2.5.2. Повноваження місцевих державних адміністрацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Повноваження органу виконавчої влади — це закріплені за ним права і обов'язки. Обсяг повноважень, закріплених за кожним органом виконавчої влади відповідно до покладених на нього завдань і функцій виражає їх компетенцію.

Повноваження місцевих державних адміністрацій визначені статтею 119 Конституції України та Законом України «Про місцеві державні адміністрації» і поділяються на власні і делеговані (рис. 2.2).

Власні повноваження місцевих державних адміністрацій за змістом і ступенем охоплення об'єктів управління у свою чергу класифікуються на загальні (як органу загальної компетенції) і спеціальні (галузеві), які стосуються певної сфери суспільного життя.

До компетенції місцевих державних адміністрацій входить забезпечення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; законності, правопорядку, Додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм національ-

 

206

Розділ 2.5

Власні

1

Загальні

і

Спеціальні (галузеві)

 

 

Делеговані

 

 

 

 

 

органами виконавчої влади вищого рівня

 

радами

 

 

 

У галузі соціально-економічного розвитку

1

У галузі фінансів та бюджету

У галузі управління майном, приватизації і підприємництва

І

У галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку

У галузі науки,освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді

У галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати

У галузі забезпечення правопорядку законності, прав і свобод громадян

У галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин

Рис. 2.2. Система повноважень місцевих державних адміністрацій

 

Місцеві державні адміністрації в системі державного управління         207

но-культурного розвитку меншин; підготовки і виконання відповідних бюджетів; управління, переданими в законному порядку об'єктами державної власності; здійснення державного контролю в межах, визначених законодавством; взаємодії з органами місцевого самоврядування та реалізації інших наданих державою повноважень.

Законодавством визначено такі основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій, а саме в галузях:

— економічного та соціального розвитку — розробка програм соціально-економічного розвитку і забезпечення їх виконання;

— бюджету і фінансів — складання проекту відповідного бюджету і забезпечення його виконання;

—  управління майном, приватизації та підприємництва — здійснення на відповідній території управління об'єктами, що перебувають у переданій до сфери управління державної адміністрації власності;

— містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торг.,вельного обслуговування, транспорту і зв'язку — організація експертизи містобудівної документації, забезпечення обслуговування населення підприємствами вказаних галузей;

— використання та охорони земель, природних ресурсів і довкілля — розробка і забезпечення виконання програм у сфері екології;

— науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту — реалізація державної політики в цих сферах;

—  зайнятості населення, праці та заробітної плати — реалізація державних гарантій у сфері праці;

—  міжнародних та зовнішньоекономічних відносин — забезпечення сприяння розвитку міжнародного співробітництва;

—  оборонної роботи — забезпечення законодавства про військовий обов'язок.

Делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій — це повноваження, що їх набувають адміністрації

 

208                                                                                              Розділ 2.5

шляхом передачі їм для виконання від інших суб'єктів за власним рішенням останніх або на підставі закону.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами, а також повноваження органів виконавчої влади вищого рівня, делеговані їм у межах, визначених законами, Кабінетом Міністрів України. Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів супроводжується передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.