Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Передмова ................................................................ 11

Частина 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ.........................................21

Розділ 1.1. Державне управління — системне

суспільне явище....................................... 21

1.1.1.  Управління як суспільне явище.................   21

1.1.2.  Категорія «держава».................................. 25

1.1.3. Сутність, зміст та специфіка державного управління................................................ 28

1.1.4. Принципи державного управління.............. 37

1.1.5.  Основні теорії та школи управління............41

1.1.6. Політична система, державне управління та регулювання на трансформаційному

етапі розвитку держави.............................. 57

1.1.7.  Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби..........................................63

 

6                                                                                                Зміст

Розділ 1.2. Державна влада та державне управління... 73

1.2.1.  Державна влада як складова державно-владного механізму ................................... 73

1.2.2. Адміністративний аспект державного управління................................................ 76

1.2.3.  Об'єкти управлінської діяльності виконавчої влади.................................................. 80

Розділ 1.3. Цілі та функціональна структура державного управління.......................................82

1.3.1. Цілі державного управління, їх юридичне

та ресурсне забезпечення............................ 82

1.3.2.  Поняття й види функцій державного управління................................................86

1.3.3.  Функціональна структура державного управління................................................ 88

Розділ 1.4. Організаційна структура державного

управління .............................................. 91

1.4.1.  Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури державного управління......... 91

1.4.2. Унітарна та федеративна організація державного управління........................................ 93

1.4.3.  Основи побудови організаційної структури державного управління.............................. 96

Розділ 1.5. Сутність і зміст управлінської діяльності ... 99

1.5.1.  Поняття та загальні риси управлінської діяльності.................................................99

1.5.2.  Форми управлінської діяльності................101

1.5.3.  Методи управлінської діяльності...............102

1.5.4.  Стадії управлінської діяльності.................106

1.5.5.  Управлінські технології: поняття та види ... 108

Розділ 1.6. Підготовка та прийняття рішень

у державному управлінні.........................110

1.6.1.  Поняття та суть управлінського рішення .... 110

1.6.2.  Процес підготовки управлінського рішення 114

 

Зміст_____________________________________________________7

1.6.3. Технологія процедури прийняття рішень

у державному управлінні ..........................120

Розділ 1.7. Законність та відповідальність

у державному управлінні.........................123

1.7.1.  Зміст законності в державному управлінні   123

1.7.2.  Забезпечення законності в державному управлінні...............................................125

1.7.3.  Дисципліна і відповідальність у забезпеченні законності.......................................128

1.7.4.  Відповідальність державних службовців.....131

Розділ 1.8. Контроль у державному управлінні ..........137

1.8.1.  Поняття та види контролю в державному управлінні...............................................137

1.8.2. Контроль, інституціалізований за гілками державної влади.......................................140

1.8.3.  Громадський контроль..............................149

Розділ 1.9. Ефективність державного управління.......152

1.9.1.  Загальна соціальна ефективність державного управління.......................................152

1.9.2.  Ефективність організації і функціонування суб'єктів державного управління...............154

1.9.3.  Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб............................156

1.9.4.  Економічна оцінка ефективності функціонування органу державної влади .................160

Запитання та завдання для самоконтролю.................170

Частина 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

В УКРАЇНІ.............................................172

Розділ 2.1. Конституційні засади побудови структур

державного управління в Україні.............172

2.1.1. Конституція України про гілки влади

в Україні.................................................172

 

8                                                                                                           Зміст

2.1.2.  Верховна Рада та державне управління......175

2.1.3. Інститут Президента та державне управління.......................................................177

Розділ 2.2. Система органів виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські зв'язки ............................'.......................182

2.2.1.  Єдина система органів виконавчої влади ....182

2.2.2.  Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади.....................................185

Розділ 2.3. Центральні органи виконавчої влади:

права, компетенція, функції....................188

2.3.1.  Кабінет Міністрів України: структура

і компетенція...........................................188

2.3.2.  Міністерства України та їх повноваження ... 191

2.3.3.  Державні комітети (державні служби) України та інші центральні органи виконавчої влади: їх статус, функції.................195

Розділ 2.4. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: права, компетенція, функції...................................................198

2.4.1. Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління.......................................................198

2.4.2.  Територіальні органи центральних органів виконавчої влади .....................................200

Розділ 2.5. Місцеві державні адміністрації в системі

державного управління ...........................203

2.5.1. Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних адміністрацій.......................................................203

2.5.2.  Повноваження місцевих державних адміністрацій .................................................205

 

 

Зміст                                                                                                9

2.5.3.  Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв'язків.......................................208

2.5.4.  Структура місцевих державних адміністрацій.......................................................212

Розділ 2.6. Місцеве самоврядування та його особлива

роль у державному управлінні.................214

2.6.1.  Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі державного управління.......................................................214

2.6.2.  Система місцевого самоврядування

в Україні.................................................216

Розділ 2.7. Реформування організаційної структури

державного управління в Україні.............221

2.7.1.  Реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні ..........221

2.7.2.  Концептуальні засади реформування місцевих органів влади та напрями регіональної політики..................................................238

Управлінські ситуації та практичні завдання ............243

Частина 3. ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ..............................245

Розділ 3.1. Організаційна структура органу державної

влади .....................................................245

3.1.1. Сутність та особливості організаційної структури органу державної влади.............245

3.1.2.  Підходи та методи побудови організаційних структур органу державної влади ..............256

Розділ 3.2. Внутрішня організація органу державної

влади .....................................................260

3.2.1. Орган влади як об'єкт організації..............260

 

10                                                                                        Зміст

3.2.2. Організація як процес і функція управління .......................................................264

Розділ 3.3. Менеджмент органу державної влади........269

3.3.1. Сутність і особливості менеджменту органу

державної влади.......................................269

Розділ 3.4. Стратегічне та ситуаційне управління ......283

3.4.1.  Стратегічне управління.............................283

3.4.2.  Стратегічне управління та формування програми діяльності органу державної

влади ......................................................287

3.4.3.  Ситуаційне управління .............................299

Розділ 3.5. Функціональний аналіз та контролінг

діяльності органу державної влади...........301

3.5.1.  Сутність функціонального аналізу діяльності органу державної влади та методика

його проведення.......................................301

3.5.2.  Контролінг у діяльності органу державної влади ......................................................304

Розділ 3.6. Інформаційне та комунікаційне

забезпечення внутрішньої організації органу державної влади...........................310

3.6.1.  Інформаційне забезпечення внутрішньої організації органу державної влади...........310

3.6.2.  Комунікації та комунікаційний процес ......318

Розділ 3.7. Зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державної влади .....................................321

Практикум..............................................................326

Словник...................................................................327

Література...............................................................336