§ 6. Поняття, система навчальної дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» та її значення для підготовки юристів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Навчальну дисципліна «Державне будівництво і місцеве самовряду

вання в Україні» викладають на юридичних факультетах вищих навчаль

них закладів України з початку 90х років ХХ століття. Вона тісно

пов’язана з наукою і в багатьох аспектах збігається з нею, наука покла

дена в основу навчальної дисципліни, є її теоретичною базою, а навчаль

на дисципліна більш вузька за змістом, бо залежить від навчальної про

грами, кількості годин навчального курсу і включає питання і теми,

необхідні для теоретичної і практичної підготовки юристів. Перед на

укою стоять більш широкі завдання, пов’язані із вивченням дійсності з

метою отримання фундаментальних і прикладних знань щодо систем

ноструктурної організації влади, специфіки організації й діяльності

органів публічної влади на різних історичних етапах в Україні та інших

країнах світу. Завдання навчальної дисципліни полягає в засвоєнні сту

дентами знань у більш концентрованому вигляді, засвоєнні матеріалу,

отриманого у процесі наукових досліджень.

«Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» як навчаль(

на дисципліна — це сукупність наукових знань у галузі державного

будівництва і місцевого самоврядування, необхідних і достатніх для

формування цілісного уявлення про організацію роботи органів пуб

лічної влади у процесі підготовки юристів, державних службовців,

фахівців органів державної влади і місцевого самоврядування. Як на

вчальна дисципліна «Державне будівництво і місцеве самоврядування

в Україні» складається із таких тем:

1. Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування та

його зміст.

2. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та на

вчальна дисципліна.

3. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної

влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самовря

дування в Україні.

4. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів

влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в

Україні.

5. Організація роботи Верховної Ради України.

6. Організація роботи народних депутатів України.

7. Організація роботи Президента України.

8. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

9. Організація роботи центральних органів виконавчої влади.

10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки

Крим.

12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Рес

публіки Крим.

13. Організація місцевого самоврядування в Україні.

14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб

місцевого самоврядування.

15. Організація роботи депутатів місцевих рад.

16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.

17. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки Крим і органів місцевого самоврядування в Україні з об’єд

наннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органа

ми юстиції.

Навчальна дисципліна «Державне будівництво і місцеве самоврядуван

ня в Україні» має важливе значення для підготовки юристів. Вона сприяє

розширенню загального та професійного кругозору слухачів, допомагає

оволодіти методикою аналізу теоретичних та практичних аспектів ор

ганізації роботи органів публічної влади, сформувати цілісне уявлення про

елементи організації роботи та закономірності їх функціонування, засто

совуючи отримані знання у процесі практичної діяльності.

Навчальна дисципліна містить лише частину знань, що дає наука,

однак оволодіння нею необхідне для формування повноцінного спе

ціаліста в галузі права, який має необхідні професійні, організаційно–

управлінські, ідейнополітичні навички і вміння. Адже в сучасних умо

вах юрист повинен мати не тільки широку наукову і практичну підго

товку, а й безперервно поповнювати свої знання, знати теорію і прак

тику державотворення, орієнтуватися в історичних і сучасних процесах

реформування державновладних, юридичних і управлінських відно

син, вміти користуватися організаційноуправлінським інструмен

тарієм з метою ефективної організації власної роботи і роботи колекти

ву, мати високу правову культуру.

Дисципліна «Державне будівництво і місцеве самоврядування в

Україні» може бути віднесена до фундаментальних юридичних дис

циплін, оскільки вона дає студентам теоретичні і прикладні знання, що

вчать орієнтуватися в найважливіших державотворчих процесах, ком

плексно підходити до пізнання системноструктурної організації вла

ди, розуміти форми, методи, принципи, основи, організаційну будову

органів публічної влади, мати цілісне уявлення про організацію роботи

органів державної влади і місцевого самоврядування. В умовах розбу

дови національної державності, формування і розвитку державних і са

моврядних інституцій, активного процесу державного будівництва не

можливо стати висококваліфікованим юристом без оволодіння цією си

стемою знань.

Навчальний курс має й виховне значення. Він спрямований на

підвищення правової свідомості, правової і державознавчої культури

студентів, на розуміння корисності й необхідності державотворчих про

цесів, цінностей демократичних політикоправових інститутів, пози

тивне ставлення до права і практики його застосування, підвищення

громадської активності.