Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Допущено

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Частина 2

Київ 2003

 

ББК  67.9(4УКР)305я73 Г90

Рецензенти: М. К. Галянтич, канд. юрид. наук

Д. О. Карпенко, канд. юрид. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 8 від 28.11.02)

Допущено Міністерством освіти і науки (лист № 14/18.2-347від 20.03.03)

Грузінова Л. П., Короткін В. Г.

Г90         Трудове право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. —

ISBN 966-608-242-Х

Ч. 2. — 2003. — 136 с.: іл. — Бібліогр.: с 129-133. —

ISBN 966-608-258-6

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми "Трудове право України" і складається з чотирьох частин. У першій частині розглянуто Загальну частину трудового права, у другій, третій та четвертій частинах посібника розглянуто інститути Особливої частини трудового пра­ва. Висвітлюються питання теорії трудового права, аналізується чинне тру­дове законодавство та практика його застосування.

Для студентів неюридичних вузів і факультетів, які вивчають трудове право України, а також для всіх, хто цікавиться питаннями трудового зако­нодавства України.

ББК 67.9(4УКР)305я73+ +67.305я73

ISBN 966 608 242 X       ©   Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін, 2003

©   Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-258-6       управління персоналом (МАУП), 2003