Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, Г.В. Зубенко

Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні:

статус і функціонування

Монографія

Харків 2006

 

ББК 67.9(4Укр)300.6

М29

Рекомендовано до друку вченою радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

Протокол № 5 від 26 травня 2006 року

Рецензенти: доктор юридичних наук, професор, академік АПрН Укра­їни Ю.М. Тодика,

кандидат юридичних наук, доцент І.В. Процюк.

Марцеляк О.В., Коломієць Ю.М., Зубенко Г.В.

М 29 Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні: статус і функціонування: Монографія / За ред. О.В. Марце-ляка. - Харків: ТОВ "ПРОМЕТЕИ-ПРЕС", 2006. - 268 с

ISBN 966-8649-31-1

Монографія являє собою комплексне порівняльно-правове дослі­дження спеціалізованих органів парламентського контролю в Україні. Зокрема, в роботі аналізується становлення та розвиток Рахункової палати п Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, їх місце в системі органів державної влади. Розглядається конституцій­но-правовий статус українського омбудсмапа, його роль в механізмі реалізації Верховною Радою України парламентського контролю. Ви­світлюється порядок формування, структура, повноваження Рахунко­вої палати як органу бюджетно-фінансового контролю в Україні.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних навчаль­них закладів і факультетів, науково-педагогічних працівників, народних депутатів, працівників державного, апарату, і всіх інших, хто цікавиться проблемами парламентського контролю, діяльністю Уповновсоїсеного Верховної Ради України з прав людини та Рахункової палати.

ББК 67.9(4Укр)300.6 ISBN 966-8649-31-1

О Марцеляк О.В., Коломієць Ю.М., Зубенко Г.В., 2006

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006

© ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС", 2006