ПЕРЕДМОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

В умовах реформування трудового законодавства України поста­ла нагальна потреба в навчальному посібнику, який би допоміг орі­єнтуватися в проблемах регулювання трудових відносин в Україні, дізнатися про тенденції розвитку, орієнтуватися в нових поняттях, інститутах та нормах вітчизняного трудового законодавства.

Пропонований курс відповідає програмі навчальної дисципліни "Трудове право України". У посібнику розглянуто основні теоре­тичні питання, а також застосування їх на практиці.

У Загальній частині розглянуто предмет, метод, функції, систему й джерела трудового права, основні принципи та суб'єкти трудового права, правовідносини у цій важливій сфері суспільного буття, а та­кож те, як регулюються соціально-партнерські відносини в Україні.

В Особливій частині розглядаються проблеми регулювання тру­дових відносин, а також відносин, тісно пов'язаних з трудовими.

Джерельну базу посібника становлять Конституція України, міжнародні документи, закони України, підзаконні та локальні нор­мативно-правові акти у сфері регулювання трудових, а також дотич­них до них відносин; використовуються роз'яснення пленуму Верхов­ного Суду України.

У праці наголошується на теоретичних аспектах правового регу­лювання відносин, які є предметом трудового права, розглядаються проблемні питання, пов'язані із застосуванням норм трудового зако­нодавства в Україні.

Виклад окремих питань навчального матеріалу спирається на ви­користання структурно-логічних схем (СЛС).

У книзі вміщено найважливіші нормативно-правові акти з усіх інститутів трудового права України.

Автори сподіваються, що запропоновані в посібнику теоретичні підходи й практичні рекомендації стануть у пригоді майбутнім фахі-вцям-правознавцям.

У посібнику використано такі скорочення.

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

КТС — Комісія з трудових спорів.

 

МОП — Міжнародна організація праці.

КК — Кримінальний кодекс України.

ЦК — Цивільний кодекс України.

ЦПК — Цивільний процесуальний кодекс України.

Якщо в посібнику після посилання на статті кодексу не зазна­чається держава, яка прийняла кодекс, наприклад, ст. 21 КЗпП, ст. 13 ЦПК, ст. 7 ЦК, то йдеться про статті кодексів України.

У навчальному посібнику використано нормативно-правові акти за станом на 15 липня 2002 року.