§ 3.Форми та методи діяльності місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

У своїй діяльності місцеві ради використовують правові, органі

заційні й матеріальнотехнічні форми, за допомогою яких забезпе

реалізації соціальних програм; ж) культурна функція — підтримка різних

видів творчості, збереження пам’яток історії, управління закладами

культурного призначення; з) екологічна функція — прийняття програм

охорони навколишнього природного середовища, регулювання приро

докористування, забезпечення екологічної безпеки, здійснення заходів,

направлених на покращення навколишнього природного середовища;

и) політична функція –сприяння становленню і розвитку політичної

системи суспільства; і) фінансово(бюджетна функція — розробка, прий

няття відповідних бюджетів, здійснення контролю за їх виконанням,

виробка і реалізація податкової і фінансової політики; ї) функція забезпе

чення і охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина —

організація надання послуг населенню, охорона громадського порядку,

забезпечення законності.

Компетенція місцевих рад є правовою формою виразу їх функцій,

вона водночас служить і правовим засобом їх реалізації. Закон України

«Про місцеве самоврядування в Україні» розрізняє загальну і виключ

ну компетенцію місцевих рад (статті 25, 26). Здійснюючи загальну ком(

петенцію, місцеві ради правомочні розглядати і вирішувати питання,

віднесені Конституцією та законами України до їх відання. До виключ(

ної компетенції належать питання, які перебувають у віданні рад і підля

гають розгляду тільки на їх пленарних засіданнях. Це, як правило, най

важливіші питання місцевого значення, розгляд і вирішення яких не

може бути делеговано іншим органам.

Окремо слід виокремити організаційні повноваження місцевих рад,

спрямовані на організацію їх внутрішньої роботи: визначення відпо

відно до закону кількісного складу ради, утворення i ліквідація пос

тійних та інших комісій; затвердження регламенту, плану роботи ради,

прийняття рішень про об’єднання в асоціації, заслуховування повідом

лень депутатів, розгляд їх запитів.

Компетенцію місцевих рад можна класифікувати за галузевими озна

ками: а) у сфері соціальноекономічного та культурного розвитку; б) в бю

джетнофінансовій сфері; в) по управлінню комунальною власністю;

г) у сфері екологічної безпеки; ґ) по забезпеченню правопорядку, прав,

свобод та законних інтересів громадян. Окрему групу становлять повно

важення: а) з організації і контролю за діяльністю виконавчих органів;

б) повноваження, які стосуються взаємодії рад відповідно з сільським, се

лищним, міським головою; в) повноваження організаційнорозпорядчого

характеру.

У сфері соціально(економічного та культурного розвитку відповідних

адміністративно(територіальних одиниць місцеві ради мають досить значні

повноваження, серед яких: затвердження комплексних і цільових програм,

регулювання земельних відносин, встановлення правил з питань благо

устрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти i поряд

ку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях.

ний розгляд із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижне

вий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхиляє зауважен

ня голови і підтверджує своє попереднє рішення голосами двох третин

депутатів від загального складу, рішення набирає чинності. Нормативні

рішення ради набирають чинності з дня офіційного оприлюднення, якщо

радою не встановлено більш пізній строк їх уведення в дію.

Правозастосовча форма полягає в сукупності дій і процедур щодо

прийняття радою рішень індивідуального характеру, актів застосуван

ня права. Законодавство не передбачає окремого виду акта місцевої

ради, що має правозастосовчий характер, називаючи всі акти місцевої

ради рішеннями. Серед проваджень, які виникають у межах цієї фор

ми, можна вирізнити нагородне, щодо присвоєння рангів посадових

осіб місцевого самоврядування, щодо відчуження комунального майна,

щодо питань боротьби зі стихійним лихом, щодо надання дозволів на

розміщення об’єктів, на проектування та розробку проектів відведен

ня земельних ділянок та інші. Конкретні стадії правозастосування ви

значаються залежно від специфіки провадження й регламентних норм.

Установча форма діяльності полягає в сукупності дій і процедур

щодо системноструктурних перетворень на місцевому рівні. Для цієї

форми характерними є різні провадження — щодо формування струк

тури та визначення кількісного складу ради, структури виконавчих ор

ганів ради, чисельності апарату ради і виконкому, щодо створення ко

мунальних підприємств, муніципальної міліції; виборчі провадження

(щодо обрання секретаря ради, голів тимчасових та контрольних комі

сій, у обласній, районній та районній у місті раді — щодо обрання го

лови ради та його заступників); неординарні провадження (щодо до

строкового припинення повноважень депутата, сільського, селищного,

міського голови, голови районної, обласної, районної в місті ради та

його заступників, секретаря ради).

Контрольна форма діяльності знаходить свій прояв у сукупності дій

і процедур щодо перевірки місцевою радою стану додержання, виконан

ня та застосування правових приписів суб’єктами суспільних відносин.

У межах цієї форми можна виокремити нормотворче і виконавче конт

рольні провадження. Нормотворче контрольне провадження виникає у

процесі здійснення контролю за законністю нормативних актів вико

навчих органів ради, державних адміністрацій, органів місцевого само

врядування, підприємств, установ, організацій. Результатом можуть

виступати рішення ради щодо скасування актів виконавчих органів

ради, звернення до суду щодо визнання незаконними актів, що обме

жують права громад, повноваження органів місцевого самоврядування.

Виконавче контрольне провадження виникає під час здійснення конт

ролю за реалізацією відповідними органами та посадовими особами

своїх повноважень. У цьому разі результатом може бути рішення щодо

чується вплив на соціальні й управлінські процеси на місцевому рівні,

здійснюється реалізація їх функцій і компетенції.

Характеристику правових форм діяльності місцевих рад почнемо з

нормотворчої форми, яка складається із сукупності дій і процедур щодо

прийняття, зміни чи скасування рішень нормативного характеру (ста

туту територіальної громади та положення про її символіку, регламенту

ради, положення про постійні комісії ради, про відділи, управління та

інші виконавчі органи ради, про Президію ради та інші). В межах цієї

форми можна виокремити різні провадження, що відрізняються суб’єкт

ним складом, стадіями, строками, характером питань, що підлягають

врегулюванню, — наприклад, бюджетне провадження, нормативнодо

говірне провадження (щодо договорів нормативного змісту), норматив

ностатутне провадження та інші.

Регулювання нормотворчого процесу на місцевому рівні здійс

нюється за допомогою статуту територіальної громади та норм регла

менту. Враховуючи можливе розмаїття статутних й регламентних норм

місцевих рад щодо процесуальних питань нормотворення та специфіку

відносин, що підлягають врегулюванню, все ж можна виокремити такі

загальні стадії: 1) ініціювання необхідності розробки й прийняття нор

мативного правового акта, визначення предмета його регулювання,

постановка цілі правового регулювання. Нормотворча ініціатива може

виходити від членів територіальної громади (місцева ініціатива), депу

татів, постійних комісій, виконавчих органів ради, 2) прийняття рішен

ня про підготовку проекту нормативного акта, 3) розробка проекту, яка

може здійснюватися депутатом, постійною комісією ради чи створе

ною з цією метою робочою групою із залученням представників гро

мадськості, вчених і спеціалістів; юридична експертиза проекту, що

здійснюється юридичною службою апарату ради, 4) попередній розгляд

проекту, що відбувається на засіданні постійної комісії чи на спільно

му засіданні комісій, якщо питання належить до їх компетенції, 5) про

екти нормативних актів, що мають особливо важливе значення для те

риторіальної громади, торкаються інтересів усіх або більшості жителів,

можуть проходити громадське обговорення, 6) офіційний розгляд радою

проекту акта із дотриманням встановлених процедур, 7) прийняття нор

мативного правового акта, його оформлення, опублікування, набран

ня чинності.

Відповідно до ст. 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або

таємним голосуванням на її пленарному засіданні після обговорення

більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, перед

бачених законом. Передбачається й можливість ветування рішення ради

з боку сільського, селищного, міського голови, який у п’ятиденний

строк з моменту рішення ради може його зупинити і внести на повтор їх виходу за межі встановлених нормативів, приписів, завдань. Конт

рольні заходи реалізуються як радою в цілому, так і її посадовими особа

ми, постійними комісіями, депутатами, апаратом. У разі необхідності

може бути прийняте рішення про утворення контрольної комісії, якій

доручається здійснення контрольних заходів з визначених радою питань.

У своїй діяльності місцева рада використовує сукупність прийомів

і способів роботи з кадрами, серед яких можна відзначити проведення

навчань для депутатів і працівників апарату ради щодо роз’яснення за

конодавчих актів у сфері місцевого самоврядування, семінарів, круглих

столів з актуальних питань бюджетних, комунальних, земельних, оренд

них відносин та інших питань, що входять до компетенції місцевих рад.

Проводиться робота щодо обміну досвідом, стажування депутатів з пи

тань місцевого самоврядування в радах, меріях, муніципалітетах чи

інших структурах місцевого рівня в зарубіжних країнах.