4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Т е м а 1. Взаємодія оратора й аудиторії

П л а н

Оратор як організатор і керівник мисленнєво-мов-леннєвим процесом діяльності аудиторії. Вимоги до оратора.

Суть закону аудиторії. Характеристика ознак аудиторії: формально-ситуативних, соціально-демографічних, соціально-психологічних.

Психологічні проблеми контакту оратора й аудиторії, шляхи їх вирішення.

 

П р а к т и ч н і   в п р а в и :

1.Складіть портрет аудиторії, для якої готується публічна промова.

2. Визначте жанр публічного виступу.

Література: 1- 4, 9, 10, 12, 13, 16

 

Т е м а 2. Стратегія і тактика оратора

П л а н

1. Зміст і структура стратегії.

2. Тактика оратора: поняття і структура.

3. Характеристика принципів тактики.

4. Особливості способів реалізації стратегії у тактиці виступу.

5. Композиція виступу, характеристика її елементів.

6. Композиційні прийоми.

 

П р а к т и ч н і  в п р а в и :

1. Розробіть стратегію власного виступу, визначивши протиріччя й конструктивні питання в концепції, завдання й надзавдання, тезу (головну ідею виступу).

2. Складіть композицію виступу, керуючись специфічними ораторськими принципами та обираючи необхідні способи розгортання тези виступу.

3. Використайте композиційні прийоми, у тому числі мисленнєвий експеримент, згадування, опудало-опонент, характеристику, агітацію.

 

Література: 1- 4 , 9, 10, 12, 13

 

Т е м а 3. Доказ у публічному виступі

П л а н

1. Поняття та структура доказу.

2. Правила й помилки висунення тези.

3. Аргументи як логічна основа доказу. Принципи добору аргументів.

4. Правила й помилки демонстрації.

5. Спростування і способи його реалізації.

 

П р а к т и ч н і   в п р а в и :

1. Визначте тезу й доберіть аргументи до неї з урахуванням особливості аудиторії.

2. Обґрунтуйте вибір способу демонстрації в обраній для промови аудиторії.

 

Література: 1- 4, 12, 17

 

Т е м а 4. Культура мови юриста

П л а н

1. Поняття “культура мови”. Характеристика мовленнєвого закону.

2. Загальні ознаки мовленнєвої культури оратора.

3. Образність мови, засоби її створення.

Поняття “стиль публічного виступу”. Види стилів.

П р а к т и ч н і  в п р а в и :

1. Складіть речення з тропами та фігурами промови.

2. Передайте певну інформацію (зробіть виступ) різними мовними стилями.

 

Література: 1- 4, 11, 13 – 15

 

Т е м а 5. Техніка мови юриста

П л а н

Категорії техніки мови.

Інтонаційно-виразні засоби ( прийоми) мови.

Логіко-інтонаційний аналіз тексту промови.

Мовні ноти.

 

П р а к т и ч н і  в п р а в и:

Зробіть логіко-інтонаційний аналіз тексту промови за допомогою мовних нот.

 

Література: 1 - 4,  11, 13 - 15

 

Т е м а 6.  Принципи і прийоми полеміки

П л а н

1. Полеміка: суть, принципи та прийоми ведення.

2. Софістичні виверти в полеміці.

3. Логіка запитань і відповідей у полеміці.

 

П р а к т и ч н і   в п р а в и :

Наведіть приклади відкритих і закритих, коректних і некоректних запитань.

 

Література: 1- 5,  17

 

Т е м а 7. Судова промова

 

П л а н

 

Судова промова: загальна характеристика й різновиди за процесуальними ролями.

Процесуальні, етичні та загальнокультурні вимоги до судової промови.

Підготовка виступу (промови).

Особливості композиції та логіки викладу судової промови.

Риторичні прийоми в судовому красномовстві: різновиди й логічні застосування.

Специфіка взаємодії оратора й аудиторії у судовому процесі.

 

П р а к т и ч н і   в п р а в и :

Складіть текст промови прокурора й адвоката наданої фабули обставин вчиненого злочину або позивача чи відповідача в конкретній справі.

 

Література:  1- 8, 18