Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

А.Ф. Мельник, О.Ю. Смоленський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко

 

 

 

 

Серія "ВИЩА ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ'

 

 

А.Ф. Мельник О.Ю. Смоленський А.Ю.Васіна Л. Ю. Гордієнко

 

УДК 351/354(075.8) ББК 65.050.9(4Укр)я73 Д36

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-889 від 23 квітня 2002 року)

Рецензенти:

J.P. Михасюк, доктор економічних наук, професор, академік Мі Вищої школи України (Львівський національний університет імені І. Франка);

В.І. Гринчуцький, доктор економічних наук, професор (Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя)

Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Д36   О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. — К.: Знання-Прес, 2003. — 343 с — (Вища освіта XXI століття).

ISBN 966-7767-77-9

Навчальний посібник «Державне управління» зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У посібнику розглядаються основи теорії державного управління, система органів державної влади в Україні, їхні функції та повноваження, напрямки реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні, основи внутрішньої організації та менеджменту державних органів. До складу посібника входять також запитання та завдання для самоконтролю, набір управлінських ситуацій, практикум з менеджменту органів державної влади, словник основних термінів і список літератури.

Посібник розрахований на студентів, слухачів магістратур, науковців, державних службовців, фахівців органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

УДК 351/354(075.8) ББК 5.050.9(4Укр)я73

ISBN 966-7767-77-9              © А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський,

А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко, 2003 © Видавництво «Знання-Прес», 2003

 

Навчальне видання

Серія «Вища освіта XXI століття»

МЕЛЬНИК Алла Федорівна, ОБОЛЕНСЬКИЙ Олексій Юрійович. ВАСІНА Алла Юрїівна, ГОРДІЄНКО Лариса Юрїівна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів В.І. Карасьов Головний редактор В.П. Розумний Редактор С.В. Бартош Коректор Ю.А. Полулященко Комп'ютерна верстка Т.В. Матвіенко Обкладинка Л.І. Жиборовської

Книгу можна придбати за адресами:

У м. Київ, вул. М. Грушевського, 4, «Наукова думка», тел. (044)228-06-96;

ТЦ «Метроград», маг. «Книжкова лавка», тел. (044)247-56-15;

вул. Л. Толстого, 11/61, маг. «Буква» Будинку книги, тел. (044)224-75-08;

просп. Червоних козаків, 6, «Орфей-1», тел. (044)418-84-73;

майд. Незалежності, 1, ТЦ «Глобус», маг. «Книжковий світ», тел. (044)238-59-41;

V м. Київ

V м. Київ,

V м. Київ

V м. Вінниця.іїул. Соборна, 38* «Дружба», тел.'(0432)32-76-93;

V м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 15, «Книжкова галерея», тел. (0562)36-05-38; v м. Донецьк, вул. Артема, 147-а, «Будинок книги», тел. (0622)55-44-76;

V м. Житомир, вул. Київська, IT, «Знання», тел. (0412)37-29-02;

V м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 19, «Букініст», тел. (03422)2-38-28;

V м. Запоріжжя, просп. Леніна, 151, «Сучасник», тел. (0612)33-12-27;

V м. Кіровоград, вул. Гайдара, 44, «Бібколектор», тел. (0522)22-48-45, 27-74-78;

V м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 1, «Букініст», тел. (0564)92 37-32;

v м. Львів, просп. Шевченка, 8, книгарня ДВЦ НТШ, тел. (0322)79-85-80;

V м. Львів, просп. Шевченка, 16, ТОП «Ноти», тел. (0322)72-67-96;

v м. Луганськ, вул. Радянська, 58, «Глобус-книга», тел. (0642)53-62-30; v м. Луцьк, просп. Волі, 8, «Освіта», тел. (0332)72-46-14;

V м. Одеса, вул. Троїцька, 28, ОСО «Епос», тел. (0482)22-10-80, 25-85-69;

V м. Полтава, вул. Жовтнева, 60-а, «Планета», тел. (05322)7-20-19;

V м. Рівне, вул. Соборна, 57, «Слово», тел. (0362)26-94-17;

V м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 6, «Знание», тел. (0652)27-54-68;

V м. Суми, вул. Кірова, 8, маг. «Будинок книги» ТОВ «Книжкова палата», тел. (0542)22-51-17;

V м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 17, «Дар», тел. (0352)22-24-33;

V м. Харків, вул. Петровського, 6/8, «Вищашкола», тел. (0572)47-80-20;

V м. Херсон, вул. Леніна, 14/16, маг. «Книжковий ряд», тел. (0552)24-64-23, 22-14-56;

V м. Хмельницький, вул. Подільська, 25, «Книжковий світ», тел. (03822)6-60-73;

V м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 38, «Світоч», тел. (0472)47-92-20;

V м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 37, «Художня книга», тел. (03722)2-60-05;

V м. Чернігів, вул. Леніна, 45, «Будинок книги», тел. (04622)7-30-03;

V м. Ялта, вул. Московська, 9-а, «Будинок книги», тел. (0654)32-16-00. Книготорговельним організаціям та оптовим покупцям звертатися за тел.: (044) 238-82-62, 234-80-43; факс: 238-82-68. E-mail: sales@society.kiev.ua   http://www.books.com.ua

Підп. до друку 23.10.2002. Формат 84x108 732.

Папір офс. Друк офс. Гарнітура SchoolBook.

Ум. друк. арк. 18,06. Обл.-вид. арк. 18,6. Зам. №

Видавництво «Знання-Прес»

01042, Київ-42, б-р Дружби Народів, 19

Свідоцтво ДК № 91 від 16.06.2000

Тел.: (044) 224-80-43, 224-23-36

E-mail: sales@society.kiev.ua http://www.znannia-press.com.ua

Віддруковано в ПП Токарева Т. М. Свідоцтво 1.4831. 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 7. Зам. № 270.