарантії під час розірвання трудового договору з працівником за ініціативою роботодавця.

Розірвання трудового договору за попередньою згодою профспілкового органу.

Порядок надання згоди профспілковим органом на розір­вання трудового договору з працівником.

Оформлення звільнення працівника з роботи та проведення з ним розрахунку.

Усунення від роботи (поняття, коло осіб, умови та порядок застосування).

Робочий час (поняття та види).

Загальна характеристика нормальної тривалості робочого часу.

Скорочений робочий час (поняття, умови та порядок надання, категорії працівників, на яких поширюється).

Неповний робочий час (поняття, умови та порядок надання, категорії працівників, на яких поширюється).

Порівняльна характеристика скороченого та неповного робочого часу.

Режим робочого часу (поняття та елементи).

Ненормований робочий час як форма організації робочого часу (поняття, категорії працівників, на яких поширюється, та умови застосування).

Вахтовий метод роботи як форма організації робочого часу (поняття та умови застосування).

Гнучкий графік як форма організації робочого часу (поняття, коло осіб та умови застосування).

Роздроблений робочий день як форма організації робочого часу (поняття, коло осіб та умови застосування).

Понаднормові роботи (поняття, умови застосування).

Чергування (поняття та умови залучення працівників).

Облік робочого часу (поняття, види та умови застосування).

Залучення працівників до роботи у святкові та вихідні дні (умови та порядок).

Особливості праці окремих категорій працівників.

Час відпочинку працівників (поняття та види).

Загальна характеристика перерви впродовж дня як одного з видів часу відпочинку працівників.

Загальна характеристика щоденного відпочинку як одного з видів часу відпочинку працівників.

Загальна характеристика щотижневого дня відпочинку як одного з видів часу відпочинку працівників.

Загальна характеристика святкових та неробочих днів у системі видів відпочинку працівників.

Відпустки (поняття, підстави класифікації та види).

Щорічні відпустки: основна та додаткова (тривалість, порядок надання, види, поділ на частини).

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (умови та порядок надання).

Творча відпустка (види, умови та порядок надання).

Соціальні відпустки (види, умови та порядок надання).

Відпустки без збереження заробітної плати (види, умови та порядок надання).

Порядок надання щорічних відпусток.

Перенесення та продовження щорічної відпустки.

Відкликання із щорічної відпустки.

Відрахування із заробітної плати за час відпустки у разі звіль­нення працівника з роботи.

Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (умови та порядок надання).

Загальна характеристика нормування праці.

Норми праці (поняття, запровадження, заміна, перегляд, термін дії).

Оплата праці та заробітна плата (поняття та співвідношення).

Заробітна плата (поняття, структура, функції).

Мінімальна заробітна плата (поняття, умови визначення розміру, порядок його встановлення та перегляду).

Форми та системи заробітної плати в трудовому праві України.

Системи оплати праці в трудовому праві України.

Регулювання оплати праці в трудовому праві України.

Нормування праці в трудовому праві України.

Оплата за особливих умов.

Індексація заробітної плати (поняття, умови та порядок про­ведення).

Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку із затримкою термінів її виплати.

Виплата заробітної плати (форми, терміни, періодичність, місце).

Випадки виплати заробітної плати натурою.

Відрахування із заробітної плати (умови та порядок).

Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.

Гарантії та компенсації (поняття, розмежування, види, умови та порядок надання).

Дисципліна праці та трудова дисципліна (поняття та співвідношення).

Внутрішній трудовий розпорядок (поняття, складові, порядок затвердження).

Заохочення (поняття, види, підстави, порядок застосування).

Дисциплінарний проступок (поняття, складові).

Поняття дисциплінарної відповідальності працівників (поняття, види).

Особливості дисциплінарної відповідальності окремих категорій працівників.

Дисциплінарні стягнення, види, порядок їх застосування.

Матеріальна відповідальність у трудовому праві України (поняття, підстави, умови, характерні риси).

Загальна характеристика матеріальної відповідальності сто­рін трудового договору (підстава та умови).

Матеріальна відповідальність працівників у трудовому праві України (поняття та види).

Матеріальна відповідальність роботодавців у трудовому праві України (поняття та випадки притягнення).

Моральна відповідальність у трудовому праві України.

Обмежена матеріальна відповідальність (поняття, порядок та умови притягнення).

Повна матеріальна відповідальність (поняття, порядок та умови притягнення).

Кратна матеріальна відповідальність (поняття, умови та порядок притягнення).

Індивідуальна та колективна (бригадна) матеріальна відповідальність у трудовому праві.

Порядок компенсування шкоди, заподіяної працівником.

Відмінність матеріальної відповідальності у трудовому пра­ві України та майнової відповідальності в цивільному праві України.

Охорона праці (поняття).

Нещасні випадки, професійні захворювання та аварії на виробництві (поняття, порядок розслідування та облік).

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі виник­нення нещасних випадків, професійних захворювань та аварії на виробництві (види та порядок надання).

Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів (поняття, сторони, органи, що їх розглядають).

Коло органів та порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Комісія з трудових спорів як один із органів розгляду індивідуальних трудових спорів (компетенція, терміни звернення, порядок і терміни розгляду, порядок прийняття, термін та порядок виконання рішення).

Загальна характеристика судового розгляду індивідуальних трудових спорів.

Загальна характеристика колективних трудових спорів (конфліктів) — поняття та сторони.

Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

Загальна характеристика кола органів, що вирішують колек­тивні трудові спори (конфлікти).

Загальна характеристика примирної комісії як органу, що вирішує колективні трудові спори (конфлікти). Поняття, порядок створення, предмет та результат вирішення.

Незалежний посередник у системі органів, що вирішують колективні трудові спори (конфлікти).

Загальна характеристика трудового арбітражу як органу, що вирішує колективні трудові спори (конфлікти). Поняття, порядок створення, предмет та результат вирішення.

Національна служба посередництва й примирення в системі органів, що вирішують колективні трудові спори (конфлікти). Поняття, порядок створення, предмет та результат вирішення.

Страйк (поняття, умови та порядок проведення, випадки заборони).

Судові органи в системі органів, що вирішують колективні трудові спори (конфлікти).

Загальна характеристика стадій вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Послідовність розгляду та вирішення колективного трудового спору (конфлікту) примирними органами.

Загальна характеристика нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю України (поняття, види та органи, що здійснюють).

Коло органів, що здійснюють нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю України.

Відповідальність за порушення законодавства про працю України.