Питання 18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пільги та гарантії для громадян, які проживають на цій території.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Чорнобильська катастрофа створила на значній території України надзвичайно небезпечну для здоров'я людей і навко­лишнього природного середовища радіаційну обстановку. Україну оголошено зоною екологічної катастрофи, усунення наслідків якої залежить від законодавчого визначення правово­го режиму різних за ступенем радіоактивного забруднення те­риторій і заходів щодо його забезпечення. Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруд­нення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р. (далі — Закон) регулює питання поділу території на відповідні зони, режим їх використання та охорони, умови проживання та роботи населення, господарську, науково-дослід­ну та іншу діяльність в цих зонах; закріплює і гарантує забез­печення режиму використання та охорони вказаних територій із метою зменшення дії радіоактивного опромінення на здоро­в'я людини та екологічні системи.

Відповідно до ст. 1 Закону до територій, що зазнали радіо­активного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в межах України належать ті, на яких виникло стійке забруд­нення навколишнього середовища радіоактивними речовинами понад доаварійний рівень, що з урахуванням природно-кліма­тичної та комплексної екологічної характеристики конкретних територій може призвести до опромінення населення понад 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік, і яке потребує вжиття заходів щодо радіа-

8 — 5-1344

 

114

 

О. М. КОВТУН

 

цшного захисту населення та інших спеціальних втручань, спрямованих на необхідність обмеження додаткового опромі­нення населення, зумовленого Чорнобильською катастрофою, та забезпечення його нормальної господарської діяльності.

Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей ґрун­тів, величини перевищення природного доаварійного рівня на­копичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов'я­заних з ними ступенів можливого негативного впливу на здо­ров'я населення, вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, з урахуванням загаль­них виробничих та соціально-побутових відносин територію, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи, поділено на зони:

зона відчуження — це територія, з якої проведено евакуа­

цію населення в 1986 p.;

зона безумовного (обов 'язкового) відселення — це територія,

що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіо­

нуклідами, з щільністю забруднення грунту понад доаварій-

ний рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 і більше, або

стронцію від 3,0 Кі/км2 і більше, або плутонію від 0,1 Кі/км2

і   більше,   де  розрахункова  ефективна  еквівалентна  доза

опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції

радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищи­

ти 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала

у доаварійний період;

зона гарантованого добровільного відселення — це терито­

рія з щільністю забруднення ґрунту понад доаварійний рі­

вень ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію

від 0,15 до 3,0 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2,

де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення

людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у

рослини  та  інших   факторів  може   перевищити   1,0   мЗв

(0,1 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доава­

рійний період;

зона посиленого радіоекологічного контролю — це терито­

рія з щільністю забруднення ґрунту понад доаварійний рі­

вень ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від

0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2

за умови,  що розрахункова ефективна еквівалентна доза

опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції

радіонуклідів   у   рослини   та   інших   факторів   перевищує

 

Законодавство про довкілля

 

115

 

0,5 мЗв (0,05 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період.

Радіаційно небезпечні землі — це землі, на яких є немож­ливим подальше проживання населення, одержання сільсько­господарської та іншої продукції, продуктів харчування, що відповідають республіканським та міжнародним допустимим рівням вмісту радіоактивних речовин, або які недоцільно ви­користовувати за екологічними умовами. До таких земель на­лежать зона відчуження і зона безумовного (обов'язкового) відселення.

Радіоактивно забруднені землі — це ті, які потребують проведення заходів радіаційного захисту та інших спеціальних втручань, спрямованих на обмеження додаткового опромінен­ня, зумовленого Чорнобильською катастрофою, та забезпечен­ня нормальної господарської діяльності. До таких земель нале­жать зона гарантованого добровільного відселення і зона поси­леного радіоекологічного контролю.

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи що­до вдосконалення системи державного управління у сфері по­долання наслідків Чорнобильської катастрофи» від 6 липня 2004 р. № 755/2004 Міністерство України з питань надзвичай­них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор­нобильської катастрофи було реорганізовано в Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та Державний комі­тет України з питань подолання наслідків Чорнобильської ка­тастрофи.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичай­них ситуацій техногенного та природного характеру, рятуваль­ної справи, пожежної безпеки тощо. Державний комітет є спе­ціально уповноваженим центральним органом виконавчої вла­ди в тому числі з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, перетво­рення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, реа­білітації забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій. Діяльність Державного комітету спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра України з питань надзвичайних ситуацій.

Підприємства, об'єднання та організації, розташовані у зо­нах гарантованого добровільного відселення та посиленого ра-

 

116

 

О. М. КОВТУН

 

діоекологічного контролю, звільняються від оподаткування, крім платежів і відрахувань до місцевих бюджетів. Для них Кабінет Міністрів України встановлює пільгові умови фінансу­вання, гарантоване матеріально-технічне забезпечення. Не під­лягають оподаткуванню земельні ділянки та будинки, розта­шовані на території зон гарантованого добровільного відселен-ня і посиленого радіоекологічного контролю, що належать громадянам, які проживають поза межами зон радіоактивного забруднення. Розмір податку з прибутку підприємств, органі­зацій та установ, розташованих поза межами зон радіоактив­ного забруднення, який вони одержують від діяльності, пов'я­заної з культурно-побутовим, торговельним, іншими видами обслуговування і будівництвом в цих зонах, зменшується на ЗО відсотків.

Управління зоною відчуження, а також зоною безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів з населених пунктів цієї зони та припинення у зв'язку з цим у зазначених пунктах діяльності Рад здійснює спеціальний під­розділ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (далі — МНС) — Адміністрація зони, яка має статус юридич­ної особи і діє на підставі Положення про державний департа­мент— Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, затвердженого постановою Кабіне­ту Міністрів України від 11 серпня 2000 р. № 1263.

Землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відсе­лення виводяться з господарського обороту, відмежовуються від суміжних територій і переводяться до категорії радіаційно небезпечних земель. У цих зонах заборонено постійне прожи­вання населення; здійснення діяльності з метою одержання то­варної продукції без спеціального дозволу МНС; перебування осіб, які не мають на це спеціального дозволу, а також залу­чення до роботи осіб без їх згоди; вивезення за межі зон без спеціального дозволу МНС землі, глини, піску, торфу, дереви­ни, а також заготівля і вивезення рослинних кормів, лікарсь­ких рослин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісоко­ристування, за винятком зразків для наукових цілей; винесен­ня або вивезення із зон будівельних матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, домашніх речей тощо без спеціального дозволу МНС і дозиметричного контролю; ведення сільського­сподарської, лісогосподарської, виробничої та іншої діяльнос­ті, а також будівництво без спеціального дозволу МНС; вила-

 

Законодавство про довкілля

 

117

 

сання худоби, порушення середовища перебування диких тва­рин, спортивне та промислове полювання та рибальство; пере­гін тварин, сплав лісу; будь-яка інша діяльність, яка не забез­печує режим радіаційної безпеки; перебування осіб, які мають медичні протипоказання для роботи в контакті з джерелами іонізуючого випромінювання або щодо яких встановлено при­чинний зв'язок інвалідності з роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, оскільки вони є професійно хворими.

В'їзд на територію зони і виїзд з неї здійснюється тільки за спеціальними перепустками з обов'язковим дозиметричним контролем людей та транспортних засобів; транзитний проїзд усіх видів транспорту — за спеціальними перепустками, які видає Адміністрація зони. Спеціалізовані підрозділи у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) виселення вжива­ють обов'язкових заходів щодо: запобігання винесенню радіо­нуклідів з території зон і радіоактивному забрудненню навко­лишнього середовища; моніторингу стану природного середо­вища та медико-біологічного моніторингу; утримання терито­рії в належному санітарному і пожежобезпечному стані; засто­сування методів фіксації радіонуклідів на місцевості. Всі види діяльності слід проводити з обмеженням загальної колективної дози радіоактивного опромінення та кількості залучених осіб.

У зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відсе-лення забезпечується суворий природоохоронний режим, охо­рона територій, природних, історичних та етнокультурних па­м'яток відповідно до чинного законодавства. Охорону громад­ського порядку, протипожежну безпеку на територіях цих зон, контрольно-пропускний режим при в'їзді та виїзді з них забез­печують спеціалізовані органи Міністерства внутрішніх справ України. Виконання зазначених заходів на території зони від­чуження контролює Адміністрація зони, зони безумовного (обо­в'язкового) відселення — відповідні обласні Ради.

Земельні ділянки, розташовані у зоні гарантованого добро­вільного відселення, належать до радіоактивно забруднених і використовуються в порядку, що визначається Кабінетом Мі­ністрів України. Якщо за економічними та екологічними умо­вами подальше використання цих земель є неможливим, їх пе­реводять до категорії радіаційно небезпечних.

У зоні гарантованого добровільного відселення заборонено: будівництво   нових,   розширення  тих  підприємств,   що   вже

 

118

 

О. М. КОВТУН

 

діють, безпосередньо не пов'язаних із забезпеченням радіоеко­логічного, соціального захисту населення, а також умов його життя та праці; будь-яка діяльність, що погіршує радіоекологіч­ну ситуацію; природокористування, яке не відповідає вимогам норм радіаційної безпеки; внесення пестицидів, гербіцидів, отрутохімікатів без спеціального дозволу відповідних органів Кабінету Міністрів України; залучення школярів, учнів і сту­дентів до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров'я.

У зоні посиленого радіоекологічного контролю заборонено: будівництво санаторіїв, дитячих таборів, баз і будинків відпо­чинку, а також будівництво нових підприємств, які шкідливо впливають на здоров'я населення і навколишнє середовище; будь-яку діяльність, що погіршує радіоекологічну ситуацію; природокористування, яке не відповідає вимогам норм радіа­ційної безпеки; внесення пестицидів, гербіцидів, отрутохіміка­тів без спеціального дозволу відповідних органів Кабінету Мі­ністрів України; залучення школярів, учнів і студентів до ро­біт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров'я.

Пільги та гаранти для громадян, які проживають в зоні Чорнобильської катастрофи

Відповідно до ст. 14 згаданого Закону України до категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій, поряд з іншими катего­ріями громадян, віднесено громадян, які проживають на цій території, а саме осіб, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посилено­го радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навча­лися у цій зоні не менше 4 років (категорія 4, докладніше про визначення категорій див. питання 19).

Згідно зі ст. 23 Закону особам, віднесеним до категорії 4, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних

закладах та аптеках;

користування при виході на пенсію та зміні місця роботи по­

ліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залу­

ченням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізова­

них стаціонарах;

 

Законодавство про довкілля

 

119

 

виплата допомоги за тимчасовою непрацездатністю в роз­

мірі  100 відсотків середньої заробітної плати незалежно

від страхового стажу;

щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів

без збереження заробітної плати одному з батьків, які ма­

ють неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон

радіоактивного забруднення;

одержання безпроцентної позики на індивідуальне житло­

ве будівництво незалежно від того, кому з членів сім'ї від­

ведено земельну ділянку, цю пільгу може бути використа­

но один раз;

зарахування  поза конкурсом при одержанні позитивних

оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти осіб з чис­

ла потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які прожи­

вають на територіях радіоактивного забруднення і направ­

лені на навчання згідно з планом цільової підготовки або

договорами з підприємствами. Зазначені особи навчаються

за рахунок держави. Студентам із числа потерпілих від

Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожит­

ку, якщо вони не мають житла, а також виплата стипендії,

підвищеної на 100 відсотків, незалежно від місця навчання

на території України;

забезпечення продуктами харчування, зокрема тими, які

мають радіопротекторні властивості, відповідно до фізіо­

логічних норм;

звільнення від плати за землю;

першочергове щорічне забезпечення пільговою  санатор­

но-курортною путівкою  або путівкою на відпочинок чи

компенсація за їх бажанням 50 відсотків середньої вартос­

ті путівки в Україні. Порядок надання путівок та розмір їх

середньої вартості визначає Кабінетом Міністрів України;

першочергове зубопротезування із зниженням його вартос­

ті на 50 відсотків (за винятком зубопротезування зі доро­

гоцінних металів та матеріалів, прирівняних за вартістю

до них, що визначається Міністерством охорони здоров'я

України);

відшкодування 50 відсотків вартості палива, придбаного в

межах установлених норм, особам, які проживають у бу­

динках, що не мають центрального опалення;

передача громадянам, які відпрацювали на території зони

посиленого   радіоекологічного   контролю   не   менше   ніж

 

120

 

О. М. КОВТУН

 

п'ять років, безоплатно в приватну власність житла, яке вони займають у цій зоні.

Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати податків і мита всіх видів, а ті, які постійно працюють, але. не проживають у цій зо­ні, — від сплати прибуткового податку, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали у цій зо­ні не менше 4 років. Усі компенсації та пільги надаються гро­мадянам на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування міс­цевого виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах: у зоні посиленого радіоекологічного контро­лю — 30 відсотків мінімальної заробітної плати; у зоні гаран­тованого добровільного відселення — 40 відсотків мінімальної заробітної плати; у зоні безумовного (обов'язкового) відселен­ня — 50 відсотків мінімальної заробітної плати.

Перелік населених пунктів, жителі яких отримують щомісяч­ну грошову допомогу, затверджує Кабінет Міністрів України. Цю допомогу виплачують щомісячно за місцем роботи, пенсі­онерам— органи, які виплачують пенсію, громадянам, які не працюють — місцеві органи державної адміністрації або вико­навчі комітети міських рад народних депутатів за місцем про­живання. Виплата за два і більше місяців забороняється (ст. 37 Закону).

Пенсії особам, віднесеним до категорії 4, встановлюються у вигляді: а) державної пенсії; б) додаткової пенсії за шкоду, за­подіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію, — у розмірі 15 відсотків мінімальної пен­сії за віком.

Право на пенсію в повному розмірі мають громадянг від­несені до категорій 1, 2, 3, 4, за умови стажу роботи не менше ніж: чоловіки — 20 років, жінки—15 років, зі збільшенням пенсії на один відсоток заробітку за кожний рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж, але не вище 75 відсотків за­робітку, а громадянам, які відпрацювали за списком № 1; чо-

 

Законодавство про довкілля

 

121

 

ловіки— 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і біль­ше, не вище 85 відсотків заробітку.

Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2, 3 і 4, надається статус ветерана праці за умови наявності у них трудового ста­жу на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті (у жінок — 25 років, у чоловіків — ЗО років).

Середньомісячний заробіток обчислюють відповідно до За­кону України «Про пенсійне забезпечення».

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 p., а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія за інвалідністю за їх бажанням обчислю­ється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи і проживають на радіоактивно забрудненій території, мо­жуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені за­конодавством України.