3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна

 

Предмет і функції ораторського мистецтва. Історія ораторського мистецтва. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста.

Роди і види ораторського мистецтва. Форми ораторського мистецтва. Закони ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва.

 

2. Взаємодія оратора й аудиторії

 

Функції оратора. Фази й етапи діяльності оратора.

Індивідуально-психологічні якості оратора. Поведінка оратора в аудиторії.

 Характеристика мовного типу оратора.

Ознаки аудиторії: соціально-демографічна, соціально-психологічна, формально-ситуативна.

Контакт оратора й аудиторії, шляхи його встановлення.

Суб’єктивні й об’єктивні перешкоди контакту аудиторії і оратора, способи їх подолання.

 

3. Стратегія і тактика оратора

 

Структура стратегії. Визначення тактики виступу. Головні елементи тактики, їх значення.

Принципи і способи побудови промови. Прийоми викладення інформації.

Засоби активізації слухачів.

Тактичні помилки, шляхи їх усунення.

 

4. Підготовка виступу

 

Способи вибору теми. Види плану промови, вимоги до складання плану. Форми текстового оформлення матеріалу. Форми репетиції.

Композиція виступу. Характеристика основних частин композиції.

Види підготовки до виступу, особливості їх вико-ристання.

 

5. Доказ у публічному виступі

 

Поняття і структура доказу. Правила і помилки висунення тези, аргументації та демонстрації.

 

6. Культура мови юриста

 

Поняття та структура культури мови. Загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма.

Стиль мови: поняття і види. Умови вибору стилю промови. Індивідуальний стиль оратора, проблеми його створення і шляхи оволодіння ним.

Образність мови: поняття, зміст, роль. Засоби створення образності. Види тропів та фігур.

 

7. Техніка мовлення юриста

 

Поняття й категорії техніки мовлення.

Логіко-інтонаційні закономірності промови. Інтонаційно-виразні засоби мови.

Мовні ноти: призначення, зміст. Правила роботи з мовними нотами.

 

8.  Принципи і засоби ведення полеміки

 

Полеміка як форма ораторського мистецтва: функції, принципи, прийоми.

Культура полеміки.

Характеристика запитань і відповідей у полеміці. Види запитань і відповідей.

Види полемічних “хитрощів” у полеміці.

 

9.  Судове красномовство

 

Предмет судового виступу. Монологічна й діалогічна форми судових виступів. Судові дебати як складова частина судового розгляду.

Особливості підготовки судових виступів.