8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Успішності студентів із засвоєння навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво” оцінюється з урахуванням результатів:

         1) роботи на семінарських заняттях;

2) підсумкового заліку за весняний семестр.

Оцінювання знань студентів під час семінарських занять відбувається за чотирибальною системою згідно із  такими критеріями: повнота розкриття питання, логічність і стиль виступу, міра засвоєння матеріалу, вміння обґрунтувати свою позицію і відповісти на запитання викладача, оперування науковою літературою, володіння фактографічним матеріалом, уміння узагальнити і зробити аргументовані висновки.

Підсумковий контроль знань студентів з ораторського мистецтва проводиться у формі заліку.

Критерієм оцінки відповіді на заліку служить рівень володіння студентом теоретичним матеріалом курсу, уміння синтезувати отримані теоретичні знання з практичними проблемами ораторської діяльності.

Аргументована, логічна відповідь, володіння матеріалом навчального курсу, оперування поняттями та категоріями, що передбачені навчальною дисципліною, уміння встановити зв’язок між теоретичними знаннями та практикою ораторської діяльності оцінюється як “залік”.