5. САМОСТІЙНА РОБОТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Самостійна робота студентів має допомогти їм більш повно оволодіти предметом курсу, розширити ерудицію, сформувати навички науково-дослідницької роботи. Для цього при організації самостійної роботи студентів слід органічно поєднувати ті види діяльності, які вимагають уваги та пильності, з тими, які стимулюють творчий пошук та мислення, що дозволить усебічно підготувати студента до самостійної праці. Результатом самостійної роботи повинно стати формування якісно нового рівня наукової підготовки студента, вміння вільно орієнтуватися в системі ораторського мистецтва.

Головна мета полягає в необхідності закріплення студентом матеріалу, який він здобув у навчальному закладі, та його систематизації. Наведений нижче перелік форм самостійної роботи студентів, з одного боку, є орієнтованим і, з другого – містить найбільш змістовні форми:

1) виконання домашніх завдань (визначаються завданнями для семінарських занять (СЗ)), підготовка до СЗ;

доопрацювання матеріалів лекції за допомогою комп’ютерного навчального курсу;

робота в інформаційних мережах;

опрацювання додаткової літератури;

опрацювання першоджерел класиків ораторського мистецтва;

складання публічного виступу на визначену тему в конкурсі ораторів академії.

Перелік видів самостійної роботи доводиться до відома студентів на семінарських заняттях.