Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вступ     З

Розділ 1. Становлення спеціалізованих органів парламентського

контролю в Україні і їх місце у системі органів

державної влади  6

1.1.          Виникнення та еволюція державних органів контролю

за виконанням бюджету в Україні 6

Утвердження в Україні інституту омбудсмана           26

Український омбудсман та Рахункова палата

в інституціональному механізмі парламентського контролю 51

Розділ 2. Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини в механізмі реалізації Верховною

Радою України парламентського контролю                88

2.1.          Призначення на посаду, звільнення з посади

та припинення повноважень Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини        88

2.2.          Порядок звернення до Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини        109

Повноваження українського омбудсмана   130

Організація роботи українського омбудсмана

та гарантії його діяльності                183

Розділ 3. Рахункова палата як орган

бюджетно-фінансового контролю в Україні               210

Порядок формування і структура Рахункової палати               210

Повноваження Рахункової палати  223

Контроль за функціонуванням Рахункової палати

та гарантії забезпечення її діяльності             254

Висновки              260

 

Наукове видання

Марцеляк Олег Володимирович

Коломієць Юрій Миколайович

Зубенко Ганна Вікторівна

Спеціалізовані органи

парламентського контролю в Україні

статус і функціонування

Монографія За редакцією доктора юридичних наук, доцента О.В. Марцеляка

Відповідальний за випуск A.M. Кушнерук

Комп'ютерна верстка        А.О. Чорножукова

Підписано до друку 17.05.2006. Папір офсетний. Формат 60x90/16.

Друк офсет. Умови, друк. арк. 14,2. Обл.-вид. арк. 14,5.

Замовл. № 4/2006. Наклад 500 прим.

ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС»

61080, м. Харків, пр-т Гагаріна, 187

Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1529 від 16.10.2003 р.